Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 3522-0002/2009-3 Ob-6247/09 , Stran 2367
1. Organizator javne dražbe: Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače. 2. Predmet javne dražbe, opis predmeta javne dražbe in izklicna cena: Predmet prodaje so stavbna zemljišča namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo, in sicer: A. – parc. št. 80/2, travnik, v izmeri 1750 m2, pripisane vl. št. 449, k.o. Plitvica. Izklicna cena: 12.600,00 EUR brez DDV. B. – parc. št. 86/1, travnik, v izmeri 1709 m2, pripisane vl. št. 449, k.o. Plitvica. Izklicna cena: 12.304,80 EUR brez DDV. C. – parc. št. 513/6, zelenica, v izmeri 754 m2, pripisane vl. št. 528, k.o. Žepovci. Izklicna cena: 7.389,20 EUR brez DDV. D. – parc. št. 846/17, pašnik, v izmeri 260 m2, pripisane vl. št. 344, k.o. Apače, parc. št. 53/2, sadovnjak, v izmeri 554 m2, pripisane vl. št. 16, k.o. Apače in parc. št. 53/3, stavbišče, v izmeri 1092 m2, pripisane vl. št. 52, k.o. Apače. Na parc. št. 53/3 stoji objekt (stara šola), ki je zaščiten kot nepremičninska kulturna dediščina. Izklicna cena: 67.737,70 EUR brez davka na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja je 300,00 EUR. Zemljišča so na prodaj po načelu videno kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. Kupnina ne zajema stroškov komunalne opreme, stroškov priključkov objektov na javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupec se zaveže na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do svojega zemljišča oziroma geodetsko odmero. 3. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine Apače št. 01395-0100019544, v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži njegovo varščino. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo izvedena v torek, dne 6. oktobra 2009, v sejni sobi Občine Apače, Apače 42B, 9253 Apače, in sicer: pod A – ob 12. uri; pod B – ob 12.30; pod C – ob 13. uri; pod D – ob 13.30. Javna dražba bo za vse parcele potekala v prostorih Občine Apače, Apače 42B, Apače. 5. Varščina Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni, nakazati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na račun Občine Apače št. 01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stavbno zemljišče pod točko ___«. Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim pa se vplačana varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 6. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo najkasneje do dne 5. 10. 2009 do 13. ure. K pisni vlogi morajo predložiti naslednja potrdila: – pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice), – dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe, – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani varščini, – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Ustavitev postopka: Občina Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje in nadzor prodaje nepremičnin začeti postopek kadarkoli brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Apače vsak delovni dan, v času uradnih ur, pri Meliti Planteu, tel. 02/569-85-54. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07, 94/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07). Javna dražba, dražbena pravila in osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si.