Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, stran 1103.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
1. člen
V Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09) se črta drugi odstavek 1. člena.
2. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(1) Postopek posamične odobritve vozila se izvede za vozilo, katerega tip ni bil homologiran ali posamično odobren v skladu s tem pravilnikom, oziroma v skladu s predpisi o ES-homologaciji vozil, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.
(2) Posamična odobritev vozila se izvede za:
- unikatna vozila oziroma vozila zelo majhnih serij (v nadaljnjem besedilu: unikatna vozila), katerih letna proizvodnja ne presega 10 vozil in katerih petletna proizvodnja ne presega 30 vozil (unikatna in serijsko izdelana vozila, ki nimajo ES-homologacije ali posamične odobritve), in
- uvožena vozila, ki niso zajeta v prejšnji alinei in V. poglavju tega pravilnika (uvožena vozila, ki nimajo ES-homologacije ali posamične odobritve in niso bila predhodno registrirana v eni od držav članic).
(3) Posamična odobritev vozila se izvede tudi za vozilo, ki je posamično odobreno, vendar je veljavnost posamične odobritve omejena samo na državo, ki je odobritev podelila.«.
3. člen
Naslov pred 40. členom in 40. člen se spremenita tako, da se glasita:
»1. Uvoz novih ES-homologiranih ali posamično odobrenih vozil, ki ga ne opravi pooblaščeni zastopnik
40. člen
Fizična ali pravna oseba, ki uvozi novo vozilo, katerega tip je bil homologiran ali posamično odobren v skladu s predpisi o ES-homologaciji (razen, če je posamična odobritev omejena na državo, ki jo je podelila), a zanj ni pridobila potrdila o skladnosti iz prvega odstavka 46. člena tega pravilnika, mora pri strokovni organizaciji vložiti zahtevo za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila.«.
4. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge strokovne organizacije iz V. poglavja tega pravilnika smejo opravljati pravne ali fizične osebe, ki pridobijo ustrezno odločbo, ki jo na predlog homologacijskega organa izda minister, pristojen za promet.«.
5. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pooblastilo strokovni organizaciji se podeli za nedoločen čas.«.
6. člen
V 65. členu se besedilo »1. marca 2010« nadomesti z besedilom »1. maja 2010«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Postopki podelitve oziroma podaljšanja pooblastil tehničnim službam in strokovnim organizacijam, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09), kot je bil spremenjen s tem pravilnikom.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-202/2009
Ljubljana, dne 22. januarja 2010
EVA 2010-2411-0031
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost