Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

375. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško, stran 1186.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - ZVNDN-UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - ZVPoz-UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - ZGas-UPB1), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ZVO1-UPB1, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US RS, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A in 70/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 37. seji dne 1. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(1) Občinski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega organiziranje, načrtovanje, vodenje, aktiviranje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje posledic teh nesreč.
(3) Občinski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je organiziran kot del enotnega in celovitega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji.
II. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
1. Pristojnosti in naloge zaščite, reševanja in pomoči
3. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: zakon) in tem odlokom. V občinski pristojnosti je:
- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
- organiziranje, vodenje in izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil zaščite, reševanja in pomoči v občini,
- določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščite, reševanja in pomoči s sosednjimi občinami in državo,
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ogroženim prebivalcem ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči z obmejno občino Republike Hrvaške v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(1) Sistem aktivnosti, ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči pred in ob naravnih in drugih nesrečah obsega zlasti:
- opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
- prostorske, urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe,
- prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
- sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev,
- prvo veterinarsko pomoč,
- zaklanjanje,
- gašenje in reševanje ob požarih,
- reševanje iz ruševin in jam ter zemeljskih plazov,
- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah,
- reševanje ob nesrečah na vodi in iz vode,
- evakuacijo,
- reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
- zaščito kulturne dediščine,
- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- izvajanje radiološko-kemijsko-biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
- zaščito in reševanje ob jedrski nesreči v jedrski elektrarni Krško,
- iskanje pogrešanih oseb ob naravnimi in drugimi nesrečami,
- reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja,
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena vodijo in izvajajo v okviru svojih pristojnosti:
- prebivalci kot osebno in vzajemno zaščito,
- javne službe na območju občine, posebno gasilska in zdravstvena javna služba,
- poveljniki in poverjeniki Civilne zaščite in njihovi namestniki kadar so aktivirani,
- vodje enot in služb Civilne zaščite občine kadar so aktivirani,
- pristojne vodje gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, kadar so neposredno ogroženi,
- društva posebnega pomena, ki imajo sklenjeno pogodbo z Občino Krško o pripravah in izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- druge državne ustanove v skladu s predpisi in načrti zaščite in reševanja, ki veljajo in se uporabljajo za območje občine.
5. člen
(1) Občina ob naravnimi in drugimi nesrečami uporabi najprej svoje sile in sredstva po načelu postopnosti od poklicnih, prostovoljnih do dolžnostnih pripadnikov, če te ne zadoščajo, zaprosi za pomoč regijo oziroma državo.
(2) Občina deluje na svojem območju prvenstveno s svojimi silami za zaščito, reševanje in pomoč ter v skladu z operativnim gasilskim načrtom in načrti za primer posameznih nesreč v sodelovanju s silami državne pomoči in sosednjih občin.
(3) Stroške intervencije nastale ob zunanji pomoči po zahtevku župana ali poveljnika Civilne zaščite ter vodje intervencije krije Občina.
(4) Vsem udeležencem izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči pripadajo enake pravice in dolžnosti v skladu z zakonom.
2. organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč
6. člen
(1) Sile za zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo kot enotni sistem, ki deluje na celotnem območju občine razdeljenem na 5 operativnih sektorjev:
- sektor Krško obsega območje krajevnih skupnosti: Krško, Gora, Zdole in Dolenja vas,
- sektor Leskovec obsega območje krajevnih skupnosti: Leskovec pri Krškem, Krško polje, Veliki Podlog,
- sektor Podbočje obsega območje krajevne skupnosti Podbočje,
- sektor Raka obsega območje krajevnih skupnosti: Raka, Veliki Trn in Senuše,
- sektor Senovo obsega območje krajevnih skupnosti: Senovo, Brestanica, Rožno-Presladol in Koprivnica.
(2) Območja operativnih sektorjev se delijo na obstoječa območja krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti ob nesrečah in ogrožanjih delujejo na svojih območij in pristojnosti določenih s statutom Občine.
7. člen
(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo in imenujejo naslednje občinske sile:
a) za območje celotne občine:
- poveljnik Civilne zaščite občine Krško, njegov namestnik in Občinski štab civilne zaščite Krško,
- poveljnik občinskega gasilskega poveljstva in občinsko gasilsko poveljstvo,
- javni zavod Poklicne gasilske enote Krško,
- tehnično reševalne enote,
- enota za radiološko-kemijsko-biološko zaščito,
- enota za vzdrževanje in uporabo javnih zaklonišč,
- enota za postavitev začasnih bivališč,
- operativne sestave društev, gospodarskih družb ter drugih organizacij, ki imajo z občino pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- enote in službe za podporo.
b) za območje sektorjev:
- sektorski poveljniki Civilne zaščite, njihovi namestniki in sektorski štabi Civilne zaščite,
- poverjeniki Civilne zaščite v krajevnih skupnostih in njihovi namestniki,
- gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev v okviru javne gasilske službe,
- ekipa prve pomoči,
- ekipa prve veterinarske pomoči.
(2) Z izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči po pogodbi se pripravljenost določi s pogodbo, glede na dejanske možnosti družbe, društva in drugih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Ob naravnimi in drugimi nesrečami se v okviru svojih pristojnosti vključuje tudi policija in v posebnih primerih v skladu z zakonom tudi Slovenska vojska.
(4) Obseg navedenih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz prvega odstavka določi župan s sklepom o določitvi in organiziranju štabov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Krško v skladu z zakonom, s tem odlokom, ocenami ogroženosti in ugotovitvami poveljnika Civilne zaščite ter veljavnimi merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil zaščite, reševanja in pomoči ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
8. člen
Župan v skladu z načrti zaščite in reševanja lahko za opravljanje določenih nalog imenuje tudi stalne ali začasne strokovne organe, skupine in komisije.
3. Opazovanje, obveščanje in alarmirane
9. člen
(1) Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja se opravljajo v sodelovanju s centrom za obveščanje pri Izpostavi uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za Posavje.
(2) Te naloge so zlasti:
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito,
- obveščanje in aktiviranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči in napotkov za njihovo izvajanje,
- zagotavljanje informacijsko-komunikacijske podpore pri vodenju in izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
4. Zaščitni ukrepi
10. člen
(1) V občini se izvajajo naslednji zaščitni ukrepi:
- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, ki preprečujejo in zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč in se načrtujejo na ravni občinske uprave,
- evakuacija prebivalstva, ki se posebno načrtuje za primer jedrske nesreče v jedrski elektrarni Krško,
- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, ki so zaradi naravnih in drugih nesreč ostali brez doma in sredstev preživetja,
- radiološko-kemijsko-biološka zaščita v primeru jedrske nesreče ali drugih oblik ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in učinki sredstev in orožja za množično uničevanje,
- zaklanjanje prebivalstva na javnih mestih z uporabo zaklonišč v skladu s predpisi in prilagajanjem primernih objektov in javnih prostorov, ki jih v večstanovanjskih stavbah, zavodih in gospodarskih družbah vzdržujejo lastniki oziroma njihovi upravljavci,
- zaščita kulturne dediščine v skladu z načrti dejavnosti zavodov in drugih organizacij v upravljanju objektov in premičnin ter drugih vrednot kulturne dediščine.
11. člen
Zaščitne ukrepe med ogrožanjem in nesrečo izvaja Občina v skladu z določili zakona in na njem temelječih predpisov a po odločitvah pristojnih organov Občine glede na rešitve v obstoječih načrtih zaščite in reševanja Občine in dejanskih razmer na območju.
12. člen
Prebivalci, lastniki in drugi uporabniki stavb, gospodarske družbe, javne uprave, zavodi in druge organizacije na območju občine morajo zagotoviti sredstva in opremo za osebno in skupno zaščito, kot to določajo materialni predpisi.
13. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije ali opravljajo dejavnost, ki predstavlja nevarnost za nastanek nesreče in morajo na podlagi meril uredbe, ki ureja vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja, izdelati načrte zaščite in reševanja, morajo pristojnemu občinskemu organu dati podatke, potrebne za izdelavo občinskega načrta zaščite in reševanja, pred začetkom obratovanja oziroma pridobivanja uporabnega dovoljenja.
(2) Navedena obveznost iz prvega odstavka tega člena, velja tudi za vse upravljavce javnih infrastrukturnih objektov in sistemov v skladu z določili in merili iz uredbe, ki ureja vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja.
14. člen
(1) Osebno in vzajemno zaščito prebivalcev organizira Občina:
- pred nesrečo, ko se aktivnosti osebne in vzajemne zaščite načrtujejo z letnim načrtom nalog zaščite in reševanja, predvsem v obliki seznanjanja s postopki in načrti ob posameznih vrstah nesreč, neposredno udeležbo javnosti na oglednih in drugih vajah s področja zaščite, reševanja in pomoči, ter rednih aktivnostih enot požarnega varstva in Civilne zaščite,
- med nesrečo, ko se v prebivalcem v bivalnem okolju usmerjajo napotki za izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami župana, poveljnika Civilne zaščite ali vodje intervencije ob nesreči.
(2) Prebivalci so se dolžni usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito. Osnovni pogoji za učinkovito osebno in vzajemno zaščito se dosežejo z obvladovanjem osnov prve pomoči, pravilno uporabo osebnih zaščitnih sredstev, preskrbljenostjo z najnujnejšim sredstvi za nudenje pomoči in samopomoči v skladu z določili iz 13. člena tega odloka ter zagotavljanja dosegljivosti za spremljanje javnih obvestil v primeru obveščanja o pripravah in izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.
5. izobraževanje in usposabljanje
15. člen
(1) Občina izvaja izobraževanje in temeljna usposabljanja v skladu z letnim programom izobraževanja in usposabljanja pri Izobraževalnem centru pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Dopolnilna usposabljanja, praktična in druga posamezna urjenja ter občinske vaje na področju zaščite, reševanja in pomoči, izvaja Občina na podlagi načrta usposabljanja, ki je sestavni del letnega občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
16. člen
Skladno s pogodbenimi določili zagotavljajo usposabljanje svojih sil tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči ter društva, gospodarske družbe in druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri Občini.
17. člen
Občina kot neobvezno obliko usposabljanja organizira tudi usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito.
III. UPRAVLJANJE IN VODENJE
18. člen
(1) Operativno in strokovno vodenje enot, služb in štabov Civilne zaščite in drugih sil zaščite, reševanja in pomoči se organizira in izvaja kot enoten sistem.
(2) Poveljniki, poverjeniki Civilne zaščite in vodje enot, ki imajo pooblastila za vodenje nalog zaščite in reševanja, morajo naloge izvrševati v skladu z veljavnimi predpisi. Za svoje delo odgovarjajo nadrejenim oziroma županu.
19. člen
Gasilske enote, kot splošno reševalne enote, izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po načelih in pravilih gasilske službe, a v skladu z odločitvami poveljnika občinskega gasilskega poveljstva oziroma poveljnika Civilne zaščite občine Krško.
1. Naloge Občinskega sveta
20. člen
Naloge Občinskega sveta so:
- določa temeljne usmeritve o organizaciji in izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občinskih sil za zaščito in reševanje na območju občine,
- letno sprejema program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavlja finančna sredstva za njegovo izvajanje,
- odloča o zagotavljanju dodatnih sredstev za odpravljanje posledic ob velikih nesrečah,
- spremlja uresničevanje programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sprejema poročila o realizaciji letnih načrtov ob sprejemanju obračuna za določeno leto.
2. Naloge župana
21. člen
Naloge župana so:
- skrbi za usklajeno izvajanje priprav ter realizacijo programa in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- sprejme letne načrte zaščite in reševanja,
- skrbi za izdelavo osnutka letnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ga predlaga občinskemu svetu v sprejem,
- odreja izdelavo in sprejem ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja Občine Krško za posamezne vrste nesreč po predpisanem postopku,
- zagotavlja vključevanje javnosti pri sprejemanju načrtov zaščite in reševanja za posamezne vrste nesreč,
- določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z merili o organiziranju sil za zaščite, reševanja in pomoči, občinsko oceno ogroženosti in tem odlokom,
- določa izvajalce javne gasilske službe,
- imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
- imenuje poveljnika Civilne zaščite in občinski štab Civilne zaščite, sektorske poveljnike in štabe Civilne zaščite ter poverjenike Civilne zaščite,
- imenuje občinskega gasilskega poveljnika, iz članov občinskega gasilskega poveljstva, določenih iz poklicnih in prostovoljnih gasilskih častnikov,
- vodi aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči ob ogrožanjih in večjih nesrečah ter odreja odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- predlaga razporeditev prebivalcev na dolžnosti v Civilni zaščiti ter po potrebi odreja uresničevanje materialne dolžnosti prebivalcev,
- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sprejetih zaščitnih ukrepih,
- skrbi za izvajanje ukrepov in nalog za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- zahteva in organizira pomoč pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje,
- odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev zaradi naravnih in drugih nesreč ter koordinira ukrep evakuacije ob nesreči v jedrski elektrarni v skladu z odredbo Poveljnika Republike Slovenije za Civilno zaščito,
- odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe, če njihove začasne nastanitve ni mogoče rešiti drugače,
- ugotavlja povečano požarno ogroženost na območju občine ter določa posebne ukrepe za varstvo pred požarom v skladu z razglasitvijo nevarnosti,
- določa in imenuje organ za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja,
- lahko določi obvezno izdelavo načrta zaščite in reševanja gospodarski ali drugi družbi, ki po občinski oceni ogroža bivalno ali drugo okolje,
- daje soglasja na načrte zaščite in reševanja gospodarskih družb, pred odobritvijo dejavnosti in pridobivanja uporabnega dovoljenja, kadar pri tem uporabljajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi ali upravljajo z infrastrukturnimi elementi, ki lahko ogrozijo bivalna in druga okolja,
- sklepa pogodbe o opravljanju priprav in nalog zaščite, reševanja in pomoči z organizacijami, društvi, gospodarskimi družbami in posamezniki v skladu z zakonom,
- sklepa dogovore o sodelovanju pri zaščiti, reševanju in pomoči s sosednjimi občinami in državnimi organi,
- občinskemu svetu, v poročilu o realizaciji proračuna za tekoče leto, poroča o realizaciji programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- predlaga priznanja Civilne zaščite v skladu s predpisi,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
3. Naloge Poveljnika Civilne zaščite občine Krško
22. člen
Naloge Poveljnika Civilne zaščite so:
- predlaga županu aktiviranje sil zaščite, reševanja in pomoči,
- skrbi za pripravljenost in usklajeno delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite,
- sodeluje z vsemi silami varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine glede na dejansko situacijo in rešitvami v načrtu zaščite in reševanja,
- ob nesrečah neposredno odreja zaščitne ukrepe in naloge podrejenim enotam in službam Civilne zaščite, spremlja njihovo izvajanje in po potrebi dopolnjuje,
- med ogrožanjem in nesrečo odreja omejitve določene s pooblastili po zakonu,
- odločitve za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči usklajuje s smernicami župana in odredbami nadrejenega poveljnika Civilne zaščite v skladu z zakonom,
- koordinira dejavnosti organov vodenja in služb vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami posebno z namenom obveščanja in opozarjanja ogroženih prebivalcev in javnosti,
- po potrebi za posamezne naloge zaščite, reševanja in pomoči odreja vodje intervencije,
- zahteva pomoč v silah in opremi od nadrejenih organov vodenja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- skrbi za verodostojna poročila o izvedenih aktivnostih in nalogah zaščite, reševanja in pomoči od začetka aktiviranja do zaključka intervencije,
- sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- predlaga županu organizacijo in delovanje organov, javnih služb in sil za zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,
- predlaga županu imenovanje članov štabov Civilne zaščite, članov strokovne službe in vodij posameznih enot Civilne zaščite,
- sodeluje v javni predstavitvi načrta zaščite in reševanja v skladu s predpisanim postopkom,
- izvaja druge naloge, ki jih določi župan oziroma nadrejeni poveljnik v skladu z zakonom.
4. Naloge občinske uprave
23. člen
Občinska uprava opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
- izdeluje občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in letne načrte zaščite, reševanja in pomoči,
- izdela in vzdržuje občinsko oceno ogroženosti in ustrezne strokovne podlage za tiste vrste možnih nesreč, ki bi na območju občine lahko ogrožale prebivalstvo ter materialne in druge dobrine in bi ob tem bilo potrebno aktivirati sile za zaščite, reševanja in pomoči oziroma s prebivalci izvajati določene zaščitne ukrepe,
- izdela in vzdržuje občinske načrte zaščite in reševanja v skladu z občinsko oceno ogroženosti, ter obveznostmi do regijskih in državnih načrtov zaščite in reševanja kadar isti zadevajo obveznosti Občine,
- izdela in vzdržuje načrt dejavnosti občinske uprave v primeru nesreč in drugih oblik ogrožanja,
- organizira usposabljanje in opremljanje sil za zaščite, reševanja in pomoči v skladu z letnim načrtom opremljanja in usposabljanja;
- pripravlja občinskemu svetu v sprejem akta in druga soglasja iz obveznosti Poklicne gasilske enote Krško v skladu z aktom o ustanovitvi ter s statutom zavoda,
- z gospodarskimi družbami, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi ali izvajajo dejavnost, ki predstavlja nevarnost za nastanek nesreče, z javnimi službami in zavodi, ki izdelujejo načrte dejavnosti za primer ogrožanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter lastnik ali upravljavci stanovanj in zaklonišč, usklajuje podatke pomembne za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja in vodi ustrezno evidenco o prebivalcih, nevarnih snoveh, zakloniščih in drugih potrebnih podatkih za izdelavo načrtov na svojem območju,
- zagotavlja začasno delovanje skladišča opreme Civilne zaščite v javnem občinskem zaklonišču v skladu s pogoji po zakonu,
- v času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja preko javne gasilske službe zagotavlja delovanje požarne straže in sodeluje z drugimi izvajalci požarnega opazovanja in opozarjanja na nevarnost,
- zagotavlja predpisani postopek razporejanja državljanov na dolžnost pripadnika Civilne zaščite in urejanje statusa državljanov razporejenih v sestavo enot, štabov in služb Civilne zaščite, predvsem njihovo zdravstveno in pokojninsko- invalidsko zavarovanje,
- zagotavlja varstvo pri delu v času izvajanja vseh oblik usposabljanja in aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči,
- udeležencem intervencij ali drugih aktivnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja predpisana nadomestila plače, brezplačno prehrano ter druge stroške po zakonu,
- v vseh spornih zadevah pripadnikov Civilne zaščite,na njihovo ustno ali pisno zahtevo, zagotavlja dostavo zadeve do pristojnega upravnega organa,
- izdeluje vse dokumente za sprejem iz pristojnosti župana po zakonu in tem odloku, skrbi za njihovo pravočasno dostavo in spremlja njihovo realizacijo,
- zagotavlja delovanje občinske komisije za oceno škode v skladu z odločitvami državne komisije za oceno škode oziroma občinskim načrtom odprave posledic naravnih in drugih nesreč,
- Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporoča podatke za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvaja vsa druga strokovna, administrativna in tehnična opravila za podporo delovanja občinskega štaba Civilne zaščite, kadar je delno ali v celoti aktiviran.
5. Naloge javnih služb
24. člen
Občinske javne službe so dolžne v okviru svoje redne dejavnosti:
- spremljati nevarnosti nastanka možnih posledic, ki jih lahko povzročijo naravne in druge nesreče v zvezi z izvajanjem njihove dejavnosti,
- izvajati priprave za pravočasno ukrepanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- dopolnjevati svoj načrt dejavnosti za primer naravnih in drugih nesreč v skladu z določili uredbe, ki ureja vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja, predvsem v pogledu ažurnosti obveščanja in aktiviranja lastnih sil in opreme za izvajanje ukrepov in nalog v razmerah ogrožanja in naravnih in drugih nesreč,
- zagotavljati stalno dosegljivost odgovornih za obveščanje in aktiviranje intervencijskih ekip,
- usklajevati izvedbo nalog dejavnosti z nalogami reševanja v skladu z odločitvami občinskega poveljnika Civilne zaščite,
- usklajevati priprave in načrt dejavnosti za primer ogrožanja in naravnih in drugih nesreč s pristojnimi organi občinske uprave.
6. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč
25. člen
(1) Aktiviranje občinskih sil za zaščite, reševanja in pomoči načeloma odredi župan, v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali njegov namestnik.
(2) O aktiviranju sil, katerih ustanovitelji so podjetja, zavodi in druge organizacije, odločajo njihovi poslovodni organi.
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, operativec centra za obveščanje za Posavje, po prejemu informacije o nesrečnem dogodku, ravna v skladu z občinskim operativnim gasilskim načrtom in sam aktivira ustrezne javne službe in upravne organe ter o tem obvešča vodilne osebe Občine po veljavnem dokumentu obveščanja.
(4) Mobilizacijo občinskih sil zaščite, reševanja in pomoči lahko odredi samo Vlada Republike Slovenije.
26. člen
(1) Občinske sile zaščite, reševanja in pomoči se načeloma aktivirajo ob večjih naravnih in drugih nesrečah, če so te nesreče ali aktivnosti takega obsega, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker dejavnosti javnih služb in drugih razpoložljivih sil in sredstev ne zadostujejo.
(2) Koordinacijo in usklajevanje odrejenih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči izvaja Občinski štab Civilne zaščite Krško.
27. člen
(1) Aktiviranje sil zaščite, reševanja in pomoči občinska uprava izvaja s tehničnimi sredstvi (pozivniki, GSM, telefon) neposredno ali preko centra za obveščanje za Posavje, s pisnim pozivom, s kurirjem in podobno.
(2) V nujnih primerih se sile zaščite, reševanja in pomoči lahko aktivirajo z javnim pozivom preko lokalnih radijskih postaj.
(3) Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev izven naseljenih mest, se ob večjem požaru skličejo z alarmnim znakom v skladu z občinskim operativnim gasilskim načrtom.
(4) Če je bil pripadnik Civilne zaščite aktiviran s tehničnimi sredstvi, mora občinska uprava izdati pisno potrdilo, na podlagi katerega delodajalec opraviči njegovo odsotnost z dela.
28. člen
Državljani in organizacije, ki pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ali pri izvrševanju materialne dolžnosti utrpijo škodo, imajo pravico do povračila po zakonu predpisanih nadomestilih in odškodninah.
29. člen
Med opravljanjem nalog, usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolžnosti v Civilne zaščite ter na običajni poti od doma, ali z delovnega mesta do zbirališča oziroma ob povratku, je v primeru poškodbe ali bolezni, pristojni poveljnik Civilne zaščite oziroma vodja intervencije dolžan izdelati predpisano poročilo o poškodbi, ki zagotavlja nadaljnje postopke zdravljenja in pravice nadomestil pri poškodbi ali bolezni.
7. Nadzor
30. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi zakonov in predpisov.
31. člen
(1) Župan ali od župana določena oseba nadzoruje namembnost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje javne gasilske službe ter drugih sklenjenih pogodbenih pravic in obveznosti na področju priprav in opravljanja zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih kršenja pogodbe pa kršitelju pristojnosti ustrezno omeji ali odvzame.
32. člen
Nadzor upravljanja javnega gasilskega zavoda Poklicne gasilske enote Krško izvaja svet zavoda v skladu s statutom zavoda in poslovnikom sveta. Nadzor realizacije finančnih virov iz proračuna Občine izvaja občinska uprava.
IV. FINANCIRANJE
33. člen
(1) Občina zagotavlja sredstva za opravljanje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, kot za druge potrebe javne porabe. Sistem se financira s sredstvi iz občinskega proračuna, z namenski sredstvi požarnega sklada, s prostovoljnimi prispevki in iz drugih virov.
(2) Višino sredstev iz občinskega proračuna določi občinski svet ob sprejetju proračuna.
34. člen
(1) Vsakoletna višina proračunskih sredstev, ki se na podlagi sprejetega proračuna nameni financiranju dejavnosti javne gasilske službe ter drugih enot, služb in operativnih sestavov društev in drugih organizacij, vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se določi z medsebojnimi pogodbami.
(2) Organizacije iz prvega odstavka tega člena morajo občinski upravi dostaviti letne programe za sofinanciranje usposabljanja in opremljanja svojih sestavov za namen pripravljenosti in izvajanja nalog zaščite, reševanj in pomoči in letna poročila o namenski porabi prejetih sredstev.
35. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki morajo po zakonu organizirati Civilno zaščito ter druge ukrepe in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, same zagotovijo sredstva za nadomestila plač zaposlenim v času njihovega usposabljanja ter za priprave in za kritje drugih tovrstnih stroškov.
36. člen
Stroške nesreče praviloma krije povzročitelj, če ta ni znan, jih krije Občina iz proračunske rezerve oziroma država, če gre za opravljanje nalog, ki so v pristojnosti države.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(1) Organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini se uskladi v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Materialno popolnitev štabov, enot in služb Civilne zaščite izvajati v skladu z določili v skladu z uredbo, ki ureja organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.
38. člen
Z dne uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 27/96) in Odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 15/93, 78/94 in 34/96).
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-2/2010-O113
Krško, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost