Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2010 z dne 11. 1. 2010

Kazalo

60. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, stran 226.

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US in 48/09) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja sklada se določi na podlagi naslednjih meril:
– poslovna uspešnost                 do 55%;
– kakovost opravljanja delado              35%;
– učinkovitost poslovanja               do 10%.
3. člen
(poslovna uspešnost)
Poslovna uspešnost se ovrednoti na podlagi naslednjih meril:
– izpolnjevanje letnega programa dela,        do 30%;
intenzivnost reševanja težav oziroma
primerov, na katerih nastanek objektivno ni
imel vpliva (podedovane težave)
– gospodarnost in racionalnost poslovanja       do 15%;
– pozitivno poslovanje                do 10%.
4. člen
(kakovost opravljanja dela)
Kakovost opravljanja dela se ovrednoti na podlagi naslednjih meril:
– vpeljani sistem spremljanja kakovosti        do 10%;
– prispevek k poenostavitvi postopkov,        do 15%;
hitrosti reševanja zadev in izvajanjem
nalog v roku
– vestnost in natančnost pri delu ter         do 10%.
uspešno sodelovanje z udeleženimi akterji
5. člen
(učinkovitost poslovanja)
Učinkovitost poslovanja se glede na pravočasnost, natančnost in doslednost izvajanja predpisov in pooblastil ovrednoti v višini do 10%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost)
Direktorju sklada pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni posamezno merilo iz tega pravilnika.
Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se seštevek odstotkov iz prejšnjega odstavka tega člena pomnoži z dvakratnikom osnovne mesečne plače direktorja sklada v mesecu decembru preteklega leta.
7. člen
(del plače za delovno uspešnost za del poslovnega leta)
Direktor sklada, ki nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v poslovnem letu.
8. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktorju sklada ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti, če sklad:
– izkazuje izgubo iz poslovanja;
– v določenem roku ne pripravi programa dela ali ne predloži poročila o delu;
– ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov ali v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije;
– dobi v za svoje delo v poslovnem letu, za katerega se določa delovna uspešnost člana uprave, negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/2009-138
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EVA 2009-1536-0022
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost