Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

992. Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec, stran 3246.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) župan Mestne občine Celje s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec, ki ji jih je pripravila MO Celje v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je dopolnitev toleranc glede gabaritov in oblikovanja objektov na območju stanovanjske gradnje, ki na zahodni strani meji na Vrunčevo ulico, na severovzhodu na Staro Dečkovo cesto, na zahodu na območje vojašnice in južno na zahodno obvoznico.
III.
Gradivo iz prve točke bo v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– na sedežu MČ Dolgo polje, Celje.
IV.
Javna obravnava bo potekala 7. 4. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov, urbanizem@celje.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »ZN Dolgo polje«.
VI.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
Celje, dne 8. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost