Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

133. Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev, stran 424.

Na podlagi 3. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr. in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za okolje in prostor
O D R E D B O
o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
1. člen
Ta odredba za izvajanje Odločbe Evropske komisije št. 2005/871/EC (UL L št. 320 z dne 6. 12. 2005, str. 50) določa seznam drevesnih vrst in umetnih križancev.
2. člen
Drevesne vrste in umetni križanci, za katere se uporabljajo predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu, so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS, št. 83/02 in 94/02 – popr.).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-134/2009
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2311-0053
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
  Priloga

+------+------------------------------+------------------------+
|Zap. |Znanstveno ime        |Domače ime       |
|št.  |               |            |
+------+------------------------------+------------------------+
|1.  |Abies alba Mill.*       |bela jelka, hoja    |
+------+------------------------------+------------------------+
|2.  |Abies cephalonica Loud.*   |grška jelka       |
+------+------------------------------+------------------------+
|3.  |Abies grandis Lindl.*     |velika jelka      |
+------+------------------------------+------------------------+
|4.  |Acer campestre        |poljski javor      |
+------+------------------------------+------------------------+
|5.  |Acer monspenssulanum     |trokrpi javor      |
+------+------------------------------+------------------------+
|6.  |Acer obtusatum        |topokrpi javor     |
+------+------------------------------+------------------------+
|7.  |Acer platanoides L.*     |ostrolistni javor    |
+------+------------------------------+------------------------+
|8.  |Acer pseudoplatanus L.*    |gorski javor      |
+------+------------------------------+------------------------+
|9.  |Acer tataricum        |tatarski javor     |
+------+------------------------------+------------------------+
|10.  |Alnus glutinosa Gaertn.*   |črna jelša       |
+------+------------------------------+------------------------+
|11.  |Alnus incana Moench.*     |siva jelša       |
+------+------------------------------+------------------------+
|12.  |Alnus viridis         |zelena jelša      |
+------+------------------------------+------------------------+
|13.  |Betula pendula Roth.*     |navadna breza      |
+------+------------------------------+------------------------+
|14.  |Betula pubescens Ehrh.*    |puhasta breza      |
+------+------------------------------+------------------------+
|15.  |Carpinus betulus L.*     |beli gaber       |
+------+------------------------------+------------------------+
|16.  |Carpinus orientalis      |kraški gaber      |
+------+------------------------------+------------------------+
|17.  |Castanea sativa Mill.*    |domači kostanj     |
+------+------------------------------+------------------------+
|18.  |Celtis australis       |navadni koprivovec   |
+------+------------------------------+------------------------+
|19.  |Cercis siliquastrum      |navadni jadikovec    |
+------+------------------------------+------------------------+
|20.  |Fagus sylvatica L.*      |bukev          |
+------+------------------------------+------------------------+
|21.  |Ficus carica         |navadni smokvovec    |
+------+------------------------------+------------------------+
|22.  |Fraxinus angustifolia Vahl.* |ostrolistni jesen    |
+------+------------------------------+------------------------+
|23.  |Fraxinus excelsior L.*    |veliki jesen      |
+------+------------------------------+------------------------+
|24.  |Fraxinus ornus        |mali jesen       |
+------+------------------------------+------------------------+
|25.  |Ilex aquifolium        |navadna bodika     |
+------+------------------------------+------------------------+
|26.  |Juglans regia L.       |oreh          |
+------+------------------------------+------------------------+
|27.  |Laburnum alpinum       |alpski nagnoj      |
+------+------------------------------+------------------------+
|28.  |Laburnum alschingeri     |alschingerjev nagnoj  |
+------+------------------------------+------------------------+
|29.  |Laburnum anagyroides     |navadni nagnoj     |
+------+------------------------------+------------------------+
|30.  |Larix decidua Mill.*     |evropski macesen    |
+------+------------------------------+------------------------+
|31.  |Larix kaempheri Carr.*    |japonski macesen    |
+------+------------------------------+------------------------+
|32.  |Larix x eurolepis Henry*   |macesen – umetni    |
|   |               |križanci        |
+------+------------------------------+------------------------+
|33.  |Laurus nobilis        |navadni lovor      |
+------+------------------------------+------------------------+
|34.  |Malus sylvestris Mill.    |lesnika, divja jablana |
+------+------------------------------+------------------------+
|35.  |Mespilus germanica      |navadna nešplja     |
+------+------------------------------+------------------------+
|36.  |Olea europaea         |oljka          |
+------+------------------------------+------------------------+
|37.  |Ostrya carpinifolia      |črni gaber       |
+------+------------------------------+------------------------+
|38.  |Phillyrea latifolia      |širokolistna zelenika  |
+------+------------------------------+------------------------+
|39.  |Picea abies Karst.*      |navadna smreka     |
+------+------------------------------+------------------------+
|40.  |Pinus cembra L.*       |cemprin         |
+------+------------------------------+------------------------+
|41.  |Pinus halepensis Mill.*    |alepski bor       |
+------+------------------------------+------------------------+
|42.  |Pinus mugo          |rušje          |
+------+------------------------------+------------------------+
|43.  |Pinus nigra Arnold*      |črni bor        |
+------+------------------------------+------------------------+
|44.  |Pinus pinaster Ait.*     |obmorski bor      |
+------+------------------------------+------------------------+
|45.  |Pinus pinea L.*        |pinija         |
+------+------------------------------+------------------------+
|46.  |Pinus sylvestris L.*     |rdeči bor        |
+------+------------------------------+------------------------+
|47.  |Pistacia terebinthus     |lihopernata rujevina  |
+------+------------------------------+------------------------+
|48.  |Populus alba         |beli topol       |
+------+------------------------------+------------------------+
|49.  |Populus nigra         |črni topol       |
+------+------------------------------+------------------------+
|50.  |Populus tremula        |trepetlika       |
+------+------------------------------+------------------------+
|51.  |Populus x spp.*        |topoli in njihovi    |
|   |               |umetni križanci     |
+------+------------------------------+------------------------+
|52.  |Prunus avium L.*       |češnja         |
+------+------------------------------+------------------------+
|53.  |Prunus mahaleb        |rešeljika        |
+------+------------------------------+------------------------+
|54.  |Prunus padus         |čremsa         |
+------+------------------------------+------------------------+
|55.  |Pseudotsuga menziesii Franco* |duglazija        |
+------+------------------------------+------------------------+
|56.  |Pyrus amygdaliformis     |mandljevolistna hruška |
+------+------------------------------+------------------------+
|57.  |Pyrus pyraster Burgsd.    |divja hruška, drobnica |
+------+------------------------------+------------------------+
|58.  |Quercus crenata        |hrast oplutnik     |
+------+------------------------------+------------------------+
|59.  |Quercus cerris L.*      |cer           |
+------+------------------------------+------------------------+
|60.  |Quercus ilex L.*       |črničevje, črnika    |
+------+------------------------------+------------------------+
|61.  |Quercus petraea Liebl.*    |graden         |
+------+------------------------------+------------------------+
|62.  |Quercus pubescens Willd.*   |puhasti hrast      |
+------+------------------------------+------------------------+
|63.  |Quercus robur L.*       |dob           |
+------+------------------------------+------------------------+
|64.  |Quercus rubra L.*       |rdeči hrast       |
+------+------------------------------+------------------------+
|65.  |Quercus suber L.*       |plutovec        |
+------+------------------------------+------------------------+
|66.  |Robinia pseudoacacia L.*   |robinija        |
+------+------------------------------+------------------------+
|67.  |Salix x spp.         |vrbe in njihovi umetni |
|   |               |križanci        |
+------+------------------------------+------------------------+
|68.  |Sorbus aria (L.) Crantz    |mokovec         |
+------+------------------------------+------------------------+
|69.  |Sorbus aucuparia L.      |jerebika        |
+------+------------------------------+------------------------+
|70.  |Sorbus domestica L.      |skorš          |
+------+------------------------------+------------------------+
|71.  |Sorbus torminalis (L.) Crantz |brek          |
+------+------------------------------+------------------------+
|72.  |Taxus baccata         |tisa          |
+------+------------------------------+------------------------+
|73.  |Tilia cordata Mill.*     |lipovec         |
+------+------------------------------+------------------------+
|74.  |Tilia platyphyllos Scop.*   |navadna lipa      |
+------+------------------------------+------------------------+
|75.  |Ulmus glabra Hunds.      |gorski brest      |
+------+------------------------------+------------------------+
|76.  |Ulmus laevis         |dolgopecljati brest   |
+------+------------------------------+------------------------+
|77.  |Ulmus minor          |poljski brest      |
+------+------------------------------+------------------------+

AAA Zlata odličnost