Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

995. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid, stran 3249.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. redni seji dne 11. marca 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopki, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev ter medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid in Občino Kobarid (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za sofinanciranje aktivnosti se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(1) Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
(2) Aktivnosti, ki se financirajo iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
II. NAMEN
3. člen
(1) Sofinanciranje aktivnosti turističnih društev se izvaja z namenom spodbujanja razvoja turizma v občini, skladno z letnimi usmeritvami na področju turizma oziroma s strategijo razvoja turizma v občini.
(2) Občina sofinancira aktivnosti do največ 60%, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne aktivnosti odvisna od števila zbranih točk in vrednosti točke ter razmerja delitve razpoložljivih sredstev.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku, so društva, ustanovljena po Zakonu o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.
5. člen
Za sofinanciranje svojih aktivnosti mora društvo iz prejšnjega člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirano po Zakonu o društvih,
– da ima sedež in izvajalsko aktivnost na območju občine,
– da ima urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo potrebno dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
– da redno dostavlja občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu ter načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom),
– da ima zagotovljene pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za izvajanje in realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvaja redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da aktivno deluje vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– da izpolnjuje druge pogoje iz tega pravilnika,
– da razpisu predloži veljavno letno poročilo za preteklo leto.
IV. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
(1) Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na območju občine se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh občine in na drug krajevno običajen način.
(2) Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis.
7. člen
(1) Odbor za turizem in šport oblikuje v vsakem proračunskem letu, v katerem se objavi razpis za sofinanciranje, predlog aktivnosti iz prvega odstavka 13. člena, ki se bodo v tem letu sofinancirala.
(2) Odbor za turizem in šport lahko na podlagi letne usmeritve na področju turizma predlaga tudi druge aktivnosti, za katere meni, da so v tem letu upravičene do sofinanciranja.
(3) Predlog Odbora za turizem in šport potrdi župan s sklepom o objavi razpisa.
8. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– okvirno višino finančnih sredstev za posamezne aktivnosti,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje in točkovno ovrednotena merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
9. člen
Komisijo za obravnavo prispelih vlog (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan. Komisija je sestavljena iz:
– treh predstavnikov Odbora za turizem in šport in
– dveh predstavnikov občinske uprave.
10. člen
(1) Komisija pregleda vse prijave, ki so pravočasno prispele na razpis. O delu komisije se vodi zapisnik.
(2) V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
(3) Po ugotovitvi komisije, kateri prijavitelji izpolnjujejo formalne razpisne pogoje, le-ta pristopi k ocenjevanju prijavljenih aktivnosti slednjih v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.
11. člen
(1) Komisija v roku 30 dni od dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis, pripravi predlog za razdelitev namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave sprejme sklep o dodelitvi sredstev.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka se lahko vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Občina sklene s sklepom o dodelitvi sredstev izbranimi upravičenci pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan. Pogodba mora vsebovati:
– naziv in sedež društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
V. SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI
13. člen
(1) Predmet sofinanciranja aktivnosti društev na območju občine so aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
1. izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitve na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd., izdajanje promocijskega materiala (zgibanka, razglednica, brošura ipd.),
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma: izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij, ohranjanje starih šeg in navad (običajev), spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
3. akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja: urejanje in vzdrževanje kolesarskih poti, sprehajalnih in ostalih tematskih poti, razglednih točk, turistične signalizacije, čistilne akcije ipd.,
4. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena: sejmi, razstave ipd.,
5. aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma: organizacija delavnic za otroke in mladino,
6. izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd., oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
7. spodbujanje članstva.
(2) Predmet sofinanciranja so tudi druge aktivnosti, ki jih na podlagi drugega odstavka 7. člena letno potrdi župan.
VI. MERILA
14. člen
(1) Višina sofinanciranja aktivnosti se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki obravnavajo:
1. programe društev,
2. projekte društev,
3. članstvo,
4. drugo.
(2) Program društva predstavlja redna programska aktivnost, ki se izvaja najmanj eno leto. Posamezno društvo lahko poleg programa prijavi še največ tri projekte.
(3) Društvo lahko za isti program oziroma projekt pridobi sredstva le iz enega vira, ki ga zagotavlja proračun občine.
15. člen
(1) Merila so v razpisu ovrednotena s točkami in v razponu, kot je določen v preglednici, pri čemer upravičenec pridobi točke glede na izpolnjevanje navedenih meril in odločitev komisije, koliko točk mu glede na kvaliteto istovrstnih prijavljenih aktivnosti pripada.
+----+--------------------------------------+------------------+
|  |        Merila        |  Število točk  |
+----+--------------------------------------+------------------+
|  |Aktivnosti v razpisanem letu:     |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|1. |Izvajanje promocijskih in       |         |
|  |informativnih aktivnosti lokalnega in |         |
|  |širšega pomena            |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|a. |predstavitev občine in društva na   |do 25/predstavitev|
|  |raznih sejmih, razstavah in drugih  |         |
|  |prireditvah v Sloveniji (samo število |         |
|  |predvidenih predstavitev, kraje    |         |
|  |prestavitev se navede v poročilu)   |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|b. |predstavitev občine in društva na   |do 50/predstavitev|
|  |raznih sejmih, razstavah in drugih  |         |
|  |prireditvah v tujini         |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|c. |izdajanje promocijskega materiala   |do 25/prom.    |
|  |                   |material     |
+----+--------------------------------------+------------------+
|2. |Spodbujanje lokalnega prebivalstva za |         |
|  |sodelovanje pri aktivnostih      |         |
|  |pospeševanja razvoja turizma     |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|a. |organizacija in izvedba raznih    |do 25/projekt   |
|  |natečajev               |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|b. |organiziranje oziroma sodelovanje pri |do 50/projekt   |
|  |projektih, ki pri skupni izvedbi   |         |
|  |povezujejo več turističnih in drugih |         |
|  |društev ter drugih subjektov v občini |         |
|  |in izven občine            |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|c. |organizacija ocenjevanja urejenosti  |do 50/društvo   |
|  |domačij, kmetij, podjetij in naselij |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|d. |ohranjanje starih šeg in navad    |do 50/društvo   |
|  |(običajev) in spodbujanje k      |         |
|  |ohranjanju domačih obrti in      |         |
|  |dopolnilnih dejavnosti        |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|3. |Akcije na področju ohranjanja naravne |         |
|  |in kulturne dediščine ter urejanja  |         |
|  |okolja                |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|a. |urejanje in vzdrževanje kolesarskih  |do 50/leto    |
|  |poti, sprehajalnih in ostalih     |         |
|  |tematskih poti            |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|b. |urejanje in vzdrževanje razgledišč,  |do 50/leto    |
|  |piknik prostorov, vzdrževanje     |         |
|  |turistične signalizacije       |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|c. |čistilne akcije            |do 50/leto    |
+----+--------------------------------------+------------------+
|4. |Organiziranje in izvedba turističnih |         |
|  |prireditev lokalnega in širšega    |         |
|  |pomena                |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|a. |poldnevna prireditev         |do 50/prireditev |
+----+--------------------------------------+------------------+
|b. |celodnevna prireditev         |do 100/prireditev |
+----+--------------------------------------+------------------+
|c. |večdnevna prireditev         |do 200/prireditev |
+----+--------------------------------------+------------------+
|d. |etnografske, etnološke prireditve   |do 100/prireditev |
+----+--------------------------------------+------------------+
|e. |ostale prireditve           |do 50/prireditev |
+----+--------------------------------------+------------------+
|f. |društvo je organizator in izvajalec  |do 100/prireditev |
|  |prireditve              |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|g. |ostale prireditve           |do 50/prireditev |
+----+--------------------------------------+------------------+
|h. |v okviru prireditev sodeluje več   |do 25/prireditev |
|  |društev                |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|5. |Aktivnosti za zagotavljanje      |         |
|  |ozaveščenosti mladine za delovanje na |         |
|  |področju turizma           |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|a. |delavnice za otroke in mladino    |do 25/delavnico  |
+----+--------------------------------------+------------------+
|6. |Izobraževanje in izpopolnjevanje   |         |
|  |kadrov za namene pospeševanja turizma |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|a. |organiziranje drugih delavnic,    |do 15/delavnico, |
|  |predavanj, predstavitev        |pred.       |
+----+--------------------------------------+------------------+
|b. |organiziranje strokovnih ekskurzij,  |do 50/leto    |
|  |ki se nanašajo na področje delovanja |         |
|  |društva                |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|c. |oblikovanje nove turistične ponudbe  |do 100/leto    |
|  |(programov)              |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|d. |izobraževanje članov društva     |do 15/leto    |
+----+--------------------------------------+------------------+
|7. |Članstvo (število članov v društvu s |         |
|  |plačano članarino)          |         |
+----+--------------------------------------+------------------+
|  |do 10 članov             |do 25       |
+----+--------------------------------------+------------------+
|  |nad 10 članov             |do 50       |
+----+--------------------------------------+------------------+
(2) Z javnim razpisom se lahko na predlog Odbora za turizem in šport določijo tudi dodatna merila in število točk, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku.
(3) Za aktivnosti, ki jih v skladu z drugim odstavkom 7. člena letno potrdi župan, se merila in število točk določijo na predlog Odbora za turizem in šport v javnem razpisu.
16. člen
(1) Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh aktivnosti.
(2) Vrednost točke izračuna komisija in se navede v sklepu o dodelitvi sredstev.
17. člen
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
1. do 60% na podlagi predloženega letnega programa po področjih, navedenih v 1. do 6. točki 13. člena,
2. do 20% na podlagi projektov,
3. do 10% na podlagi članstva,
4. do 10% za ostale aktivnosti, ki jih na podlagi drugega odstavka 7. člena letno potrdi župan.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
(1) Upravičenci so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
(2) Upravičenci so dolžni za izvedene aktivnosti oddati poročilo praviloma najkasneje do 15. novembra tekočega koledarskega leta.
19. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja komisija. V primeru ugotovljene kršitve komisija obvesti občinsko upravo.
20. člen
(1) Če občinska uprava ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev oziroma zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
(2) Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali če je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(3) Upravičenec, ki krši določila prvega ali drugega odstavka tega člena oziroma tretjega odstavka 14. člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
21. člen
V primeru prenehanja društva v času trajanja pogodbe se neporabljena sredstva, ki so mu bila dodeljena in sredstva, ki niso bila porabljena v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena oziroma v skladu s pogodbo, ima občina pravico zahtevati njihovo vrnitev.
VIII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2010.
Št. 007-7/2010
Kobarid, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.