Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Ob-6243/09 , Stran 2367
ki bo v torek, 6. 10. 2009, ob 9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Stanovanje na naslovu Župančičeva ulica 39, Koper, stoječe na parc. št. 1113, vložek št. 1499/6, k.o. Koper, v načrtu etažne delitve označeno s št. 6.E., s koristno površino 37,87 m2, za kupnino 66.327,00 EUR. 2. Stanovanje na naslovu Mladinska ulica 1, Koper, v izmeri 52,30 m2, stoječe na parceli št. 96/1, vložek št. 1384/4, k.o. Koper, v načrtu etažne delitve označeno s št. 3.E., za kupnino 44.842,00 EUR. 3. Stanovanje na naslovu Vlačičeva ulica 11, Koper, v izmeri 56,33 m2, z oznako dela stavbe 2605-573-1, stoječa na parceli 1014, k.o. Koper, za kupnino 45.455,00 EUR. 4. Stanovanje na naslovu Hrvatini 163, v izmeri 30,40 m2, stoječe na parceli št. 655/11, vložek 1483/4, k.o. Hribi, v načrtu etažne delitve označeno s št. 4.E., za kupnino 36.010,00 EUR. Za stanovanja pod zaporedno številko 2, 3 in 4 imajo skladno z določili 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 8/02, 18/07 ter Skl. US: U-1-70/04-18) za izlicitirano ceno predkupno pravico etažni lastniki. Kolikor predkupno pravico uveljavlja več etažnih lastnikov, se kupoprodajna pogodba sklene z etažnim lastnikom, ki ponudi višjo ceno. Ogled nepremičnin bo možen dne 1. 10. 2009 po predhodni najavi. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, z obveznim sklicem na številko 00 20100000, ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi. 2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih stroškov, v korist lastnika. 3. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti. 4. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK. 5. Zastopniki fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. 6. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 7. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij. 8. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko. 9. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV. 10. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, stroškov postopka in overitve pogodbe. 11. Vknjižba nepremičnin je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. 12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po tel. 66-46-421 ali na spletnih straneh Mestne občine Koper www.koper.si. 13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.

AAA Zlata odličnost