Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

347. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športna dvorana OŠ Mokronog, stran 1141.

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno- zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 26. redni seji dne 27. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športna dvorana OŠ Mokronog
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem aktom Občina Mokronog - Trebelno ugotavlja javni interes za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve koncesije gradenj za gradnjo in oddajanjem v uporabo Športne dvorane OŠ Mokronog v Občini Mokronog - Trebelno ter določa pogoje za oddajo koncesije.
(2) Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in oddajanje v uporabo objekta Športna dvorana OŠ Mokronog v Občini Mokronog - Trebelno, ki jih koncesionar v obliki uporabe prostorov zaračunava uporabnikom.
3. člen
(1) Koncesija zajema zlasti:
- gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo, s katero razpolaga koncedent,
- tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
- energetsko upravljanje objektov v koncesijski dobi,
- zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
(2) Koncesija gradenj se izvede po modelu BOT (model zgradi - upravljaj - prenesi).
4. člen
Uporabniki objekta Športna dvorana OŠ Mokronog so javni zavodi na področju predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi, društva, vsi v Občini Mokronog - Trebelno ter pravne in fizične osebe, vsi kot uporabniki prostorov.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega izhaja njegova usposobljenost za izvajanje koncesije in način opravljanja koncesije,
- da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
- da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet koncesije),
- da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas trajanja koncesije,
- da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v vložena sredstva,
- da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu ali tretji osebi,
- da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,
- da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe,
- da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
- in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
7. člen
(1) Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja, tveganja obsega uporabe prostorov, tveganja racionalne rabe energije in tveganja obsega tekočega vzdrževanja. Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
(2) Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
- zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
- izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
- upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
- predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani dejavnosti,
- na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,
- prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
- po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v posest objekt, na katerem bo izvajal koncesionirano dejavnost,
- ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 2 + 15 let (dve leti izgradnje in 15 let opravljanja storitev).
VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE
9. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim osebam) in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
10. člen
(1) Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
(2) Javni razpis vsebuje navedbe o:
- izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
- imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
- objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu o javno-zasebnem partnerstvu,
- predmetu, naravi ter obsegu in območju javno-zasebnega partnerstva,
- začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
- postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
- kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne dokumentacije,
- kraju, roku in pogojih za predložitev vlog,
- zahtevah glede vsebine vlog,
- pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
- pogoje za predložitev skupne vloge,
- merilih za izbiro najugodnejšega kandidata,
- naslov, datum in uro odpiranja vlog,
- roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru, in
- o odgovorni osebi za dajanje informacij,
- druge navedbe.
11. člen
(1) Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije. Komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki je podlaga za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Sklep o izbiri izda direktor občinske uprave na predlog komisije in po potrditvi poročila na Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno.
(3) Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V koncesijski pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb ni sprejemljiva, ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami koncesijske pogodbe opravljajo organi koncedenta.
(2) Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki se nanaša na predmet koncesije.
(3) Koncesionar mora koncedentu za preteklo leto podati letno poročilo o izvajanju koncesije najkasneje do 15. aprila, kar se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
(4) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije,
- v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšajo,
- z razdrtjem.
(2) Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z določili tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno vzdrževanje objektov in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
(3) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom časa trajanje koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
(1) Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
- če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
- če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju osnovnih dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in športa,
- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil koncesijske pogodbe,
- če se koncesionar pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
- v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE DEJAVNOSTI
18. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja izvajanje koncesionirane dejavnosti in občasno koncedentu posreduje svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.
19. člen
(1) Vstop v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja je možen samo s privolitvijo koncedenta. Možnost vstopa se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
20. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti po tem odloku, se določi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0011/2009
Mokronog, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.