Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 465-2/09 Ob-6217/09 , Stran 2374
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje. II. Opis predmeta prodaje: 1. stavbno zemljišče parc. št. 2916/4, k.o. Hrpelje, v izmeri 54 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 6.800,00 EUR; 2. stavbno zemljišče parc. št. 1122/8, k.o. Brezovica in parc. št. 4318/2, k.o. Domžale, v skupni izmeri 1.129 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 282.250,00 EUR; 3. stavbno zemljišče parc. št. 745/1, 746, 743/13, 718/3, 719/3, k.o. Žirovnica, v skupni izmeri 2.632 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 342.160,00 EUR; 4. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1381, k.o. Ajdovščina, v izmeri 193 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 25.627,50 EUR; 5. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1058/2, 1059/2, 1064/2, k.o. Brezovica, v skupni izmeri 1.304 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 332.520,00 EUR; 6. kmetijsko zemljišče parc. št. 1476/1, k.o. Dolnje Ležeče, v izmeri 4.419 m2, po vrsti rabe opredeljeno kot travnik, nahaja se v območju najboljših kmetijskih zemljišč in v vplivnem območju avtoceste; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 18.780,75 EUR; 7. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1578/2, k.o. Ptuj, v izmeri 627 m2; v naravi travnik; gradnja na zemljišču je omejena s predpisanimi odmiki od parcelnih meja ter z upoštevanjem pogojev gradnje v 25 m varovalnem pasu glavne ceste Slovenska Bistrica–Hajdina–Ptuj; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 53.295,00 EUR; 8. stavbno zemljišče parc. št. 2238/1, k.o. Senuše, po vrsti rabe opredeljeno kot travnik, v naravi njiva, v izmeri 2.709,00 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 11.513,25 EUR; 9. kmetijsko zemljišče parc. št. 193/1, k.o. Šmartno ob Savi, v izmeri 818 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 62.577,00 EUR; 10. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 40/1, 40/3, 41/1, k.o. Tezno, v skupni izmeri 914 m2; zemljišče se nahaja znotraj varovalnega pasu objektov gospodarske javne infrastrukture; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 155.380,00 EUR; 11. kmetijsko zemljišče parc. št. 419, 420/1, 413/3, k.o. Trojane, v skupni izmeri 9.075 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 38.568,75 EUR; 12. stavbno zemljišče parc. št. 1070/83, 1070/84, k.o. Vipavski križ, v skupni izmeri 559 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 71.272,50 EUR; 13. kmetijsko zemljišče parc. št. 2926/2, k.o. Vipavski križ, v izmeri 471 m2; izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 2.001,75 EUR; 14. nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 187.s, k.o. Vransko, v skupni izmeri 3.052 m2; v naravi travnik, v vplivnem območju avtoceste; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 155.652,00 EUR; 15. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Vrtovin 18, Vrtovin, parc. št. 2199, 2201/3, k.o. Vrtovin, v skupni izmeri 725 m2, koristna površina prostorov objekta znaša 560,42 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 137.924,40 EUR; 16. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Vrtovin 18a, Vrtovin, parc. št. 2203, 2204/1, 2601/6, 2204/2, 2601/5, k.o. Vrtovin, v skupni izmeri 1.879 m2, neto tlorisna površina znaša 358,40 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 129.158,35 EUR; 17. zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt na naslovu Dolena 36a parc. št. 1034/2, k.o. Dolena, v skupni izmeri 1.151 m2; skupna neto tlorisna površina stanovanjskega objekta znaša 231,55 m2; ter kmetijsko zemljišče parc. št. 1033/1, k.o. Dolena, v izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 89.444,65 EUR. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma 2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. V. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% od ponujene cene na transakcijski račun prodajalca št. 06000-1112292412, odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. c) Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja, – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, – višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko. Ponudbi je potrebno priložiti: 1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. 2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine. 5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. VI. Rok za oddajo ponudbe: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 2. 10. 2009 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji upravlja in razpolaga DARS d.d. odpiranje ponudb ni javno. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. VIII. Drugi pogoji: – Zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. – Zemljišča, navedena v točki II., so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti. – Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji. – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe. – Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. – Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec. – Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 90 dni od roka za oddajo ponudbe. IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-99-20.

AAA Zlata odličnost