Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

370. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki, stran 1179.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - UPB2), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 21. seji dne 28. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih Občina Železniki izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnosti (v nadaljevanju: kmetija), razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa, opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
Gostinski obrati obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri Občini Železniki. Za obratovanje v podaljšanem času je potrebno pridobiti pisno soglasje Občine Železniki, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
II. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Podaljšan obratovalni čas pomeni obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinski obrati na območju Občine Železniki, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), izletniške kmetije in tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi …):
- ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, imajo redni obratovalni čas med 6.00 in 22.00 uro (vse dni v tednu),
- ki so v objektih izven območja stanovanj, imajo redni obratovalni čas med 6.00 in 24.00 uro (vse dni v tednu).
5. člen
Gostincu se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in glede na območje, kjer se nahaja, in sicer:
- za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bare, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, največ do 24.00 ure (ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in nedeljah) oziroma največ do 3.00 ure naslednjega dne (ob petkih in sobotah),
- za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi …) in ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, največ do 24.00 ure (vse dni v tednu),
- za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bare, izletniške kmetije in tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi …) in ki so v objektih izven območja stanovanj, največ do 3.00 ure naslednjega dne (ob petkih in sobotah).
6. člen
Soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata izda Občina Železniki, ki mora pri tem upoštevati:
- možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične prireditve in programi ter druge zabavne prireditve),
- potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski obrat,
- gostota naseljenosti prebivalstva,
- število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb,
- vrsto in lokacijo gostinskega obrata.
7. člen
1. Občina Železniki izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, ki je sestavni del obrazca prijave obratovalnega časa.
2. Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času lahko Občina Železniki zaprosi tržno inšpekcijo, občinskega inšpektorja in policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega obrata, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
3. Občina Železniki lahko zavrne izdajo pozitivnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa, če so podani naslednji razlogi:
- da je policija ali občinski inšpektor/redar posredoval šestkrat v šestmesečnem obdobju veljavnosti soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času zaradi kršenja javnega reda in miru oziroma tržna inšpekcija ali občinski inšpektor/redar zaradi kršenja obratovalnega časa, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo,
- utemeljene pisne pritožbe občanov (kršenje Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki - Uradni list RS, št. 107/09),
- če je iz zapisnika tržnega inšpektorja, policista ali občinskega inšpektorja razvidno, da je gostinec trikrat prekoračil podaljšani obratovalni čas v koledarskem letu, za katerega je bilo izdano zadnje soglasje,
- če gostinec ne skrbi za nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
- v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes (po Odloku o javnem redu in miru v Občini Železniki - Uradni list RS, št. 107/09).
4. Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času Občina Železniki izda za eno koledarsko leto.
III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko takoj prekliče in odvzame v naslednjih primerih:
- če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da gostinski obrat večkrat obratuje preko dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
- če so zaznamovane večkratne ponavljajoče in utemeljene pisne pritožbe prizadetih občanov (kršenje Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki - Uradni list RS, št. 107/09) na območju, kjer se gostinski obrat nahaja,
- če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata večkrat posredovano s strani policije ali pristojnega organa nadzora zaradi kršenja javnega reda in miru.
9. člen
Po preklicu in odvzemu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa se gostincu ne izda za dobo najmanj treh mesecev po preklicu.
IV. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
10. člen
Občina Železniki lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, izda soglasje za enodnevno ali večdnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.
Soglasje o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, rojstni dnevi, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.).
11. člen
Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata mora gostinec zaprositi z vlogo na obrazcu, ki jo odda na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
Za izdajo soglasja lahko gostinec zaprosi tudi mesečno.
Gostinec je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat.
12. člen
Gostinec mora za izdajo soglasja o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti datum prireditve ter vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.
13. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru oziroma posredovanja policije ali tržne inšpekcije ali občinskega inšpektorja v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, se gostinskemu obratu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
V. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
14. člen
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih (kiosk, stojnica, prireditveni šotor ipd.) oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
15. člen
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v naslednjem obratovalnem času: skladno s časom obratovanja smučišča ter drugega športno-rekreacijskega centra oziroma točke.
Soglasje za obratovanje v času turistične sezone Občina Železniki izda za eno turistično (smučarsko …) sezono.
16. člen
Prijava (na obrazcu) za potrditev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti iz 15. člena tega odloka se odda na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, in sicer najkasneje 30 dni pred pričetkom opravljanja te dejavnosti.
17. člen
Na podlagi prijave iz prejšnjega člena tega odloka Občina Železniki izda soglasje, s katerim v celoti ali deloma potrdi oziroma zavrne prijavljeni obratovalni čas. Kolikor Občina Železniki deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas, lahko s svojo odločbo sama določi obratovalni čas.
18. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru oziroma posredovanja policije ali tržne inšpekcije ali občinskega inšpektorja v času obratovanja med turistično sezono se obratovalni čas lahko prekliče.
Po preklicu in odvzemu soglasja se novo soglasje ne izda za dobo najmanj 3 mesecev po preklicu.
VI. NADZOR
19. člen
Nadzor nad uresničevanjem teh določil opravljajo tržna inšpekcija, policija ter medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki (občinski inšpektor, občinski redar).
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
21. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za kmetije.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2010-006
Železniki, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.