Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

349. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje, stran 1144.

Na podlagi 1. in 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 29. redni seji dne 1. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09), se prvi stavek 11. člena glasi: »Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev se upoštevajo naslednji kriteriji:«.
Spremeni se 5. točka 11. člena in se glasi:
»Instrumentalne, vokalno instrumentalne skupine
Prizna se največ 55 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca oziroma vodje na    20 točk
vajo (3 šolske ure)
Programski stroški na vajo               5 točk
Materialni stroški na sezono
- pri najmanj 32 članih               990 točk
- pri najmanj 18 članih               495 točk
- pri manj kot 18 članih              253 točk.«
Druga vrstica 6. točke 11. člena male pevske skupine se pravilno glasi:
»Prizna se največ 30 vaj na sezono.«
Ob koncu 11. člena se doda nov odstavek, in sicer:
»Za društva katerih osnova delovanja ni kulturna dejavnost in se financirajo tudi iz drugih proračunskih postavk, se pri vrednotenju upoštevajo polovične vrednosti števila točk.«
2. člen
Doda se nov prvi odstavek 12. člena z naslednjo vsebino:
»Organizacija kulturnih prireditev         400 točk«
Sedanji prvi odstavek 12. člena, postane drugi.
Tretji odstavek 12. člena se pravilno glasi:
»Velja za izvajalce iz 11. člena.«
3. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2010
Mozirje, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.