Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk, stran 2127.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. seji dne 18. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk
1. člen
V Pravilniku o postopkih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 81/02, 112/03 in 91/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka sklepale pogodbe s pravnimi prednicami Občine Žužemberk, to so s Krajevno skupnostjo Žužemberk, Krajevno skupnostjo Dvor in Krajevno skupnostjo Hinje.
Občina Žužemberk bo za potrebe vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Žužemberk vlogo z dokazili o sklenjeni pogodbi med Krajevno skupnostjo Žužemberk ali Krajevno skupnostjo Hinje in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe.«
2. člen
Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
»Osnova za vračilo vlaganja je pogodbena vrednost iz pogodbe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, zmanjšana za vrednost vlaganj krajevnih skupnosti, in to za KS Žužemberk za 40% in za KS Hinje za 50%.
Upravičencem se določi naslednje vračilo:
+---------------------+------------+---------------------------+
|Kraj         |  Št.   |Višine zneskov       |
|           |opravičenih |              |
|           |  vlog  |              |
+---------------------+------------+---------------------------+
|DVOR         |   52   |43x516 €; 5x920 €, 4x675 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|JAMA         |   15   |10x582 €, 5x675 €     |
+---------------------+------------+---------------------------+
|SADINJA VAS     |   27   |24x519 €, 2x920 €, 1x675 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|MAČKOVEC       |   13   |10x526 €, 2x675 €, 1x920 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|TREBČA VAS      |   14   |1x675 €, 1x669 €, 12x531 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|STAVČA VAS      |   24   |21x699 €, 2x981 €, 1x920 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|GORNJI KOT      |   7   |7x905 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|DOLNJI KOT      |   4   |4x905 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|PODGOZD       |   13   |11x887 €, 2x920 €     |
+---------------------+------------+---------------------------+
|PRAPREČE       |   15   |11x340 €, 4x399 €     |
+---------------------+------------+---------------------------+
|ŽUŽEMBERK - LEVI BREG|   83   |12x324 €, 19x399 €, 1x474 €|
|           |      |8x300 €, 25x465 €, 8x920 €,|
|           |      |8x675 €, 2x614 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|ŽUŽEMBERK - DESNI  |   55   |43x359 €, 6x399 €, 5x920 €,|
|BREG         |      |1x675 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|ZAFARA        |   9   |1x378 €, 5x510 €, 3x409 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|LAŠČE        |   6   |2x920 €, 1x675 €, 2x460 €, |
|           |      |1x582 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|VINKOV VRH      |   6   |4x710 €, 1x708 €, 1x505 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|REBER        |   22   |22x528 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|ZALISEC       |   9   |8x528 €, 1x675 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|VRHOVO        |   5   |4x599 €, 1x399 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|DOLNJI KRIŽ     |   5   |2x599 €, 3x399 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|GORNJI KRIŽ     |   8   |7x599 €, 1x399 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|VRH PRI KRIŽU    |   4   |1x783 €, 3x399 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|SREDNJI LIPOVEC   |   15   |13x862 €, 2x675 €     |
+---------------------+------------+---------------------------+
|MALI LIPOVEC in   |   6   |6x862 €          |
|SKOPICE       |      |              |
+---------------------+------------+---------------------------+
|VELIKI LIPOVEC    |   19   |19x862 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|DOLNJI AJDOVEC    |   14   |14x862 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|GORNJI AJDOVEC    |   10   |8x862 €, 1x675 €, 1x920 € |
+---------------------+------------+---------------------------+
|SELA PRI AJDOVCU   |   3   |3x862 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|BORŠT        |   5   |4x862 €, 1x675 €      |
+---------------------+------------+---------------------------+
|BREZOVA REBER    |   13   |13x862 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|PODLIPA       |   8   |8x862 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|CVIBELJ       |   18   |18x481 €          |
+---------------------+------------+---------------------------+
|KS HINJE       |  150   |150x963 €         |
+---------------------+------------+---------------------------+
Osnova za izplačilo je podpisana poravnava.
Poravnave o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je potrebno posredovati upravičencem v podpis v roku 45 dni po izdelavi dokončne verzije seznama upravičencev. Poravnave vsebujejo osebne podatke upravičenca, številko transakcijskega računa na katerega se nakazuje vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, morebitne pravne naslednike upravičenca ter določilo, da so s plačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov več.
Upravičenec, ki se strinja s predlogom poravnave o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, jo v roku 15 dni od prejema podpiše in vrne na naslov Občine Žužemberk.
Upravičenec, ki se ne strinja s predlogom poravnave, mora v roku 15 dni od prejema predloga poravnave v pritožbi oziroma v pisnem nestrinjanju s poravnavo predložiti dokazila o višini vlaganj.
Če upravičenec in občina ne skleneta pisne poravnave, izda občina odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pisna pritožba v roku 15 dni od prejema. O pritožbi odloči župan.
Po preteku petih let se neizplačana sredstva prenesejo med prihodke proračuna, upravičenci pa po tem datumu izgubijo pravico do prejema teh sredstev. Občina vloži neizplačana sredstva v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-35/2009-2
Žužemberk, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.