Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 01443-1/2009/9 Ob-6283/09 , Stran 2372
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2 in 14/09 Odl. US: U-I-36/06-18, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI). 1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega natečaja: predmet javnega natečaja je podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do vključno 2013. 3. Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu opredeljuje ZZRZI. Kolikor bo ZZRZI v obdobju podeljenih koncesij v delu, ki se nanaša na storitve zaposlitvene rehabilitacije spremenjen oziroma dopolnjen, bodo morali izvajalci zaposlitvene rehabilitacije (koncesionarji) izvajali tudi druge storitve zaposlitvene rehabilitacije v skladu s sprejetimi spremembami. 4. Uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije: uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije so osebe, ki so v postopku pridobitve statusa invalida in invalidi, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije. 5. Območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisujejo za celotno območje Republike Slovenije. Koncesionarji bodo izbrani tako, da bo pokrito območje vseh Območnih služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v obsegu, ki ga predvideva Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013. 6. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesije bodo podeljene za obdobje od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2013 z možnostjo podaljšanja in s pričetkom izvajanja v skladu s pogodbenimi določili. 7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar Koncesijo lahko pridobijo pravne ali fizične osebe, ki so: 1. registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) pod dejavnostjo SKD 78 Zaposlovalne dejavnosti ali SKD 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve, 2. niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in tudi, da niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, 3. opredelijo obseg strokovnih timov za ciljno skupino invalidov, za katero se prijavljajo, 4. bodo zagotovili kadrovske pogoje v skladu z 9. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov za ciljno skupino invalidov, za katero se prijavljajo, 5. imajo reference za delo s ciljno skupino invalidov, ki jo prijavljajo, 6. bodo zagotovili prostorske, tehnične, tehnološke in organizacijske pogoje za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so ločeni od drugih programov in so prilagojeni uporabnikom storitev v smislu dostopnosti in povezanosti z javnimi prometnimi sredstvi. Javni zavodi, ki nameravajo izvajati storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet tega javnega natečaja, morajo biti za to registrirani in izpolnjevati vse pogoje javnega natečaja ter v razpisanem roku oddati dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. 8. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet koncesije Ponudnik mora k prilogi razpisne dokumentacije priložiti: 1. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev strokovnega tima, ki morajo vsebovati vse sestavine po 29. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07 in 45/08 – ZArbit) in so podpisane s strani bodočega delodajalca in delavca (strokovnega delavca strokovnega tima), lahko tudi fotokopije podjemnih pogodb (npr. za strokovnega delavca zdravnika medicine dela, prometa in športa), ki morajo vsebovati sestavine za podjemno pogodbo, ki jo predpisuje Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1), 2. fotokopije dokazil o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev strokovnega tima, ki ga prijavljajo, 3. fotokopije dokazil o strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev strokovnega tima s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenih s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem, 4. fotokopije dokazil o referencah strokovnih delavcev strokovnega tima za delo s ciljno skupino invalidov, za katero ga prijavljajo, 5. dokazila o razpolaganju z ustreznimi prostori za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije (načrti prostorov – tlorisi, ki so označeni na mestih, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala, fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov, priložene fotografije prostorov, v katerih se bodo storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajale in iz katerih je razvidno, da so prostori dostopni invalidom, 6. obrazce evalvacijskih ocen, 7. mrežo delodajalcev, 8. pomembnejše reference ponudnika na področju rehabilitacije, 9. dokazila o referencah ponudnika za ciljno skupino invalidov, za katero se prijavlja, 10. projekcijo finančnega poslovanja za leti 2010 in 2011, 11. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o koncesiji, ki je del razpisne dokumentacije. 9. Rok in način prijave na javni natečaj Rok za oddajo ponudb je 20. 10. 2009. Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 19. 10. 2009 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 20. 10. 2009 do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovojnice »Ponudba – ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno ponudbo, ki jo lahko v času razpisnega roka dopolnjuje ali spreminja. V primeru dopolnitve ponudbe mora biti le-ta označena enako kot ponudba: »Dopolnitev ponudbe – Ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. 10. Merila za izbiro med ponudbami Popolne ponudbe bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim številom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji! Vsak prijavljeni strokovni tim ponudnika se bo posebej točkoval. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni prijavljeni strokovni timi ponudnikov, ki za prijavljen strokovni tim od možnih 62 točk ne bodo dosegli vsaj 47 točk. Ponudniki, ki za prijavljen strokovni tim pod merilom 1.4. razpisne dokumentacije ne bodo dosegli točk, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Ponudnikom, ki bodo za prijavljeni strokovni tim dosegli zadostno število točk, vendar bo lokacija izvajanja za Območno službo ZRSZ že pokrita z javnimi zavodi za ciljno skupino invalidov, ki jo prijavljajo, se ne bo podelila koncesija. Ponudnikom, ki bodo za prijavljen strokovni tim dosegli zadostno število točk, vendar bo lokacija izvajanja za Območno službo ZRSZ delno krita z javnimi zavodi za ciljno skupino invalidov, ki jo prijavljajo, se bo podelila koncesija le v omejenem obsegu. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla zadostno število točk v posamezni Območni službi ZRSZ za ciljno skupino invalidov, ki bo v skupnem obsegu presegala potrebe, ki so določene v mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013, bo imel prednost ponudnik, ki bo dosegel večje število točk oziroma se bo podelila koncesija obema ponudnikoma, če bo to možno glede na sprejeto mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v obdobju od 2010 do 2013, vendar v manjšem obsegu strokovnega tima, kot ga bosta prijavila. Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala določbo v mreži 2009, da mora biti vsaka Območna služba ZRSZ pokrita z delom (tretjino) strokovnega tima z izvajalcem, ki je usposobljen za ciljno skupino oseb s težavami v duševnem zdravju. Pri tem bo strokovna komisija lahko izbrala ponudnika, ki bo za ciljno skupino invalidov (osebe s težavami v duševnem zdravju) skupaj dosegel višje število točk pri merilih 1.6. in 5.2. razpisne dokumentacije, ne glede na skupno število doseženih točk. 11. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni natečaj in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije v obdobju od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2013, skupaj znaša 12,8 mio €. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna RS, proračunske postavke 3577 – »Zaposlitvena rehabilitacija invalidov«. 12. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločb in sklenitev koncesijskih pogodb Strokovna komisija za izvedbo javnega natečaja bo izvedla odpiranje prispelih ponudb najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za prijavo na javni natečaj. Strokovna komisija bo po zaključenem odpiranju prispelih ponudb pregledala pravočasno prispele ponudbe in po potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Popolne ponudbe bo ocenila v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od prejema popolnih ponudb posredovala ministru za delo, družino in socialne zadeve poročilo o pregledu in oceni popolnih ponudb ter predlog za podelitev koncesij. Minister za delo, družino in socialne zadeve, bo izbranim ponudnikom z odločbami podelil koncesije. Zoper izdane odločbe o podeljenih koncesijah ni pritožbe. Po dokončnosti odločb bo minister za delo, družino in socialne zadeve najkasneje v roku 30 dni ponudil koncesionarjem v podpis koncesijske pogodbe, s katerimi se bodo uredila medsebojna koncesijska razmerja. Kolikor bo ZZRZI v obdobju, za katerega so podeljene koncesije po tem javnem natečaju spremenjen, bodo izbrani izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije dolžni upoštevati sprejete spremembe pri izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije. 13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/ pod rubriko javna naročila in javni razpisi. Dodatne informacije o javnem natečaju je mogoče dobiti v času od objave javnega natečaja do 19. 10. 2009 vsak delovni dan po tel. od 10. do 12. ure pri Špeli Kolar na številki 01/369-75-54 ali na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide) oziroma po elektronski pošti na naslovu: spela.kolar@gov.si oziroma damijana.peterlin@gov.si. Informacije po elektronski pošti se sprejemajo do petka, 16. 10. 2009 do 10. ure.