Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

319. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010, stran 1105.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 35. seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08, 43/09 in 80/09) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   Sprememba|
+------+----------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov           |  2010 v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI             | 24.710.325,30|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.320.259,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček     | 10.223.011,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 davki na premoženje         | 1.591.330,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve  |  505.918,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 3.600.042,01|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki   | 2.104.243,85|
|   |od premoženja              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 takse in pristojbine        |   10.926,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 denarne kazni            |   16.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in    |   47.195,00|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki       | 1.421.477,16|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           | 1.111.700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih    |  292.700,00|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč    |  819.000,00|
|   |in neopredmetenih osnovnih sredstev   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |  112.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov  |  112.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 prejete donacije iz tujine     |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 6.645.759,29|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih    | 1.995.804,32|
|   |javnofinančih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 prejeta sreds. iz drž. prorač.   | 4.649.954,97|
|   |iz sreds. EU              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |  920.365,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |782 prejeta sreds. iz prorač. EU    |  920.365,00|
|   |iz Evropskega sklada          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             | 28.627.714,57|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             | 3.432.999,26|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim  |  703.144,30|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno |  122.981,47|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve    | 2.250.267,25|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 plačila domačih obresti       |   11.209,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve    |  355.397,24|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            | 6.045.312,90|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 subvencije             |  249.730,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 transferi posameznikom       | 3.108.107,39|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 transferi neprofitnim organizacijam |  635.556,35|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi    | 2.051.919,16|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 17.634.933,53|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev | 17.634.933,53|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         | 1.514.468,88|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 investicijski transferi fiz. in   |  256.408,00|
|   |prav. osebam, ki niso proračunski    |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 investicijski transferi proračunskim| 1.258.060,88|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK -         | -3.917.346,27|
|   |PRIMANJKLJAJ              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.       |     0,00|
|   |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
|   |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev    |     0,00|
|   |in naložb                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     0,00|
|   |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              | 2.922.780,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 domače zadolževanje         | 2.922.780,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |   5.187,56|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |  151.497,75|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 odplačilo domačega dolga      |  151.497,75|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |     0,00|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       | 1.146.064,02|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
                                «
Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2008
Ajdovščina, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.