Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Ob-6287/09 , Stran 2368
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica (v imenu vseh solastnikov). 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je trisobno stanovanje, v izmeri 77,93 m2, v prvem nadstropju tri stanovanjske hiše, na naslovu Elektrarniško naselje 15, Vuzenica. Stanovanje ni zasedeno z najemnikom in je v solastništvu Občine Vuzenica, Občine Muta, Občine Radlje ob Dravi in Občine Ribnica na Pohorju. Za stanovanje ni vzpostavljena etažna lastnina. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje je 36.681,56 €. Najnižji znesek višanja je 100 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 14. 10. 2009, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica. 10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi ter izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti potrdilo o vplačani varščini (10% izklicne cene – 3.668,16 €), celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. 10. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 3.668,16 EUR na TRR Občine Vuzenica št.: 01341-0100011132, z navedbo »kavcija za javno dražbo«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končanem postopku javne dražbe. 11. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe: – Etažni lastniki v večstanovanjski hiši Elektrarniško naselje 15, Vuzenica, imajo v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07) pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo – UPB-1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Občine Vuzenica o višini izdražene cene. – Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru, tel. 02/87-91-220, e.naslov: obcina.vuzenica@siol.net. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite na tel. 02/87-91-222. 12. Ustavitev postopka: Občina Vuzenica lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, na da bi za to navedla razloge. 13. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane; – na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, ob upoštevanju, da imajo etažni lastniki v stanovanjski stavbi Elektrarniško naselje 15, predkupno pravico; – dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ceno; – nepremičnina je zemljiškoknjižno in etažno neurejena; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi, oziroma končanem postopku predkupne ponudbe etažnim lastnikom, skleniti z Občino Vuzenica kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa obdrži Občina Vuzenica; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) plača kupec.