Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 44/2009 Ob-6220/09 , Stran 2369
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5), (Ur. l. RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 36/08), razpisuje delovno mesto direktorja/ice Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo direktorja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5), (Ur. l. RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo in Ur. l. RS, št. 36/08), in sicer: – imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z Zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – imajo opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bodo pridobili najkasneje eno leto po začetku mandata, – imajo najmanj pet let delovnih izkušenj, – niso bili/e pravnomočno obsojeni/e zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – niso bili/e pravnomočno obsojeni/e zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati/ke morajo imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. januar 2010 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence o nekaznovanju, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti z oznako »za razpis direktorja/ice« na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis za direktorja/ico. Prijave, iz katerih izhaja, da kandidat/ka ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.