Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 122-0004/2009-03102 Ob-6214/09 , Stran 2362
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov: – da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem; – da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti. Pravico do sofinanciranja programov na področju socialnega varstva imajo: – javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem. 4.1. Merila in kriteriji za izbor: Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije: – da so prostori izvajalca za izvajanje programa v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk, – da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk občanov Občine Ravne na Koroškem – 30 točk, – dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta – 5 točk, od 1 do vključno 5 let – 10 točk, nad 5 let – 15 točk, – programi vključujejo pomoč občanom Občine Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči: – denarna pomoč ali denarna pomoč v funkcionalni obliki (plačilo položnic) – 30 točk, – prehrambeni paketi – 30 točk, – pomoč v obleki in obutvi – 15 točk, – Vključenost socialno ogroženih občanov: – program vključuje do 10 občanov – 5 točk, – program vključuje od 10 do 50 občanov – 10 točk, – program vključuje od 50 do 100 občanov – 20 točk, – program vključuje nad 100 občanov – 30 točk. 5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov na področju socialnega varstva je 10.000 EUR. 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca novembra 2009. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2009. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno petka, 9. 10. 2009 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Referat za družbene dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – programi na področju socialnega varstva – 2009«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 12. 10. 2009 v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Mateji Šumnik ali na spletni strani www. ravne.si od vključno petka 18. 9. 2009. 11. Razpisna dokumentacija Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od vključno petka 18. 9. 2009 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Mateji Šumnik. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si. Podrobne informacije dobite na Referatu za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki III za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022. 12. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov. 13. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.