Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

343. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil, stran 1136.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B in 108/09) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje na severni strani omejuje Jamova cesta, na južni strani skladiščno poslovna hala bivše tovarne Tovil, na zahodni strani sega do zelenice ob parkirnih površinah trgovskega centra Interspar, na vzhodni strani pa do večstanovanjskega objekta ob Koprski ulici in obstoječega otroškega igrišča ob Gradaščici.
Ob Jamovi cesti je območje pozidano z duplex garažami, katerih del je nadzidan s poslovnimi prostori, ostale površine pa so zapuščene in zaraščene z grmovjem in drevjem, med katerim so še ostanki objektov prvotnih lastnikov bivše tovarne Tovil.
Območje ob Jamovi cesti leži po dolgoročnem planu v območju urejanja VS 2/10 Ob Tržaški cesti, ki je namenjeno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Za območje veljajo določila Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 - odločba US, 89/02, 79/04, 98/08 - obvezna razlaga, 54/09, 69/09 in 97/09; v nadaljevanju: PUP), po katerih so na delu morfološke enote 1C/2 dovoljeni posegi že izvedeni in nadaljnje spremembe niso predvidene.
Za območje severno od obstoječe skladiščno poslovne hale pa velja Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za del območja urejanja VP 2/3 Koprska - Tovil (Uradni list SRS, št. 18/88), s katerim so bili predvideni posegi za širitev programa sedaj že bivše tovarne Tovil.
V dopolnjenem osnutku izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana je za obravnavano območje v enotah urejanja prostora VI-370 in VI-521 predvidena večstanovanjska gradnja, v enotah urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672 pa urejanje obvodnih zelenih in parkovnih površin.
V enotah urejanja prostora VI-370 in VI-521, ki sta namenjeni večstanovanjski gradnji, je predvidena gradnja približno 200 stanovanj s pripadajočimi garažnimi mesti (2PM/stanovanje) v kleti objektov ter nadomestitvijo garažnih mest obstoječih duplex garaž, ki služijo okoliškim stanovalcem. Dovoz do garažnih mest bo z Jamove ceste in s Koprske ulice. Ob Gradaščici je predvidena ureditev javne obvodne parkovne površine z zagotovitvijo peš in kolesarske povezave ob vodotoku.
Za celovito ureditev območja je potrebna izdelava OPPN.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 1694/5, 1694/6, 1694/7, 1694/8, 1694/9, 1694/19, 1695, 1696, 1697, 1728/2, 1728/3, 1728/4, 1728/5, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, del 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1731/1, 1731/6, 1735/3, del 2002/1, 2002/31, 2002/32, del 2002/33, 2003/4, vse v katastrski občini Vič, s površino zemljišča približno 24000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d.,
10. T2, d.o.o.,
11. UPC Telemach, d.o.o.,
12. JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DE Ljubljana mesto,
15. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom,
16. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
5.
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Strokovna rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, bo pridobljena z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve bodo izdelane v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v dveh mesecih po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je vezan na predhodni sprejem strateškega prostorskega načrta in izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in je predviden eno leto po pripravi osnutka OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-14/08-14
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.