Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

SV 630/2009 Ob-6255/09 , Stran 2384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 630/2009 z dne 9. 9. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje, v izmeri 54,76 m2, št. 26 v stanovanjskem bloku v Maistrovi ulici 6, Brežice ki stoji na parc. št. 314/2 in 316/2, št. stavbe 529.ES, vpisano v vl. št. 1192 k.o. Brežice ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica je Francekovič Judita, Bevkova ulica 1, Brežice, EMŠO: 1703977505938, v celoti, na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 8. 2009 sklenjene med Francekovič Judito kot kupovalko in Bodiš Željko kot prodajalko, le-ta pa je nepremičnino pridobila s prodajno pogodbo z dne 30. 7. 1997 od Ministrstva za obrambo zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve, po kreditni pogodbi št. 373-23732002064410 z dne 9. 9. 2009 do dolžnice Francekovič Judite v višini 54.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo 30. 9. 2024.