Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

137. Sklep o sistemu jamstva za vloge, stran 427.

Na podlagi 312. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o sistemu jamstva za vloge
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) zajamčene vloge in način obravnavanja vlog, katerih imetnika sta dve ali več oseb (v nadaljevanju: skupna vloga), skrbniških računov in drugih podobnih vlog pri bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: bankah), katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih oseb,
(b) način izračuna višine likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog ter podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,
(c) podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva, vključno s pridobivanjem podatkov od bank,
(d) način vključitve podružnice banke v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09; v nadaljevanju: ZBan-1), na primer:
(a) finančna družba v petem odstavku 15. člena,
(b) vloga v prvem odstavku 310. člena,
(c) neto stanje vloge v drugem odstavku 310. člena,
(d) zajamčena vloga v tretjem in enajstem odstavku 310. člena,
(e) skupni račun v šestem odstavku 310. člena,
(f) skrbniški račun v sedmem odstavku 310. člena in
(g) banka prevzemnica v 321. členu.
(2) Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev pojmov:
(a) „banka“ pomeni banko ali hranilnico s sedežem v Republiki Sloveniji,
(b) „vlagatelj“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima vlogo pri banki. Kot fizična oseba se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost,
(c) „podružnica banke države članice“ je podružnica, ki jo v Republiki Sloveniji v skladu z 98. členom ZBan-1 ustanovi banka države članice,
(d) „podružnica banke tretje države“ je podružnica, ki v Republiki Sloveniji v skladu s 103. členom ZBan-1 pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
2. ZAJAMČENE VLOGE
3. člen
(Zajamčena vloga)
(1) Zajamčena vloga posameznega vlagatelja pri banki je neto stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
(2) Kot vloga pri banki se šteje tudi vloga pri podružnici banke v drugi državi članici ter podružnici banke v tretji državi, če ni z dovoljenjem za ustanovitev podružnice banke v tretji državi oziroma s predpisi tretje države drugače določeno.
(3) V zajamčeno vlogo so vključene tudi pripadajoče obresti na vloge, ki so obračunane do dneva začetka stečajnega postopka nad banko, v skladu s pogodbo oziroma v primeru potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa v skladu s pogoji o izdaji tega imenskega vrednostnega papirja.
(4) Vloge v tujih valutah se preračunajo v domačo valuto z uporabo deviznih tečajev, ki jih objavlja Banka Slovenije in ki veljajo na dan začetka stečajnega postopka nad banko.
(5) Za namen izračuna zajamčene vloge posameznega vlagatelja se vloge samostojnega podjetnika posameznika in vloge, ki jih ima ista oseba kot fizična oseba, obravnavajo kot vloge enega vlagatelja. Enako velja za druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena niso zajamčene:
(a) vloge iz četrtega in petega odstavka 310. člena ZBan-1 in
(b) vloge na podlagi fiduciarnega računa, ki ga odpre banka notarju v skladu z zakonom, ki ureja notarsko hrambo, oziroma odvetniku v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo, če niso izpolnjeni pogoji iz desetega odstavka 310. člena ZBan-1.
4. člen
(Skupni računi oseb civilnega prava)
Za namen izračuna zajamčene vloge se skupni računi članov oseb civilnega prava brez lastnosti pravne osebe obravnavajo, kot da jih je vložil en vlagatelj.
3. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
5. člen
(Informacije o sistemu jamstva)
(1) Banka objavi informacije o sistemu jamstva za vloge v skladu s 311. členom ZBan-1 na svojih javnih spletnih straneh in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami.
(2) Podružnica banke države članice, ki je na podlagi 15. člena tega sklepa ali podružnica banke tretje države, ki je na podlagi 16. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, mora to jasno dodatno opredeliti v objavi iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(Obvestilo vlagateljem ob združitvi bank)
(1) V primeru združitve dveh ali več bank so banke, ki se združujejo, dolžne svoje vlagatelje v petih delovnih dneh po objavi vpisa združitve v register obvestiti o tem, da bodo zaradi združitve njihove skupne vloge mogoče presegle znesek zajamčene vloge. V obvestilu morajo banke vlagatelje opozoriti na njihove pravice v zvezi s soglasji za spremembo dolžnika v pogodbenih razmerjih, zlasti na:
(a) pravico predčasne razveze pogodbe, brez dodatnih stroškov,
(b) pravico, da se v primeru predčasne razveze pogodbe na željo vlagatelja njegova vloga obrestuje po prvotno določeni obrestni meri, in
(c) rok za uveljavitev teh pravic.
(2) Banke morajo obvestilo iz prvega odstavka tega člena objaviti na svojih javnih spletnih straneh in v dveh dnevnih časopisih, če neposredno opravljajo bančne storitve v državi članici ali prek podružnice v državi članici ali tretji državi, pa tudi v državi gostiteljici.
4. OBVEZNOST BANK IN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAMSTVO IN NAČIN IZRAČUNA VIŠINE LIKVIDNIH NALOŽB ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH VLOG
7. člen
(Obveznost bank in Republike Slovenije za jamstvo)
(1) Banke in Republika Slovenija jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, v obsegu in na način, določen v ZBan-1.
(2) Banke in Republika Slovenija jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri podružnici banke države članice, nad katero je bil začet stečajni postopek, če je ta na podlagi 15. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, vendar le v delu, v katerem je vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(3) Banke in Republika Slovenija jamčijo za izplačilo zajamčenih vlog pri podružnici banke tretje države, nad katero je bil začet stečajni postopek, če je ta na podlagi 16. člena tega sklepa vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, vendar le v delu, v katerem je vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
8. člen
(Izračun višine likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) Banka mora zaradi zagotavljanja denarnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog po prvem odstavku 313. člena ZBan-1, imeti naložbe v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa (likvidne naložbe) najmanj v višini 2,5% od stanja zajamčenih vlog iz tretjega in devetega odstavka 310. člena ZBan-1.
(2) Stanje zajamčenih vlog iz prvega odstavka tega člena je znesek zajamčenih vlog v poročilu o stanju zajamčenih vlog, ki ga je banka na podlagi 18. člena tega sklepa predložila Banki Slovenije za stanje na zadnji dan preteklega četrtletja.
(3) Banka mora uskladiti višino likvidnih naložb iz prvega odstavka tega člena glede na stanje zajamčenih vlog ob koncu preteklega četrtletja najpozneje v roku za predložitev poročila iz 18. člena tega sklepa.
(4) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za podružnico banke države članice iz 15. člena in podružnico banke tretje države iz 16. člena tega sklepa, če se vključi v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
9. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet likvidnih naložb iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa, so:
(a) dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v sklepu, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike,
(b) naložbe v druge dolžniške vrednostne papirje Republike Slovenije.
(2) Banka med vrednostne papirje iz prvega odstavka tega člena ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je banka v razmerju tesnih povezav, kot jih določa sklep, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne politike.
(3) Banka naložb v vrednostne papirje, ki jih ima zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, ne sme hkrati upoštevati v skladu primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev eurosistema in tudi ne med ustreznimi finančnimi sredstvi pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti ali jih zastaviti za drug namen.
5. AKTIVIRANJE SISTEMA ZAJAMČENIH VLOG
10. člen
(Kritje ob aktiviranju jamstva)
Sredstva, potrebna za izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, vplačajo druge banke in tiste podružnice bank, ki so vključene v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, ter Republika Slovenija, v obsegu, kot je določen v 313. členu ZBan-1.
11. člen
(Ugotovitev stanja zajamčenih vlog pri banki v stečaju)
(1) Po izdaji sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka morata banka v stečaju in banka prevzemnica ugotoviti ločeno stanje zajamčenih vlog po tretjem odstavku 310. člena ZBan-1, stanje vlog iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1 in zajamčenih vlog po enajstem odstavku 310. člena ZBan-1 na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad banko. Zapisnik s seznamom zajamčenih vlog morata poslati Banki Slovenije v roku 10 dni.
(2) Banka Slovenije najpozneje v 10 dneh od prejema potrdi zapisnik iz prvega odstavka tega člena in ga pošlje sodišču, ki vodi stečajni postopek.
12. člen
(Izračun obveznosti bank in Republike Slovenije za izplačilo zajamčenih vlog)
(1) Obveznost posamezne banke iz 7. člena tega sklepa izračuna Banka Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 313. člena ZBan-1-tako, da se:
(a) kot vsota zajamčenih vlog pri vseh bankah in vsota zajamčenih vlog posamezne banke, za katero se ugotavlja obveznost, upoštevata zneska iz zadnjih rednih poročil bank o zajamčenih vlogah, ki jih banke po 18. členu tega sklepa predložijo Banki Slovenije pred začetkom stečajnega postopka nad banko, in
(b) kot vsota zajamčenih vlog, ki so predmet jamstva, upošteva znesek zajamčenih vlog na dan začetka stečajnega postopka nad banko, ugotovljen na podlagi 11. člena tega sklepa.
(2) Banka Slovenije v odločbi, s katero po prvem odstavku 316. člena ZBan-1 naloži bankam obveznost vplačila ustreznega dela sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog, določi tudi rok za vplačilo, ki ne sme biti pozneje kot v treh mesecih od dneva začetka stečajnega postopka nad banko.
(3) Za namen prvega in drugega odstavka tega člena se kot zajamčene vloge štejejo zajamčene vloge po tretjem odstavku 310. člena ZBan-1 in vloge iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1.
(4) Banka Slovenije izračuna obveznost Republike Slovenije za izplačilo zajamčenih vlog po enajstem odstavku 310. člena ZBan-1, upoštevajoč izračun iz prvega odstavka tega člena, in določi rok, v katerem Republika Slovenija zagotovi sredstva. O roku obvesti Ministrstvo za finance. Rok ne more biti krajši od roka iz drugega odstavka tega člena, ki je določen za zagotovitev sredstev od bank.
(5) V primeru jamstva iz drugega odstavka 313. člena ZBan-1 Banka Slovenije obvesti Ministrstvo za finance o nezmožnosti zagotovitve zadostnih sredstev in določi rok, v katerem Republika Slovenija zagotovi sredstva. Ta rok ne more biti krajši od roka iz drugega odstavka tega člena, ki je določen za zagotovitev sredstev od bank.
13. člen
(Obvestilo vlagateljem o začetku stečajnega postopka nad banko)
(1) Banka Slovenije nemudoma po začetku stečajnega postopka objavi na svojih javnih spletnih straneh in najmanj v dveh dnevnih časopisih obvestilo vlagateljem, v katerem navede:
(a) banko, nad katero je bil začet stečajni postopek,
(b) banko prevzemnico za izplačilo zajamčenih vlog,
(c) datum začetka izplačevanja,
(d) način prijave vseh terjatev vlagatelja z navedbo, da je dodatne informacije glede prijave mogoče dobiti pri banki prevzemnici,
(e) da vlagatelj zaradi opustitve prijave v zakonsko določenem roku od objave sklepa o začetku stečajnega postopka nad banko v Uradnem listu RS ne bo prejel morebitnega presežka nad zajamčenim zneskom in tudi ne obresti v skladu s predpisi, ki urejajo stečajni postopek, za čas od začetka stečaja nad banko do dneva začetka izplačevanja iz stečajne mase in
(f) pravni pouk za vlagatelje, ki se ne bi strinjali z zneskom zajamčene vloge.
(2) Banka Slovenije javno objavi obvestilo vlagateljem tudi ob predčasnem aktiviranju jamstva med trajanjem izredne uprave po 264. členu ZBan-1.
14. člen
(Izplačilo zajamčenih vlog vlagateljem)
Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog vlagateljem najpozneje do dneva začetka izplačevanja, ki je objavljen v obvestilu vlagateljem in ne sme biti pozneje kot v treh mesecih od dneva začetka stečajnega postopka nad banko.
6. VKLJUČITEV PODRUŽNICE V SISTEM JAMSTVA ZA VLOGE V REPUBLIKI SLOVENIJI
15. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke države članice)
(1) Vloge pri podružnici banke države članice so zajamčene po sistemu jamstva za vloge v državi sedeža banke.
(2) Podružnica banke države članice, ki se na podlagi četrtega odstavka 98. člena ZBan-1 želi vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, Banko Slovenije o tem obvesti in ji predloži natančno navedbo vrste vlog in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(3) Podružnica iz drugega odstavka tega člena mora Banki Slovenije v roku iz 18. člena tega sklepa predložiti poročila s podatki o vlogah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Banka Slovenije vsaki podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v dopolnitev jamstva, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati.
16. člen
(Jamstvo vlog pri podružnici banke tretje države)
(1) Banka tretje države mora v skladu z drugim odstavkom 103. člena ZBan-1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za vloge, ki velja v državi sedeža banke. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma bank in opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
(2) Banka Slovenije lahko po preučitvi ravni in obsega jamstva iz prvega odstavka tega člena ter opravljeni primerjavi z jamstvom v Republiki Sloveniji kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice določi:
(a) da se mora podružnica banke tretje države v celoti vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, če je sistem jamstva za vloge v državi sedeža banke za podružnico pravno ali dejansko neustrezen,
(b) da se podružnici ni treba vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, če je obseg jamstva v državi sedeža banke enakovreden oziroma presega obseg jamstva v Republiki Sloveniji.
(3) Banka tretje države oziroma njena podružnica je dolžna Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena.
(4) Za podružnico banke tretje države iz točke (a) drugega odstavka tega člena veljajo glede poročanja Banki Slovenije določila 17. in 18. člena tega sklepa.
7. POROČANJE
17. člen
(Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem vlagatelju)
(1) Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski sistem:
(a) za zagotavljanje integralnih podatkov po vlagatelju o stanju njegovih terjatev in obveznosti,
(b) za ugotavljanje stanja vseh vlog, neto vlog zajamčenih vlagateljev, zajamčenih vlog iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 in števila vlagateljev, katerih vloge so zajamčene, ter zneska vlog iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1,
(c) za izračun obveznosti glede likvidnih naložb in spremljanje stanja finančnih instrumentov iz 8. in 9. člena tega sklepa.
(2) Informacijski sistem mora banki omogočiti, da v roku 5 delovnih dni po prejemu zahteve Banke Slovenije izdela in posreduje seznam zajamčenih vlog po vlagateljih. Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
(a) ime in priimek vlagatelja,
(b) identifikacijsko številko vlagatelja,
(c) naslov vlagatelja,
(d) številke partij, vrsto vloge oziroma dospelih neporavnanih obveznosti, zneske po posameznih partijah in dospelosti,
(e) skupni znesek vseh vlog in vseh obveznosti vlagatelja,
(f) znesek neto vlog in znesek zajamčene vloge iz tretjega odstavka 310. člena ZBan-1 po vlagatelju ter
(g) imetnike in znesek vlog iz devetega odstavka 310. člena ZBan-1.
18. člen
(Vsebina poročil in roki za poročanje)
(1) Banka mora zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije o zajamčenih vlogah.
(2) Za namen poročanja iz prvega odstavka tega člena se vloge na skrbniških računih iz desetega odstavka 310. člena ZBan-1 štejejo v celoti za vloge na prinosnika.
(3) Banka poročila iz prvega odstavka tega člena predloži po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja v obliki in na način, ki je predpisan z navodilom, ki ga izda guverner Banke Slovenije.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je najpozneje:
– do 31. 1. tekočega leta za stanje na dan 31. 12. preteklega leta,
– do 30. 4. za stanje na dan 31. 3. tekočega leta,
– do 31. 7. za stanje na dan 30. 6. tekočega leta,
– do 31. 10. za stanje na dan 30. 9. tekočega leta.
8. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(Prenehanje veljavnosti in uporaba)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 47/07 in 117/08). Ne glede na prejšnji stavek se navedeni sklep uporabi še za izdelavo poročila o zajamčenih vlogah po stanju na dan 31. 12. 2009.
20. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost