Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

363. Odlok o občinskih taksah v Občini Šmarješke Toplice, stran 1151.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - ZFO-1, 101/07 - odl. US, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4, 29/07 - odl. US, 58/07 - odl. US, 16/08 - odl. US, 17/08, 21/08 - popr.) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 30. redni seji dne 26. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Šmarješke Toplice
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predpisuje vrste in višino občinskih taks, način ravnanja taksnih zavezancev pri namestitvi in uporabi taksnih predmetov in plačilo taks na območju Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina).
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen
(taksni predmeti in storitve)
V občini se plačujejo občinske takse za naslednje predmete in storitve (v nadaljevanju: taksni predmeti):
- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
- oglaševanje na javnih mestih;
- parkiranje na javnih površinah;
- uporabo javnega prostora za kampiranje;
- druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Za javne površine se po tem odloku štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju občine ter javni prostori in površine v lasti občine, ki se uporabljajo za javne namene.
Javno mesto je po tem odloku vsaka javna površina in tudi fasada, streha in podobna površina.
3. člen
(prijava in namestitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje občinske uprave.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) in druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev taksne obveznosti oziroma druge podatke, če tako določa drug občinski predpis.
4. člen
(spremembe)
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 8 dni od nastale spremembe, razen če drug občinski predpis določa drugačen rok.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
5. člen
(višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom določi vrednost točke za obračun občinskih taks, in sicer v mesecu januarju na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo objavi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik (fizična oseba), ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
7. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec občino pisno obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
(letne odmere)
Pri izračunu letnega zneska se uporablja koledarsko leto.
Taksni zavezanec je dolžan plačati občinsko takso za vsako leto v skladu z odmerno odločbo, ki jo občinska uprava izda vsako leto posebej.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj kot leto dni, se taksa obračuna za vsak začeti mesec uporabe oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov, razen če je v taksni tarifi drugače določeno ali če drug predpis občine določa drugače.
Na enak način se obračuna tudi preveč plačana taksa zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledarskega leta.
9. člen
(odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki vsebuje tudi dovoljenje oziroma soglasje iz 3. člena tega odloka.
Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na podlagi prijav zavezancev. V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi medobčinski inšpektor.
10. člen
(plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta prisilno izterja. Če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v odločbi, lahko občinska uprava razveljavi odločbo in izvede ukrepe v skladu s 13. členom tega odloka.
11. člen
(oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo: občina, vključno z njenimi posameznimi organi in njihovimi delovnimi telesi ter javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, če gre pri vseh za izvajanje izvirnih nalog.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi kot tudi ne v primerih, ki jih določa drug predpis občine.
Poleg oprostitev iz tega člena in oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko občinska uprava oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetništva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v občini.
Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor občina, javno podjetje in javni zavod katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija.
13. člen
(ukrepanje občinske inšpekcije)
Medobčinska inšpekcija ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko medobčinska inšpekcija odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
14. člen
(ukrepanje občinske uprave)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinska uprava poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
III. DOLOČBE O KAZNIH
15. člen
(kaznovanje taksnih zavezancev)
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
- če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
- ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
- ki postavi taksni predmet brez dovoljenja občinske uprave oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem (3. člen odloka),
- če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (4. člen odloka).
Z globo 150 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini znaša vrednost točke taksnih tarif 0,05 EUR.
17. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, pa še niso vložili predpisane prijave po doslej veljavnih občinskih predpisih, so dolžni taksno obveznost prijaviti občinski upravi najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka se na območju občine preneha uporabljati Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04, 31/05 in 95/07).
19. člen
(sestavni del odloka in začetek veljavnosti odloka)
Sestavni del tega odloka so Tarife občinskih taks.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2009
Šmarješke Toplice, dne 26. januarja 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
  TARIFE OBČINSKIH TAKS

  Tarifna št. 1
  Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev (zabavišča, lunaparki, cirkusi, sejmi,
razstave, glasbeni dogodki in podobno) znaša taksa za vsak

upoa) za urejene in vzdrževane površine (tlakovane, betonske in
asfaltirane in podobne površine): 7 točk;
  b) za uporabo nevzdrževanih in drugih javnih površin
(makadamske površine, zelenice ipd.): 3 točke.
  Opombe:
  Za javno površino po tej tarifi štejejo ulice, ceste, trgi,
pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene in
neurejene javne površine na območju občine.
  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
razstav in drugih zabavnih prireditev.
  Tarifna št. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave,
oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za
reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih, se kot vrsta občinske takse
plača komunalna taksa:
  a) Za nosilce oglaševanja (obvestilna mesta), ki imajo
trajni značaj, znaša letna taksa:
+---------------------------+----------------+-----------------+
| Vrsta obvestilnega mesta |   Točk   |Točk dvostransko |
|              |  enostransko |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. jumbo pano (velike   |     50.000|     100.000|
|table)           |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mali pano (male table) |       620|      1.275|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. velika svetlobna vitrina|      2.100|      3.300|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|4. mala svetlobna vitrina |      1.700|      2.200|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|5. plakatni stebri     |       620|      1.000|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|6. fasadni panoji     |       600|      1.200|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|7. displayi in rotopanoji |      1.900|      2.400|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|8. obešanka na drogu JR  |       550|       900|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|9. veliki ulični panoji  |       700|      1.100|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|10. mali ulični panoji   |       500|       750|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|11. transparenti      |       750|      1.200|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|12. druga obvestilna mesta |       600|       900|
+---------------------------+----------------+-----------------+

  b) Za nosilce oglaševanja (obvestilna mesta), ki nimajo
trajni značaj, znaša taksa:
+---------------------------+----------------+-----------------+
| Vrsta obvestilnega mesta |   Točk   |Točk dvostransko |
|    (točke/dan)    |  enostransko |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. jumbo pano (velike   |    8    |    12    |
|table)           |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mali pano (male table) |    5    |    10    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. velika svetlobna vitrina|    20    |    40    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|4. mala svetlobna vitrina |    15    |    30    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|5. plakatni stebri     |    5    |    10    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|6. fasadni panoji     |    7    |    12    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|7. displayi in rotopanoji |    15    |    30    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|8. obešanka na drogu JR  |    4    |    8    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|9. veliki ulični panoji  |    7    |    14    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|10. mali ulični panoji   |    5    |    10    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|11. transparenti      |    5    |    10    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|12. druga obvestilna mesta |    5    |    8    |
+---------------------------+----------------+-----------------+


  c) taksa za reklamne avtomobile (pri prodaji srečk in
podobno) znaša na dan: 50 točk;
  d) taksa za oglaševanje na in z vozili in prikolicah z
majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi načini
oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) ter mobilno in stacionarno
oglaševanje znaša na dan: 400 točk.
  Opombe:
  Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih organov, organizatorji
volilne kampanje v času volilne kampanje v skladu z veljavno
zakonodajo, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz
svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v občini,
reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij, če drug občinski predpis ne določa drugače.
Plačila takse so lahko oproščeni tudi tisti, ki jih pristojen
občinski organ oprosti plačila v skladu z 11. členom tega
odloka.
  Plačila taks po tej tarifi so oproščene tudi nekomercialne
objave v splošno korist (veterinarska služba, preventivni
pregledi, opozorila, obvestila in podobno), če drug občinski
predpis ne določa drugače.
  Tarifna št. 3
  Za uporabo javnih površin za parkiranje in za druge začasne
namene znaša občinska taksa dnevno za vsak začeti m2:
  a) asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene
površine: 1,5 točke;
  b) utrjene makadamske površine: 1 točka;
  c) druge (neutrjene) površine: 0,5 točke.
  Opombe:
  Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen
namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora
(npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega
prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne
prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega
akta.
  Tarifna št. 4
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša občinska
taksa dnevno za vsak začeti m2:
  a) asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene
površine: 1,5 točke;
  b) utrjene makadamske površine: 1 točka;
  c) zelene površine: 2 točki;
  d) druge (neutrjene) površine: 0,5 točke.
  Opombe:
  Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za
določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.
  Tarifna št. 5
  Za uporabo javnih površin za gostinsko dejavnost, trgovino
in podobno (razen za javne tržnice) znaša taksa za vsak
uporabljeni m2 dnevno:
  a) za urejene in vzdrževane površine (tlakovane, betonske in
asfaltirane in podobne površine): 7 točk;
  b) za uporabo nevzdrževanih in drugih javnih površin
(makadamske površine, zelenice ipd.): 4 točke.
  Za druge dejavnosti, ki niso zajete v tej ali drugi tarifi,
znaša občinska taksa za vsak uporabljeni m2 dnevno 3 točke.
  Opombe:
  Taksni predmet za druge dejavnosti je npr. postavitev
kioskov, premičnih prodajnih objektov in drugih manjših
predmetov pred poslovnimi objekti, prodajo srečk, prodajo
časopisov, cvetja in podobno, postavitev prodajnih avtomatov,
postavitev gradbenih odrov ali gradbišč.
  Tarifna št. 6
  Druge oblike uporabe javnih površin.
  Gradbišča, prekopi in drugi začasni nameni, za vsak
uporabljeni m2 dnevno:
  a) če uporaba javne površine traja do 1. meseca: 5 točk;
  b) za uporabo javne površine nad 1. mesec: 7 točk.

AAA Zlata odličnost