Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

SV 863/2009 Ob-6212/09 , Stran 2384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 863/2009 z dne 9. 9. 2009, je poslovni prostor št. 2, v pritličju stanovanjskega objekta SB-58/II, na naslovu Frankovo naselje 67, Škofja Loka, ki stoji po podatkih pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega prostora v objektu, Škofja Loka, Frankovo naselje št. SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990, na parc. št. 110/2, parc. št. 101/1, parc. št. 101/3 in parc. št. 88/2, vse k.o. Stari Dvor, ki meri 17.90 m2, poslovnemu prostoru pa pripada tudi solastniški delež na skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, last zastaviteljev Zdravka Harbaša, roj. 11. 3. 1962, in Maje Jelovšek, roj. 29. 5. 1960, oba s stalnim prebivališčem Frankovo naselje 165, Škofja Loka, vsakega do 1, na podlagi pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo naselje št. SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990, in Aneksa št. 1 k pogodbi št. SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990, o dograditvi in prodaji poslovnega prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo naselje, z dne 9. 7. 1990, sklenjena s prodajalcem SGP TEHNIK p.o., Škofja Loka, Stara cesta 2, ki ga je zastopal direktor Torkar Ivan, dipl. oec., njega pa po pooblastilu Lokainvest Škofja Loka, p.o. Škofja Loka, Tirov trg 3/a, zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, s sedežem v Kranju, Bleiweisova cesta 1, matična številka 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 € s pp.