Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Kazalo

88. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, stran 286.

Na podlagi 64. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 67/05 in 64/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(predmetne komisije)
Predsednika in člane predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za posamezno nacionalno preverjanje imenuje minister izmed predmetnih svetovalcev ZRSŠ in zunanjih strokovnjakov za posamezno predmetno področje za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Imenujejo se predmetne komisije za slovenščino, madžarščino, italijanščino, matematiko, angleščino, nemščino, drugi tuji jezik, geografijo, zgodovino, fiziko, kemijo, biologijo, državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko, tehniko in tehnologijo, likovno vzgojo, glasbeno vzgojo in športno vzgojo. Za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom se imenuje posebna predmetna komisija.
Predmetno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani, od katerih sta vsaj dva učitelja. V predmetni komisiji za slovenščino sodeluje tudi učitelj oziroma strokovnjak za slovenščino kot drugi jezik, v komisiji za italijanščino učitelj oziroma strokovnjak za italijanščino kot drugi jezik in v komisiji za madžarščino učitelj oziroma strokovnjak za madžarščino kot drugi jezik.
Komisija ima naslednje pristojnosti:
– pripravi gradivo za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja in gradivo za banko nalog,
– pripravi moderirana navodila za vrednotenje nalog nacionalnega preverjanja znanja,
– pripravi opise dosežkov učencev pri nacionalnem preverjanju znanja in merila za vrednotenje dosežkov,
– ob strokovni podpori RIC pripravi analizo dosežkov, nalog in vrednotenja nacionalnega preverjanja znanja,
– izobražuje pomočnike glavnega ocenjevalca,
– seznanja učitelje z dosežki in s smernicami za analizo dosežkov,
– pripravlja gradivo v izobraževalne namene učiteljev,
– sodeluje pri izobraževanjih, ki jih organizirata in pripravita RIC in Državna komisija,
– odda gradiva v skladu s sklepi in navodili Državne komisije,
– pripravi poročilo o delu komisije in strokovno poročilo za preteklo šolsko leto najkasneje do 30. septembra tekočega leta,
– opravlja druge naloge.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2009
Ljubljana, dne 4. januarja 2010
EVA 2009-3311-0059
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost