Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 330-0001/2009-13 Ob-6252/09 , Stran 2363
I. Predmet javnega razpisa in okvirna višina razpisanih sredstev: Občina Šentrupert (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2009, in sicer za ukrep: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev v okvirni višini 4.350,00 €. Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer pomoči »de minimis«. II. Upravičenci: do sredstev so upravičeni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. III. Območje izvajanja ukrepa (odročna območja): Hom, Kostanjevica, Hrastno, Vrh in Kamnje. IV. Namen ukrepa: pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih Občine. V. Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. VI. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. VII. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev; – najvišji delež pomoči znaša do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta; – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. VIII. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstne dejavnosti; – dokazila (računi oziroma druga dokazila stroškov) o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, in sicer za obdobje od 1. 1. 2009 do oddaje vloge oziroma do 30. 10. 2009. Stroški tovornega transporta v obdobju od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2009 bodo upravičeni v razpisu za naslednje leto (2010), kolikor bodo za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu občine; – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno (navesti v prijavnem obrazcu). IX. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo popolno vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert v letu 2009 – pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev«, – obvezne priloge k vlogi, ki so navedene pri ukrepu in v prijavnem obrazcu in s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu. Prijavni obrazec – vloga je na voljo od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na spletni strani: www.sentrupert.si. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne, pravilno izpolnjene in oddane v predpisanem roku na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa. X. Obravnavanje vlog Vse pravočasne in popolne vloge pregleda ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem razpisu, komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi ocene vlog naredi predlog razdelitve sredstev. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri obravnavanju vlog iz naslednjih razlogov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine za leto 2009, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu Občine za leto 2009. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa. Medsebojne obveznosti med Občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati naslednje podatke: – osnovne podatke o prejemniku (ime, naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno številko, številko transakcijskega računa), – namen zahtevka, – izjavo o točnosti navedenih podatkov, – izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi Občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije) in – poročilo o opravljenem delu. Vsi računi in ostala dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca oziroma prejemnika sredstev; v primeru, da je prejemnik sredstev vključen v sistem DDV, mora biti prejemnik davčni zavezanec. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009. XI. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini, pridobljenih po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine, najmanj enkrat letno. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem javnem razpisu, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva, – da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku za naslednji dve leti. XII. Rok za prijavo na javni razpis Rok, do katerega morajo biti oddane popolne vloge, je do vključno 30. oktobra 2009. Šteje se, da je vloga pravočasno oddana, če je najkasneje do 30. 10. 2009, do 12. ure, oddana na sedežu Občine Šentrupert, oziroma najkasneje do 30. 10. 2009 oddana na pošti (datum poštnega žiga). Vloge se oddajajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom vlagatelja na zadnji strani kuverte in z ustrezno oznako ukrepa na sprednji strani kuverte: – »za javni razpis – Pokrivanje operativnih stroškov transporta«. Vloge lahko vlagatelji oddajo na sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert v času uradnih ur. V primeru oddaje vloge po pošti, je potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. XIII. Informacije o razpisu: informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Šentrupert: www.sentrupert.si ali so dosegljive v času uradnih ur po tel. 07/34-34-602 (Mateja Jazbec) ali na št. 07/34-34-600 (glavna pisarna).