Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

318. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002, stran 1104.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09 in 49/09 - v nadaljevanju ZZavar) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila - SKL 2002
1. člen
V Sklepu o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila - SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02, 21/07 in 17/08) se 2. točka prvega odstavka 2. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi: »2. računovodske izkaze zavarovalnice po predpisanih shemah iz točk 1.1., 1.2., 1.3. in 1.5.1. Priloge 1 Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2009 (Uradni list RS, št. 47/09 in 57/09).«.
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »v shemah v Prilogi 1« nadomesti z besedilom »v shemah iz Priloge 1 Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2009«.
2. člen
V četrtem odstavku 3. člena se pred besedilom »zdravstvena zavarovanja« doda beseda »dopolnilna«.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi: »Izkaz vseobsegajočega donosa se prikaže skupaj za zavarovalnico kot celoto.«.
Obstoječi peti odstavek postane šesti odstavek, pri čemer se besedilo »izkazu bilančnega dobička« nadomesti z besedilom »prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za objavo povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2009.
4. člen
Obstoječa Priloga 1 se črta.
Ljubljana, dne 3. februarja 2010
EVA 2010-1611-0045
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.