Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 1678/09 Ob-6213/09 , Stran 2359
Letošnji razpis daje prednost podiplomskim študijskim programom (novi magistrski program 2. stopnje in stari specialistični ali magistrski program) zaradi potreb po poglobljenih znanjih na področju socialnega varstva. Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji javnega razpisa se uporabljajo enakopravno, tako za moški kot ženski spol. Besedilo javnega razpisa 1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica). 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov, organiziranih in izvedenih v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2009/2010. Izbrani so lahko posamezniki, vključeni v strukturo izobraževalnih programov iz 3. točke tega razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu. 3. Struktura izobraževalnih programov: za študijsko leto 2009/2010 razpisujemo naslednjo strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko izbrani za sofinanciranje individualnega izobraževanja, in sicer: 3.1. Podiplomski študijski programi Sofinancira se: – šolnina podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje (novi, bolonjski program) in šolnina podiplomskega specialističnega ali magistrskega študijskega programa (stari, predbolonjski program) družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), – zagovor specialističnega ali magistrskega podiplomskega dela družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV. Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe, ki: – so že sofinancirani iz sredstev zbornice, – se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV, – se ne zaključijo s podiplomskim delom. Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so že bili sofinancirani iz sredstev zbornice, pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih obveznosti. Sofinancira se samo tisti del šolnine/zagovora, ki so ga kandidati kot fizične osebe sami vplačali in o tem k vlogi priložili ustrezna dokazila v skladu s pogoji tega razpisa. 4. Splošni pogoji Kandidirajo lahko posamezniki, ki so: 4.1. strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV, 4.2. individualni člani zbornice ali zaposleni pri kolektivnem članu zbornice, 4.3. vpisani v izobraževalni program v študijskem letu 2009/2010, 4.4. poravnali vse obveznosti do zbornice, 4.5. pravočasno in posamično poslali vlogo, 4.6. zaposleni za nedoločen ali določen čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega varstva. 5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.–5.3.), vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.), dokazila (točka 5.7.) in izjave kandidata (točka 5.8.) 5.1. Podatki o kandidatu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem programu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4. Predstavitev izbranega izobraževalnega programa. 5.5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju oziroma izjava vlagatelja, da se izobražuje v lastnem interesu. 5.6. Individualna predstavitev (v skladu z navodili, ki so priloga razpisa). 5.7. Dokazila: – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (pridobi zbornica), – potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni program (pridobi zbornica), – obvestilo organizatorja izobraževanja o predstavitvi izobraževalnega programa in šolnini letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2009/2010 (pridobi kandidat), – originalno potrdilo o vplačilu šolnine za izbran izobraževalni program/zagovora podiplomskega dela oziroma s strani banke overjen izpisek, iz katerega je razvidno kandidatovo vplačilo šolnine/zagovora (pridobi kandidat). 5.8. Izjave: – izjava kandidata o seznanjenosti in sprejemu razpisnih pogojev (obvezna priloga k vlogi), – izjava kandidata o obdelavi osebnih podatkov (obvezna priloga k vlogi), – izjava kandidata, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke (ni obvezna priloga k vlogi). Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času razpisa, od 8. do 15. ure, ali na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si. 6. Popolnost vloge Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse podatke, dokazila, ki jih mora sam posredovati, in obvezne izjave, navedene v 5. točki tega razpisa. Kandidat s podpisom izjav iz 5.8. točke razpisa potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov SZS z dne 7. 6. 2007. Če kandidat podpiše izjavo, da ne želi, da zbornica zanj pridobiva njegove osebne podatke, mora vsa dokazila in podatke, zahtevane v tem razpisu, dostaviti sam, v razpisnih rokih, ne glede na razpisne navedbe, da določena dokazila pridobi zbornica. Dokazila morajo biti priložena v izvirniku ali v overjeni kopiji. Listina se lahko overi samo pri notarju (notarska overitev) ali pri upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo »kopija enaka izvirniku« lahko za potrebe tega razpisa ob predložitvi izvirnika izda le zbornica. Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi. 7. Merila za izbor: nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in primerne vloge imajo možnost izbora na podlagi naslednjih meril: 7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa, 7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva, 7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere posameznika na področju socialnega varstva. 8. Višina sofinanciranja Sofinanciranje se izvede za program, ki se izvaja v študijskem letu 2009/2010. Orientacijska sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2009/2010 so predvidena v višini 25.000 EUR. V primeru, da sredstva ne bodo zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma bo ta razpis razveljavljen. Morebitna razveljavitev razpisa bo objavljena v Uradnem listu RS. 9. Pogodba o sofinanciranju Izbrani kandidati bodo z zbornico podpisali pogodbo o sofinanciranju individualnega izobraževanja v študijskem letu 2009/2010. Podpisano pogodbo bodo kandidati morali vrniti v roku, o katerem jih bo zbornica obvestila v spremnem dopisu k pogodbi, ki pa ne bo daljši od 15 dni. Če kandidat ne bo pravočasno zbornici vrnil podpisane pogodbe, bo zbornica štela, da je odstopil od sklenitve pogodbe in da ne želi prejeti sredstev razpisa. Morebitna preostala sredstva bo komisija s posebnim sklepom razdelila med izbrane kandidate. V tem primeru bodo kandidatom naknadno izdani dopolnilni sklepi in posredovani aneksi k sklenjenim pogodbam. Sredstva bodo nakazana neposredno oziroma izključno kandidatu na transakcijski račun, ki ga bo navedel v svoji vlogi. Zbornica ne prevzema nobene odgovornosti in/ali stroškov, povezanih s posredovanjem nepopolnih ali netočnih podatkov s strani kandidata. Kandidati se s pogodbo obvežejo, da bodo: 9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva; 9.2. pri zaključni nalogi upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge za socialnovarstveno dejavnost ter se po potrebi posvetovali z zbornico; 9.3. izobraževanje oziroma študijsko leto 2009/2010 uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico najkasneje do 20. oktobra 2010*; *Kandidat najkasneje do 20. oktobra 2010 posreduje zbornici originalno potrdilo izobraževalne organizacije o uspešno zaključenem izobraževanju oziroma študijskem letu 2009/2010. 9.4. posredovali en izvod specialistične/magistrske naloge v 15 dneh po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge; 9.5. pripravili pisno nalogo na temo, ki si jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva (Pomembno je, da je iz naloge razvidno novo pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim delom. Pisna naloga obsega najmanj pet tipkanih strani in se na zbornico posreduje najkasneje do 30. junija 2010) in 9.6. dovolili zbornici, da v soglasju z njimi, njihove avtorske prispevke/povzetke predstavi, preoblikuje in objavi na spletni strani ter strokovnem biltenu zbornice »Socialni izziv«. Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, se zavežejo, da bodo zbornici v 15 dneh po pozivu vrnili denar, ki ga je zbornica namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek sodno izterjan. 10. Rok za oddajo vlog Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 30. septembra 2009, do 24. ure, v zaprti kuverti, na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2009/2010« v levem zgornjem kotu na naslovni strani ter z imenom in naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte, ali jih oddajo osebno v tajništvu zbornice, od 8. do 15. ure, vsak delovni, dan do 30. septembra 2009. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem. Pravilno opremljene vloge so vloge v skladu s prvim odstavkom 10. točke tega razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo zbornici osebno predložena do datuma in ure, določene v tem razpisu, ali zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice 5. oktobra 2009. Odpiranje vlog ne bo javno! Vloge bo odpirala štiričlanska razpisna komisija, imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije. 12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno najkasneje do 16. novembra 2009. 13. Razpisni obrazci in kontaktna oseba Razpisni obrazci so objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si. Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posreduje mag. Urša Borišek Grošelj, na tel. 01/581-93-14, ali e-naslovu: ursa.borisek@soczbor-sl.si. Priloga k razpisu: Navodila za pripravo individualne predstavitve (točka 5.6) 1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2 strani): – opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, katere metode dela uporabljate, kaj je najpomembnejše pri vašem delu), – predstavitev delovnih izkušenj (vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do vseh preteklih zaposlitev, lahko predstavite tudi pogodbena dela in prostovoljno delo), – predstavitev dosedanjega formalnega in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil – s poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom), – razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno sofinanciranje, – predstavitev nadaljnjega razvoja svoje poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli). 2. Reference (1–2 strani): – objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave), – sodelovanje in/ali vodenje delovnih skupin, komisij in drugih strokovnih organov, – predavanja v izobraževalnih programih, – prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov, – razvoj programa za določeno skupino uporabnikov.