Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

321. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VP10/2, Notranje Gorice (dom starejših in oskrbovana stanovanja), stran 1106.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VP10/2, Notranje Gorice (dom starejših in oskrbovana stanovanja) (Uradni list RS, št. 105/09)
Št. izv. 01/2010
Brezovica, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 5. izredni seji, ki je bila 28. 1. 2010, sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VP10/2, Notranje Gorice (dom starejših in oskrbovana stanovanja) (Uradni list RS, št. 105/09)
V naslednjem besedilu:
V drugi točki 17. člena, se doda besedilo ki se glasi:
»Za vse posege na območju OPPN, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda (poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda) mora pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje. Primarni barjanski jarek (pritok Drobtinke - Jarek pod Kamnom) poteka od skrajno SV dela območja OPPN v smeri proti Drobtinki. Vodno zemljišče in meja priobalnega pasu (5 m od roba brežine) sta razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija - nivo pritličja«.
Št. izv. 01/2010
Brezovica, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.