Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 1798/2009 Ob-6245/09 , Stran 2363
1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj. 2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks 05/62-71-021. 3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Mestne občine Koper, in sicer za program zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v obsegu 1,00 tima. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje 1. 1. 2010. Koncesija se podeljuje za obdobje 5 let. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: a) Zakonsko predpisani pogoji – ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti; – ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje; – mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; – da pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice; – obvlada slovenski in italijanski jezik; b) Posebni pogoji javnega razpisa – prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele; – prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja; – ponudba redno zaposlenim delavcem pri dosedanjem koncesionarju za prevzem v zaposlitev za nedoločen čas pod najmanj enakimi pogoji, kot so bili zaposleni pri dosedanjem koncesionarju; – začetek opravljanja koncesije 1. 1. 2010; – opravljanje dejavnosti v prostorih obstoječega koncesionarja, ki se nahajajo v pritličju, na naslovu Obrtniška ulica 30, Koper. Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. 6. Merila za ocenitev prijav: 1. Dodatno strokovno izobraževanje – do 70 točk. 2. Delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti – 30 točk. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: – Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper; – Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si. b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne Mestne občine Koper. 8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: Ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 6. 10. 2009 do 12. ure. b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo – zobozdravstvena dejavnost za odrasle, št. 014-32/2009«. 9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 7. 10. 2009, ob 9. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba v pritličju.

AAA Zlata odličnost