Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti igrač, stran 3205.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti igrač
1. člen
V Pravilniku o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 35/04 in 47/07) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 3. maja 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (UL L št. 187 z dne 16. 7. 1988, str. 1), spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68) določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrače, ki se dajejo v promet zato, da se zagotovi njihov prosti pretok ter varnost in zdravje njihovih uporabnikov.«.
2. člen
V Prilogi II se v celotnem besedilu beseda »pripravek« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »zmes« v ustreznem sklonu in številu.
V poglavju »II. Posebna tveganja« se:
– v 2. točki »Vnetljivost« podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) Igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki bi postale vnetljive zaradi izgube nevnetljivih hlapljivih sestavin, če zaradi bistva svojega delovanja (zlasti materiali in oprema za kemične poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti) takšne igrače vsebujejo zmesi, ki so nevarne v skladu z opredelitvijo v Direktivi Sveta z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, str. 1), zadnjič spremenjeni z Direktivo Komisije 2009/2/ES z dne 15. januarja 2009 o enaintrideseti spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih (UL L št. 11 z dne 16. 1. 2009, str. 6), ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES):
1. razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;
2. razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;
3. razred nevarnosti 4.1;
4. razred nevarnosti 5.1.«;
– v 3. točki »Kemijske lastnosti« podtočka 3. spremeni tako, da se glasi:
»3. Igrače ne smejo vsebovati zmesi, ki so nevarne v smislu Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1), ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi 1272/2008/ES:
a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;
b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;
c) razred nevarnosti 4.1;
d) razred nevarnosti 5.1,
v količinah, ki lahko škodujejo zdravju otrok, ki igrače uporabljajo. V vsakem primeru je takšne snovi ali zmesi strogo prepovedano vključiti v igračo, če naj bi bile uporabljene kot take ob uporabi igrače.«.
3. člen
V Prilogi IV se v celotnem besedilu beseda »pripravek« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »zmes« v ustreznem sklonu in številu.
Naslov 4. točke in podtočka a) se spremenita tako, da se glasita:
»4. Igrače, ki vsebujejo snovi ali zmesi, ki so same po sebi nevarne
Kemijske igrače
a) Ne glede na Uredbo 1272/2008/ES, navodila za uporabo igrač, ki vsebujejo zmesi, ki so same po sebi nevarne, ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi 1272/2008/ES:
– razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;
– razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;
– razred nevarnosti 4.1;
– razred nevarnosti 5.1,
vsebujejo opozorilo glede nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih mora upoštevati uporabnik, da bi se izognil z njimi povezanim nevarnostim, ki so na kratko opisana glede na vrsto igrače. Opozorilo mora vsebovati tudi prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače ter navedbo, da morajo biti igrače izven dosega zelo majhnih otrok.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 2010, določbe 2. in 3. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati 1. decembra 2010.
Št. 0070-10/2010
Ljubljana, dne 9. marca 2010
EVA 2009-2711-0063
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost