Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 4501-4/2009-407 Ob-6216/09 , Stran 2371
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. 2. Opis predmeta prodaje Prodaja premičnin, in sicer 46 vozil. Izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet prodaje znaša skupaj 12.650,00 EUR. To je ocenjena poštena tržna vrednost vseh sredstev pri prodaji v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi. Ogled premičnin, ki so predmet prodaje, bo mogoč 1. in 2. 10. 2009 od 9. do 13. ure, na lokaciji: Ministrstvo za obrambo (Skladišče Poganci) po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb. 3. Vrsta javnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Pogoji za pravila javnega zbiranje ponudb Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Helena Lenarčič, tel. 471-23-24, elektronska pošta: helena.lenarcic@mors.si, faks 01/471-25-40. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času objave vsak delovni dan med 11. in 12. uro. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 40,00 EUR z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS/ODP/4-2009) na transakcijski račun: 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno, po pošti ali elektronski pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega naročila, sklic na številko ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec. V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz drugega odstavka 4. točke, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega razpisa, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na ponudbeni del. Pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj – javni razpis MORS/ODP/4-2009 – odkup premičnin«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo ponudbe odposlane najkasneje do 6. 10. 2009 do 12. ure. 5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, možen je samo odkup vseh enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija pa zadržana. Kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 20 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 1.265,00 EUR. Način plačila: virmansko; številka transakcijskega računa: 01100-6370191114 (Ministrstvo za obrambo) veza: MORS/ODP/4-2009 – odkup premičnin. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne ponudbe. Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev ponudb. Davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec. 6. Izbira najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena odkupa vseh enot skupaj do datuma in ure, ki je določen za zbiranje ponudb. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb. 7. Način in rok kupnine: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Rok plačila kupnine je 30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. 8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje premičnega premoženja ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost ponudbe Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 10. 2009 do 12. ure. Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe. 10. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588.