Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 271 Ob-6219/09 , Stran 2376
Prodajalec/Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. II. Predmeti javnega zbiranja ponudb: a) Gradbene parcele s parc. št.: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Gradbene parcele so v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje pri vinski kleti v Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 19/07) predvidene za gradnjo stanovanjskih hiš oziroma predstavljajo del stanovanjske urbane cone. b) Stanovanjska stavba v Vinskem vrhu 60, v velikosti 151 m2, zgrajena na zemljišču s parc. št. *30/2, k.o. Vinski vrh, ter nepremičnini s parc. št. 450/1, njiva v izmeri 86 m2 in parc. št. 450/2, pašnik v izmeri 410 m2, obe pripisani pri vlož. št. 519, k.o. Vinski vrh, za izhodiščno vrednost 23.500,00 EUR. Objekt je bil zgrajen leta 1864 in je lociran ob asfaltirani občinski cesti. Stanovanjsko stavbo sestavljajo tri sobe, kuhinja, shramba, wc, hodnik, klet in gospodarski objekt. Izveden je priključek na električno omrežje, javno vodovodno omrežje, ogrevanje je urejeno s pečmi. Zgradba je v slabšem gradbenem stanju. Pri nakupu imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemniki stavbe. Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k objektu. c) Nezazidano stavbno zemljišče (parkirišče) s: – parc. št. 321/3 v izmeri 201 m2, k.o. Ormož. Zemljišče leži v Ormožu v obrtni coni in se v naravi uporablja za parkiranje vozil. Po prostorskem planu Občine Ormož je zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče. III. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje pod točko II.: prodajna pogodba. IV. Ponudbena cena: a) Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je 30 EUR/m2 za vsako posamezno parcelo pod točko a. V izhodiščno ceno predmeta prodaje davek na dodano vrednost ni vključen in bremeni kupca. b) Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, je 23.500,00 EUR za stanovanjsko stavbo in funkcionalno zemljišče. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca. c) Najnižja možna ponudbena cena, ki je predmet prodaje, za zemljišče s parc. št. 321/3, v izmeri 201 m2, k.o. Ormož, je 2.814,00 EUR. V izhodiščno ceno predmeta prodaje davek na dodano vrednost ni vključen in bremeni kupca. V. Merilo za izbiro ponudnika: Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja cena. VI. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: 1. nakup po načelu videno – kupljeno; 2. ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: a. ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, b. navedbo nepremičnine, c. ponujeno ceno, d. dokazilo o plačani varščini, e. potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru; b) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; c) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; d) Ponudnika veže ponudba 2 meseca od roka, ki je določen za oddajo popolne ponudbe; e) Uspešni ponudnik mora v 15. dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; g) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od pogodbe; h) Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 5. oktobra 2009, do 12. ure. Popolne ponudbe se oddajo na vložišču Občine Ormož, ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine (pri vinski kleti v Ormožu ali Vinski vrh 60 ali parkirišče) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja; i) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, tel. 74-15-311. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost