Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 478-1/2009 Ob-6218/09 , Stran 2375
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, tel. 02/729-52-50, faks 02/729-52-55, e-pošta: obcina@obcinajurij.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: Predmet prodaje je: – stavbišče parc. št. *55, k.o. Jurovski Dol, vl. št. 270, v izmeri 816 m2 in – sadovnjak parc. št. 28, k.o. Jurovski Dol, vl. št. 435, v izmeri 1028 m2. Nepremičnini se nahajata v ureditvenem območju naselja. Nepremičnini se prodajata skupaj in sta prosti vseh bremen. Izhodiščna vrednost nepremičnin je 94.000,00 EUR. V ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnini se prodajata po načelu videno-kupljeno in sta prosti vseh bremen. Kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. b) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravočasne ponudbe. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. c) Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene za nepremičnini (94.000,00 EUR) na transakcijski račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, št. 01410-0100021040, odprt pri Upravi za javna plačila, Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se plačana varščina vračuna v kupnino. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 5. Drugi pogoji Nepremičnini se lahko, v skladu s sklepom občinskega sveta uporabita za naslednje namene: – stanovanjsko gradnjo, – dom za ostarele, – dislocirano varstveno-delovno enoto. 6. Ponudba Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obrazec št. 1); – izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (obrazec 3); – fotokopijo osebne izkaznice oziroma izpis iz sodnega registra; – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Odpiranje ponudb bo 9. 11. 2009, ob 12. uri. b) O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. c) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. d) Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. e) Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalce pozval k oddaji nove ponudbe. e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. d) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 8. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenim v pogodbi, se pogodba šteje za razdrto. Kupec plača stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju in stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter stroške davka od prometa nepremičnin. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 9. Rok za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Zaprta ovojnica mora biti označena s »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 6. 11. 2009, do 13. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 10. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pri Jasni Senekovič (02/729-52-53 ali jasna.senekovic@obcinajurij.si). Ogled nepremičnine je mogoč ob predhodni najavi na tel. 02/729-52-52 ali 041/327-011 (Samo Kristl) oziroma po elektronski pošti samo.kristl@obcinajurij.si. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi_1/, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzemajo tudi v sprejemni pisarni občine.