Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

356. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2010, stran 1147.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 27. redni seji dne 29. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina            |   Proračun|
|   |                     |  leta 2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.276.656|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.305.769|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  2.217.782|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.189.131|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |    13.931|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |    14.720|
|   |IN STORITVE               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |    87.987|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |    41.670|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |     500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |     717|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |    4.000|
|   |IN STORITEV               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |    41.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |    41.695|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE         |      0|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ     |    41.695|
|   |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    40.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    40.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   889.192|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ        |   389.202|
|   |DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA           |   499.990|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA          |       |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA          |       |
|   |EVROPSKE UNIJE              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |783 PREJETA SREDSTVA           |       |
|   |IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  4.440.086|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   737.672|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |   137.199|
|   |ZAPOSLENIM                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |    21.367|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   556.856|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    2.250|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |    20.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.007.280|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |    40.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   365.494|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM        |    93.793|
|   |ORGANIZAC. IN USTANOVAM         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI         |   507.993|
|   |TRANSFERI                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  2.508.008|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  2.508.008|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   187.126|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    96.040|
|   |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO   |       |
|   |PRORAČUNSKI UPORABNIKI          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    91.086|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  -1.163.430|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ     |       |
|   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    2.650|
|IV.  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA          |    2.650|
|   |PRIVATIZACIJE              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |    10.000|
|V.  |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |    10.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH        |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    -7.350|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |                     |      0|
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    11.220|
|VIII. |                     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |    11.220|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |  -1.182.000|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   -11.220|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  1.163.430|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |  1.182.000|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |  1.182.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- donacije,
- prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
- požarna taksa,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadkov,
- sredstva pridobljena od kupnin in najemnin za stanovanja,
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju in drugimi podzakonskimi predpisi in navodili, ki jih izda župan.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Izvrševanje posebnega dela proračuna poteka preko neposrednih proračunskih uporabnikov (po institucionalni klasifikaciji) v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 eurov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko samostojno spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta, če s tem ne poseže v spremembo proračuna tekočega leta, oziroma v skladu s pooblastili iz 5. člena tega odloka.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva v višini 15.000,00 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
10. člen
(proračunski skladi)
Občina Rogašovci ima na osnovi določil zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
O pridobitvi in odtujitvi posameznega nepremičnega premoženja do višine 2.500 eurov, ki ni planirana v proračunu, odloča župan.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 ne bo zadolževala.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, v letu 2009 ne bo izdajala poroštev.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2010 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-22/2009-6
Rogašovci, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost