Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

371. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki, stran 1181.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Železniki.
2. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
- spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE (populacijskih ekvivalentov), in sicer na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna Občine Železniki objavi župan Občine Železniki.
4. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN za večstanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerega zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
- MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora ustrezati zahtevam iz zakonodaje, ki ureja čiščenja odpadnih voda na malih čistilnih napravah,
- na osnovi ustreznega upravnega dovoljenja za poseg v prostor mora biti opravljen tehnični prevzem,
- na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela MKČN,
- zagotovljen mora biti nadzor nad delovanjem MKČN, in sicer letni monitoring odpadnih vod s sklenitvijo pogodbe s pooblaščeno organizacijo ali izdelave ocene obratovanja MKČN,
- iztok prečiščene vode se izvede po vodotesnih ceveh v najbližji vodotok. Če to ni možno, se iztok prečiščene vode lahko izvede v ponikovalnico, vendar izključno s soglasjem Občine Železniki.
6. člen
Razpis iz 3. člena tega pravilnika, ki se objavi na krajevno običajen način, vsebuje:
- namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
- orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
- pogoje in merila za pridobitev sredstev,
- pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
- naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
- rok za vložitev vlog.
7. člen
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
- ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor za MKČN,
- osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.) in podatki o izvajalcu čiščenja MKČN,
- zapisnik o izvedenem tehničnem prevzemu MKČN, ki ga opravita izvajalec čiščenja MKČN in predstavnik občine (režijski obrat),
- dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
- poročilo o obratovalnem monitoringu ali ocena obratovanja MKČN.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo praviloma dvakrat letno oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo v odvisnosti od kapacitete novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini 250,00 €/PE.
Upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa ugotavlja in predlaga komisija, ki jo imenuje župan. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
9. člen
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja (upravičenca) na podlagi pogodbe.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2010-005
Železniki, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.