Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

372. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki, stran 1181.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08), 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov in kulturnih projektov, ki izkažejo vsebinsko upravičenost projekta s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Železniki.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Železniki v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračunu in se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in opreme.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (vokalno glasbena, instrumentalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
3. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
Izvajalci programov na področju ljubiteljske kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Železniki;
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture;
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(vsebina sofinanciranja)
Iz proračuna Občine Železniki se sofinancira naslednja vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin ter posameznikov;
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini;
- kulturne prireditve in akcije;
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe;
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost na področju ljubiteljske kulture.
5. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna Občine Železniki so dolžni v svojih promocijskih gradivih na ustrezen način predstavljati Občino Železniki.
6. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem razporedu:
- župan v javnem glasilu oziroma sredstvih javnega obveščanja v 15 dneh po objavi proračuna Občine Železniki v Uradnem listu RS, objavi javni razpis za zbiranje predlogov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov;
- zbiranje predlogov;
- Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev ter pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu; župan sprejme sklep o sofinanciranju programov in s tem seznani odbor za družbene dejavnosti in občinski svet;
- obveščanje predlagateljev o odločitvi;
- sklepanje pogodb;
- spremljanje izvajanja pogodb in nakazilo prvega obroka pripadajočih finančnih sredstev;
- obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi ter dokončno poplačilo obveznosti za tekoče leto.
8. člen
Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravna po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka);
- področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in projekti;
- določitev obdobja za porabo sredstev;
- razpisni rok;
- način dostave predlogov;
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom;
- informacijo o razpisni dokumentaciji;
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo pripravi strokovni svet za kulturo Javnega zavoda Ratitovec.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
10. člen
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka 8. člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
V primeru, da izvajalec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov in meril, se mu pri poračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.
Če društvo izvede manj kot 80℅ prijavljenih vsebin in ne obrazloži, zakaj določenih stvari ni izvedlo, se točke dejavnosti društva naslednje leto zmanjša za ½.
11. člen
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izraža za vsako dejavnost za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v letnem programu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, št. 28/03, 115/05, 21/07 in 21/08), ki ga v celoti nadomesti ta pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2010-003
Železniki, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
  MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽELEZNIKI
  1. PEVSKI ZBORI, INSTRUMENTALNE, FOLKLORNE, PLESNE SKUPINE
  Pogoji:
  1. ODRASLI PEVSKI SESTAVI
  – najmanj trije javni nastopi letno in
  – samostojni letni koncert (min. 45 minut)
  2. OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI SESTAVI
  – najmanj trije javni nastopi letno
  3. INSTRUMENTALA GLASBENA SKUPINA
  – najmanj en celovečerni koncert (min. 45 minut) in
  – najmanj trije nastopi letno
  4. FOLKLORNA SKUPINA, PLESNA SKUPINA
  – najmanj ena celovečerna prireditev (min. 45 minut) in
  – najmanj trije javni nastopi letno
  5. CERKVENI PEVSKI ZBORI
  – občina sofinancira dejavnost cerkvenega pevskega zbora v
primeru, da le-ta deluje tudi izven svojega poslanstva.

+----------------------------------------+--------------+
|VRSTA PROGRAMA             | ŠTEVILO TOČK |
+----------------------------------------+--------------+
|IZOBRAŽEVANJE (maksimalno 3 programi  |       |
|izpopolnjevanja kadra – vodje skupine  |       |
|ali članov)               |       |
+----------------------------------------+--------------+
|Stroški na izpopolnjevanje:       |  20 točk  |
+----------------------------------------+--------------+
|STROŠKI NA NASTOP:           |       |
+----------------------------------------+--------------+
|– do 10 nastopov na območju Občine   |15 točk/nastop|
|Železniki                |       |
+----------------------------------------+--------------+
|– do 10 nastopov na regijski oz.    |20 točk/nastop|
|državni prireditvi           |       |
+----------------------------------------+--------------+
|– do 5 nastopov na prireditvi v tujini |25 točk/nastop|
+----------------------------------------+--------------+
|SAMOSTOJNI LETNI KONCERT        |  60 točk  |
+----------------------------------------+--------------+
|JUBILEJNI KONCERT (vsaka 5. obletnica) |  80 točk  |
+----------------------------------------+--------------+
|IZID ZGOŠČENKE             |  200 točk  |
+----------------------------------------+--------------+
|MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO:      |       |
|ZA INSTRUMENTALNE SKUPINE SE UPOŠTEVA  |       |
|FAKTOR 2                |       |
+----------------------------------------+--------------+
|– do vključno 7 članov         |  100 točk  |
+----------------------------------------+--------------+
|– od 8 članov naprej          |  200 točk  |
+----------------------------------------+--------------+


  2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA DEJAVNOST
  Pogoji:
  1. GLEDALIŠKA SKUPINA
  – najmanj eno novo celovečerno gledališko delo (min. 1 ura)
in
  – najmanj tri predstave letno
  2. OTROŠKA IN MLADINSKA GLEDALIŠKA SKUPINA
  – najmanj ena nova gledališka uprizoritev (min. 30 minut)
  3. LUTKOVNA SKUPINA
  – najmanj ena nova predstava (min. 30 minut) in
  – najmanj tri predstave letno
+----------------------------------------+---------------------+
|STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|– do 6 nastopov na območju Občine    |  15 točk/nastop  |
|Železniki                |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|– do 10 nastopov na območju regije,   |  20 točk/nastop  |
|države                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|– do 5 nastopov v tujini        |  25 točk/nastop  |
+----------------------------------------+---------------------+
|MATERIALNI STROŠKI ZA PREMIERNO     |           |
|PREDSTAVITEV:              |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|– enodejanke              |   100 točk    |
+----------------------------------------+---------------------+
|– dvodejanke              |   150 točk    |
+----------------------------------------+---------------------+
|– trodejanke              |   200 točk    |
+----------------------------------------+---------------------+
|IZOBRAŽEVANJE (maksimalno 3 programi  |           |
|izpopolnjevanja kadra – vodje skupine  |           |
|ali članov)               |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Stroški na izpopolnjevanje:       |    20 točk    |
+----------------------------------------+---------------------+


  3. KULTURNA DRUŠTVA – prireditve, proslave, kulturni večeri,
predavanja, delavnice
  Pogoj: najmanj 2 organizaciji in izvedbi letno.
  Prizna se največ 10 prireditev letno.
+---------------------------+----------------------------------+
|MATERIALNI STROŠKI NA   |                 |
|SEZONO:          |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|– ne glede na št. članov  |       250 točk       |
+---------------------------+----------------------------------+
|ORGANIZACIJA IN IZVEDBA  |                 |
+---------------------------+---------------------+------------+
|prireditev, proslava    |   do 30 minut   | 40 točk  |
|              +---------------------+------------+
|              |   min 45 minut  | 80 točk  |
+---------------------------+---------------------+------------+
|kulturni večer – literarni | na območju Občine | 60 točk  |
|              | Železniki – domači |      |
|              |    avtorji    |      |
|              +---------------------+------------+
|              | na območju Občine | 30 točk  |
|              |  Železniki – tuji |      |
|              |    avtorji    |      |
|              +---------------------+------------+
|              |   izven Občine  | 30 točk  |
|              |   Železniki   |      |
+---------------------------+----------------------------------+
|kulturni večer – muzejski |       30 točk       |
+---------------------------+----------------------------------+
|predavanje, delavnica   |       30 točk       |
+---------------------------+----------------------------------+


  4. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA DEJAVNOST
  Pogoj: najmanj 3 razstave, projekcije letno.
+---------------------------+----------------------------------+
|IZOBRAŽEVANJE (maksimalno |                 |
|3 programi izpopolnjevanja |                 |
|kadra – vodje skupine ali |                 |
|članov)          |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|Stroški na         |       20 točk       |
|izpopolnjevanje:      |                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|STROŠKI NA RAZSTAVO,    |                 |
|PROJEKCIJO – organizacija: |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– do 10 razstav, projekcij | domači avtorji |   15 točk   |
|na območju Občine     +----------------+-----------------+
|Železniki         | tuji avtorji |   10 točk   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– do 10 razstav,      | domači avtorji |   20 točk   |
|projekcije na regijski oz. +----------------+-----------------+
|državni ravni       | tuji avtorji |   15 točk   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|– do 5 razstav, projekciji | domači avtorji |   25 točk   |
|v tujini          +----------------+-----------------+
|              | tuji avtorji |   20 točk   |
+--------------------------------------------------------------+
|MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO:                 |
+---------------------------+----------------------------------+
|– ne glede na št. članov  |       150 točk       |
+---------------------------+----------------------------------+


  5. LITERARNA DELA
+--------------------------------------------+-----------------+
|Zbornik, katerega namen je raziskovanje in |  3600 točk  |
|predstavljanje ter ohranjanje domoznanskih |         |
|vsebin občanom, strokovni javnosti,     |         |
|študentom in tudi prihodnjim rodovom,    |         |
|izdane morajo biti predhodno vsaj 3     |         |
|številke (vendar ne več kot 5.000 EUR)   |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|IZID KNJIGE                 |  100 točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO        |  150 točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+


  6. DODATNE TOČKE
+--------------------------------------------------------------+
|Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti     |
|pridobijo dodatne točke na podlagi aktivnosti in dosežene   |
|kvalitete oz. za dosežene izjemne rezultate v preteklem    |
|koledarskem letu na:                     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– mednarodnih srečanjih           |50 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– državnih srečanjih            |30 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– regijskih srečanjih            |20 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– območnih srečanjih            |10 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+


  Društvom, ki ne delujejo zgolj na področju kulture, so pa
tudi izvajalci kulturnih dejavnosti, komisija za kulturo lahko
dodeli sredstva za materialne stroške na prijavljenih programih
dejavnosti.

  DODATNA OBRAZLOŽITEV
  PEVSKI SESTAVI IN INŠTRUMENTALNE SKUPINE
  Samostojni letni koncert : šteje se izvedba novih del, ki jih
izvajalec še ni izvajal ali vsaj ? novih in ? del iz preteklih
sezon.
  Jubilejni koncert (vsaka 5. obletnica): najmanj 45-minutna
izvedba novih del in del iz preteklih sezon.
  Nastop (sodelovanje z drugimi izvajalci, gostovanje s
krajšim programom): za nastop se šteje vsaj 15-minutni program
društva ali 3 do 5 skladb ali pesmi, lahko izvedba novih del
ali izvedba programa iz preteklih sezon.
  FOLKLORNE SKUPINE
  Samostojni letni plesni nastop: šteje se izvedba novih del,
ki jih izvajalec še ni izvajal ali vsaj ? novih in ? del iz
preteklih sezon. 45 min.
  Jubilejni nastop ( vsaka 5. obletnica): najmanj 45-minutna
izvedba novih del in del iz preteklih sezon.
  Nastop (sodelovanje z drugimi izvajalci, gostovanje s
krajšim programom): za nastop se šteje vsaj 15-minutni program
društva, lahko izvedba novih del ali izvedba programa iz
preteklih sezon.
  KULTURNA DRUŠTVA – prireditve, proslave, kulturni večeri,
predavanja, delavnice
  Prireditve s o praviloma zaključeni enkratni dogodki (npr.
likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska,
plesna predstava ipd.), ki so namenjeni širši javnosti in
predstavitvi domačih ali tujih kulturnih izvajalcev, na katerih
sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno
predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
  Proslave so praviloma zaključeni enkratni dogodki vezani na
določen praznik, ki so namenjeni širši javnosti in na njih
sodelujejo večinoma domači kulturni izvajalci.
  Kulturni večeri – sem spadajo:
  – literarni večeri – predstavitev del domačih avtorjev,
predstavitev del tujih avtorjev na območju Občine Železniki,
sodelovanje domačih avtorjev na literarnih večerih izven Občine
Železniki, pri mešanih predstavitvah mora biti vsaj 2/3 domačih
avtorjev, da se šteje kot predstavitev domačih avtorjev
  – muzejski večeri – predstavitve aktualnih tem s področja
zgodovine, etnologije, arheologije, muzeologije, kulturologije,
kulturne antropologije …
  Predavanja in delavnice – sem spadajo likovne, fotografske,
muzejske delavnice ter predavanja, ki zajemajo tematiko kulture
(vokalno glasbena, instrumentalno glasbena, plesna, gledališka,
literarna, likovna, filmska, video tematika).
  LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA DEJAVNOST
  Razstave, projekcije – sem spadajo organizacija predstavitve
domačih avtorjev ter organizacija predstavitve tujih avtorjev,
pri mešanih predstavitvah mora biti vsaj 2/3 domačih avtorjev,
da se šteje kot predstavitev domačih avtorjev.