Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija, stran 1134.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2 in 25/08 in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 33. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 12/09) se besedilo četrtega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.«
2. člen
Za četrtim odstavkom 2. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je vloga pomanjkljivo izpolnjena, vrtec pisno ali ustno pozove starše k dopolnitvi vloge v roku 3 dni od prejema poziva. Kolikor starši vloge ne dopolnejo v določenem roku, se posamezen kriterij zaradi manjkajočih podatkov ne točkuje, vrtec pa lahko tako vlogo tudi zavrže kot nepopolno.«
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»En izvod zapisnika se posreduje občinski upravi Občine Litija.«
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija najprej pregleda vse prispele prijave staršev in izloči tiste, katerih otroci ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vključitev v vrtec. Te prijave staršev ravnatelj vrtca zavrže s sklepom. Na sklep o zavrženju vloge je možna pritožba na svet vrtca.
Izmed vseh ostalih prijav ima pri sprejemu v vrtec prednost otrok s posebnimi potrebami na podlagi že izdane odločbe pristojnega organa.
Nadalje ima prednost pri sprejemu tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti ali drugi problematiki zaradi socialnega položaja družine, iz katerega mora biti razvidno, da je bila družina zaradi socialnega položaja pri njih že obravnavana ter zakaj naj se otrok pri sprejemu v vrtec obravnava prednostno.
Po izločitvi prijav iz prvih treh odstavkov tega člena pa komisija preostale prijave točkuje po naslednjih kriterijih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Kriterij                 |Število točk |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|1.  |Otrok, za katerega je občina       |   30   |
|   |ustanoviteljica vrtca zavezanka za    |       |
|   |doplačilo do polne cene programa.    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|2.  |Otrok, ki je bil uvrščen na prednostno  |   12   |
|   |listo v preteklem letu in v vrtec še ni |       |
|   |bil sprejet.               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|3.  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali enega |   10   |
|   |zaposlenega samohranilca.        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|4.  |Oba starša sta študenta ali dijaka.   |   10   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|5.  |Otrok enega zaposlenega starša in drugega|   10   |
|   |študenta ali dijaka.           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|6.  |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu  |   8   |
|   |šoloobvezen.               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|7.  |Otrok ima ustrezno priporočilo      |   8   |
|   |zdravstvene službe in je v postopku   |       |
|   |usmerjanja v programe vzgoje in     |       |
|   |izobraževanja na podlagi Zakona o    |       |
|   |usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|8.  |Otrok, ki biva v šolskem okolišu vrtca  |   5   |
|   |ali enote vrtca.             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|9.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov.      |   5   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|10.  |Število vzdrževanih otrok do 18. leta  |       |
|   |starosti v družini:           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |- 2 otroka                |   1   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |- 3 otroci                |   2   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |4 otroci ali več.            |   3   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|11.  |V vrtcu ali v enoti vrtca je že v tekočem|   3   |
|   |šolskem letu vključen brat ali sestra  |       |
|   |otroka, ki ostaja v vrtcu tudi v šolskem |       |
|   |letu, za katerega se vpisuje otroka.   |       |
|   |* V primeru, da starši za že vključenega |       |
|   |otroka v istem vrtcu nimajo poravnanih  |       |
|   |vseh obveznosti, iz tega naslova ne   |       |
|   |prejmejo nobene točke.          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|12.  |Otrok, ki ima enega zaposlenega starša  |   2   |
|   |ali dijaka oziroma študenta, drugi pa je |       |
|   |brezposeln.               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.«
6. člen
V drugi povedi 12. člena se za besedno zvezo »Vse ostale otroke« doda beseda »se«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi starši, ki prijave za vpis otroka v vrtec oddajo po izvedenem javnem razpisu za vpis novincev v novo šolsko leto, so uvrščeni na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu prispele prijave.
Vloge iz prejšnjega odstavka obravnava vrtec, ki o vlogi izda ustrezno odločbo z navedbo vseh dejstev in okoliščin, ki so bile upoštevane pri izdaji odločbe.
Kolikor starši ne potrebujejo več vrtca, v katerem je otrok vpisan na čakalno listo, so le-to dolžni takoj sporočiti vrtcu.«
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če otrok iz prednostne ali čakalne liste do konca šolskega leta ni bil sprejet, ali v vrtec ne bo mogel biti sprejet zaradi pomanjkanja razpoložljivih prostih mest, lahko starši vlogo za vpis v vrtec podaljšajo za naslednje šolsko leto, o čemer vrtec pisno obvestijo oziroma se ponovno javijo na razpis za naslednje šolsko leto.
Njihove vloge so v primeru prekomernega vpisa otrok v naslednjem šolskem letu ponovno točkovane v skladu s kriteriji iz 9. člena tega pravilnika.«
9. člen
V četrtem odstavku 16. člena se beseda »Izpisani« nadomesti z besedo »Takšen«.
10. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da so starši upravičeni do podaljšanega dopusta za nego in varstvo otroka, za katerega pa ob prejemu odločbe o sprejemu otroka v vrtec še niso vedeli, a bi želeli imeti zagotovljeno mesto v vrtcu po preteku dopusta za nego in varstvo otroka, so vrtcu dolžni podpisati izjavo:
- da se strinjajo s plačilom oskrbnine, določenim v skladu s 3. členom Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in nadaljnje spremembe),
- da so seznanjeni, da do preteka dopusta za nego in varstvo otroka niso upravičeni do subvencije s strani države po 4. členu Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih za otroka, ki ga na novo vpisujejo, če imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok ter
- da do preteka dopusta za nego in varstvo otroka starši ne morejo uveljaviti rezervacije zaradi bolezni otroka, ki ga na novo vpisujejo.«
11. člen
V celoti se črta tretji odstavek 17. člena.
12. člen
V 18. členu se beseda »sprejemu« nadomesti z besedo »vključitvi«.
13. člen
Na koncu prvega odstavka 19. člena se doda naslednje besedilo:
»Izjema so otroci, ki bodo v naslednjem šolskem letu postali šoloobvezni. Zanje velja, da so lahko izpisani že naslednji dan po prejemu pisne odpovedi staršev.«
14. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec na izpraznjeno prosto mesto sprejme najprej otroka s prednostne liste, če tega ni, pa otroka iz čakalne liste, ki je prvi oddal vlogo in dosega starostni pogoj za vključitev v vrtec in njegova starost ustreza oddelku, v katerem se je sprostilo mesto.
Kolikor pa se v vrtec želi vpisati otrok s posebnimi potrebami z že izdano odločbo pristojnega organa oziroma otrok s potrdilom o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ima le-ta prednost pred otroci iz prednostne in čakalne liste.
V tem primeru odločbo o sprejemu otroka v vrtec izda vrtec.«
15. člen
Doda se novi 22. člen, ki se glasi:
»Kolikor pristojni organi države med veljavnostjo tega pravilnika z zakonom ali podzakonskim aktom določijo drugačen postopek o sprejemu ali izpisu otroka v oziroma iz vrtca, se ta pravilnik v tistih delih, ki niso v skladu z državnimi predpisi, ne uporablja.«
Zaporedne številke preostalih dveh členov do konca pravilnika se ustrezno preštevilčijo.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Litija, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.