Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 477-0001/2008 Ob-6288/09 , Stran 2371
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine »Kompleks Rimski vrelec«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/09 z dne 14. 8. 2009, stran 2151, ki bi se moralo pravilno glasiti: V 6. točki se v prvem stavku doda: zavezujoča ponudba mora vsebovati oziroma ponudnik izpolnjuje in sprejema naslednje pogoje: V točki 7. se spremeni podtočka b., ki se odslej glasi: kupec se zaveže, da bo za zavarovanje dogovorjene vsebine pogodbenih obveznosti – to so predvidena vlaganja in zagotovitev prenočitvenih kapacitet, ki jih je ponudil v ponudbi, izročil nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, ki je izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice v višini 800.000 EUR za obdobje 5 let ali pa zagotovil drugo primerljivo obliko zavarovanja te obveznosti za njega oziroma njegovega pravnega naslednika. V točki 8. se spremeni podtočka c., ki se odslej glasi: c) Pozitiven vpliv na razvoj turizma (skupaj največ 30 točk) se bo ocenjeval na osnovi poslovnega načrta, ki mora biti kot obvezna priloga priložen ponudbi in iz katerega bo ocenjevano: – število dnevnih obiskovalcev po investiciji, – število novoustvarjenih delovnih mest, – dvig kakovosti in raznovrstnost turistične ponudbe, – skladnost z razvojnimi usmeritvami občine, vključenost v lokalno okolje. V točki 8. se doda podtočka d, ki se glasi: d) število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu, v obdobju 5 let: največ 15 točk. Spremeni se 10. točka, ki se odslej glasi: ponudba mora biti veljavna do 4. februarja 2010. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. Spremeni se 11. točka, ki se odslej glasi: v primeru prejema več enakovrednih ponudb (enako število točk), se med najugodnejšimi ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja. Spremenita se druga in četrta alineja 13. točke, ki se odslej glasita: – po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane in obravnavane ter upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb. Spremeni se 14. točka, ki se odslej glasi: informacije o predmetu prodaje in ostalo dokumentacijo (predstavitven katalog, poročila o analizi vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo na spletni strani www.ravne.si ali www.rimskivrelec.si oziroma osebno v ponedeljek, torek in četrtek, od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo, od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek, od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure v tajništvu župana, na tel. 02/82-16-015 (Katja Burja). Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: obcina@ravne.si.