Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

991. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever, stran 3245.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Ureditveno območje Bežigrad-Bukovžlak predstavlja območje mešane gradnje – ostalin kmečkih gospodarstev in v manjši meri kmetij, ki so še žive, v novejšem času pa predvsem individualne stanovanjske gradnje. Obravnavana zemljišča ležijo v območju med Kidričevo cesto in predvideno povezovalno cesto do AC priključka Celje-vzhod.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja obravnavana kot stavbna pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje. Po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana so zemljišča predvidena za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, za proizvodnjo in servisne dejavnosti ter oskrbne in storitvene dejavnosti.
Razlog za izdelavo OPPN je namera pobudnika podjetja Avtocenter A2S d.o.o., da na kmetijskih zemljiščih, ki so opredeljena kot stavbišča, zgradi nov poslovni objekt, v katerem bi bila trgovina z motornimi vozili, nadomestnimi deli in dodatno opremo, vzdrževanje in servisiranje vozil, trgovina z drugimi artikli in druge storitvene dejavnosti. Izgradnja bi potekala v fazah.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Teharje-sever« je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev lokacije ter veljavnih normativov podala pogoje umestitve in gradnje objektov na parc. št. 1047/6 in 1047/8, k.o. Bukovžlak, in hkrati podala strokovne podlage za pozidavo na delu parc. št. 1047/12, k.o. Bukovžlak, ter razmejila vse dejavnosti predvidene na tem območju. Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev prometa ter komunalne infrastrukture.
Zasnova in tipologija zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture ter dejstva, da dobiva območje z gradnjo novih cestno prometnih povezav vedno bolj mestni značaj.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
3. člen
ureditveno območje
Predmet OPPN »Teharje – sever« so zemljišča s parc. št. 1047/6 in 1047/8, k.o. Bukovžlak, in so v lasti pobudnika prostorske ureditve. Zaradi lokacije ob glavni mestni vpadnici in ob predvideni povezovalni cesti do AC priključka Celje-vzhod je potrebno izdelati strokovne podlage za širše območje, ki vključuje še vsaj del parc. št. 1047/12, k.o. Bukovžlak, oziroma tako, da bo prostorska ureditev območje povezala v enovito celoto vpeto med obstoječo pozidavo. Velikost območja je mogoče glede na zasnovo ali zahteve nosilcev urejanja prostora dopolniti.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe s spremembami in dopolnitvami (proj. št. 65/87 RC Planiranje, Uradni list SRS, št. 10/89),
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja – Sklop raba tal in razporeditev dejavnosti (proj. št. 599/01, Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje).
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in strokovnim podlagam ter mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje;
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
roki za postopek sprejemanja OPPN
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2010.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor OPPN je Avtocenter A2S d.o.o., Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA, v tiskani in digitalni obliki.
8. člen
končne določbe
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2010
Celje, dne 9. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.