Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

475. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, stran 1396.

Na podlagi drugega odstavka 11.g člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
1. člen
V Uredbi o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 51/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Uradne osebe agencije, ki neposredno izvajajo naloge tajnega pridobivanja podatkov, naloge obravnavanja tajnih podatkov na podlagi zakona in drugih predpisov, ki določajo tajne podatke, ali izvajajo druge naloge, pomembne za varnost nekaterih oseb ali objektov, pri katerih obstaja povečana nevarnost za njihovo varnost, zdravje ali življenje, ter druge uradne osebe agencije, ki so posebej izpostavljene nevarnosti in ogroženosti ter jih določi direktor agencije, imajo pravico imeti in nositi službeno orožje ter strelivo (v nadaljnjem besedilu: orožje).«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Uradne osebe agencije imajo pod pogoji iz prejšnjega člena pravico do posesti in nošenja službenega orožja zaradi:
– zagotavljanja lastne varnosti,
– zagotavljanja varnosti varovanih oseb ali objektov,
– zagotavljanja varnosti tajnega pridobivanja podatkov, določenih z Zakonom o Slovenski-obveščevalno varnostni agenciji,
– varovanja prenosov pošiljk, ki vsebujejo tajne podatke.
Strelno orožje se sme uporabiti le v mejah obrambe, ki je nujno potrebna, da se odvrne od sebe ali od koga drugega neposreden protipraven napad ali istočasna nezakrivljena nevarnost ob pogoju sorazmernosti in na način, da so posledice uporabe orožja čim milejše.«.
3. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Za istočasno nezakrivljeno nevarnost iz prejšnjega člena se šteje vsaka resna in neposredna nevarnost za življenje, telesno celovitost, osebno svobodo ali premoženje, nujno za preživetje.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Po prenehanju neposrednega protipravnega napada ali istočasne nezakrivljene nevarnosti orožja ni več dovoljeno uporabiti.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »ki je s splošnimi predpisi določen za pridobitev te pravice« nadomesti z besedilom »ki ga predpiše direktor agencije«.
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradne osebe agencije, ki imajo pravico do posesti in nošenja službenega orožja, so opremljene s tipiziranim kratkocevnim orožjem in pripadajočim kompletom streliva. Direktor agencije določi tipizacijo orožja, s katerim razpolaga agencija.«.
6. člen
V 10. členu se številka »2« nadomesti s številko »3«, besedi »neposrednega predstojnika« pa se nadomestita z besedilom »direktorja ali osebe, ki jo ta pooblasti«.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »predstojnik pristojne organizacijske enote agencije« nadomesti z besedilom »direktor agencije ali oseba, ki jo ta pooblasti«.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »predstojniku organizacijske enote« nadomesti z besedama »skrbniku orožja«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Orožje s priborom in strelivo mora uradna oseba agencije vrniti oziroma se ji odvzame:
– če ji preneha delovno razmerje v agenciji,
– če potečejo razlogi za dodelitev orožja ali se izteče čas dodelitve,
– če jo prerazporedijo na delovno mesto, za katerega pridobitev pooblastila za nošenje orožja ni določena,
– če se ji začasno prepove opravljati delo ali če se jo začasno odstrani z dela,
– če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen obtožni predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave – začasno, do zaključka kazenskega postopka,
– če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen za kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.
Službeno orožje, ki je odvzeto v skladu s prejšnjim odstavkom, hrani skrbnik orožja.«.
10. člen
Obrazec št. 4 se nadomesti z novim obrazcem št. 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pooblastila za nošenje orožja, izdana do uveljavitve te uredbe, veljajo še tri mesece po uveljavitvi te uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2010/4
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
EVA 2009-1524-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti