Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj«, stran 1126.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj« (Uradni list RS, št. 6/97, 106/99 in 70/08) se spremeni drugi odstavek 2. člena in se pravilno glasi:
»Sedež zavoda: Ul. Mirana Jarca 2, Črnomelj.«
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se črta besedilo »Mirana Jarca 3« in se nadomesti z besedilom »Ul. Mirana Jarca 2«.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena in se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- tri predstavnike staršev.«
ter četrti odstavek 16. člena, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed strokovnih delavcev matične šole dva člana, izmed strokovnih delavcev podružnice v Metliki enega člana, izmed strokovnih delavcev podružnice v Semiču enega člana ter izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev celotnega zavoda enega člana.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona, in članom, ki so izvoljeni v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata sveta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 613-2/96
Črnomelj, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost