Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 3522-0003/2009-2 Ob-6246/09 , Stran 2377
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, tel. 02/569-85-50, faks 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je: – 1 parc. št. 335/14, k.o. Drobtinci, stanovanjska stavba v izmeri 220 m2, dvorišče v izmeri 140 m2, pripisane vl. št. 498, k.o. Drobtinci, kar v naravi predstavlja v pritličju dvosobno stanovanje v dvostanovanjski hiši na naslovu Stogovci 31, v skupni izmeri 67,44 m2 uporabne površine. Dostop do stanovanja služnost dostopa preko dela parc. št. 335/4, k.o. Drobtinci. Izklicna cena: 22.300,00 EUR. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Predmetno stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem. Pri nakupu ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 3. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno – prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. 5. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, ki se kupuje, – ponujeno ceno, ki ne more biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o vplačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v sodni register, izpis iz sodnega registra, ne sme biti starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjava o sprejemanju pogojev ponudbe, – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Merilo za izbor: edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvede javna dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. Najmanjši dvig ponudbene cene je 200,00 EUR. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Apače št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo: plačilo varščine za javni razpis nepremičnine – stanovanje Stogovci. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. V primeru, da ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Apače obdrži plačano varščino. 8. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občine Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje in nadzor začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi ne, da bi za to navedla razloge in brez odškodninske odgovornosti. 9. Rok za plačilo kupnine: rok za plačilo kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Apače. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Nepremičnina preide v last kupcu po poplačilu celotne kupnine, v posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 10. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede dne 7. 10. 2009, do 16. ure, na naslov Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje Stogovci«. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 8. 10. 2009 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Apače. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. 12. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. št. 02/569-85-54 (kontaktna oseba: Melita Planteu). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Apače http://www.obcina-apace.si.

AAA Zlata odličnost