Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

339. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 26-1 Polje SZ, stran 1130.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je župan Občine Kamnik dne 27. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 26-1 Polje SZ
1. člen
(uvodna ugotovitev)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za severozahodni del območja B 26-1 Polje SZ.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Izhodišča za pripravo OPPN so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990 - dopolnitev 2002, (Uradni list RS, št. 90/02). Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03 - ZZK-1).
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN B26-1 Polje SZ obsega zemljišča parc. št. 701/1, 701/2, 701/3, 701/4 in 1179, vse k.o. Podgorje.
Namenska raba zemljišč obravnavanega območja je z veljavnimi predpisi opredeljena za proizvodno in skladiščno dejavnost.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Predhodno so bile že izdelane analize prostora in strokovne podlage ter nekatere variantne rešitve umestitev predvidenih objektov v prostor. Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali iz drugih razlogov ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+----------------------------------------+---------------------+
|Sklep o začetku priprave postopka    |januar 2010     |
+----------------------------------------+---------------------+
|pregled strokovnih podlag        |10 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|izdelava osnutka OPPN          |20 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev smernic           |30 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|izdelava okoljskega poročila      |15 dni        |
|(če je to potrebno)           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenja okoljskega poročila  |25 dni        |
|(če je to potrebno)           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|dopolnitev okoljskega poročila     |10 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|dopolnjeni osnutek OPPN         |10 dni po prejemu  |
|                    |pozitivnega mnenja  |
|                    |okoljskega poročila |
+----------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev OPPN in okoljskega   |začne se 7 dni po  |
|poročila                |javnem naznanilu in |
|                    |traja 30 dni     |
+----------------------------------------+---------------------+
|preučitev pripomb z javne razgrnitve  |15 dni po zaključku |
|                    |javne razgrnitve   |
+----------------------------------------+---------------------+
|potrditev stališč            |10 dni po pripravi  |
|                    |stališč do pripomb  |
+----------------------------------------+---------------------+
|izdelava predloga OPPN         |30 dni po potrditvi |
|                    |stališč do pripomb  |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |30 dni po prejemu  |
|prostora k predlogu OPPN in mnenje MOP |predloga       |
|o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|izdelava usklajenega predloga OPPN   |15 dni po prejemu  |
|                    |mnenj        |
+----------------------------------------+---------------------+
|sprejem odloka na občinskem svetu    |15 dni po prejemu  |
|                    |usklajenega predloga |
|                    |OPPN         |
+----------------------------------------+---------------------+
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja k OPPN B 26-1 Polje SZ, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, so:
- Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
- Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest,
Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
- Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
- Občina Kamnik, oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
- Občina Kamnik, oddelek za urejanje prostora, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
- Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj.
7. člen
(obveznosti financiranja priprave OPPN)
Pripravljavec OPPN-ja je Občina Kamnik, ki tudi vodi postopek sprejemanja načrta.
Pobudniki in investitorji OPPN so lastniki zemljišč, ki tudi izberejo načrtovalca tega načrta.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo.
8. člen
(končna določba)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine ter začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 3505-1/2010-5/1
Kamnik, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost