Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št. 66/09 Ob-6290/09 , Stran 2357
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: SVLR), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks 01/478-37-60. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja je Zakon o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05 – ZDI-UPB4, 89/07, 126/07 – ZUP-E in 48/09), Zakon o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1 in 109/08), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZDT-B, 110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08, 26/09 – ZIPRS0809, 31/09 in 59/09), Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05 in 127/06), Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. l. RS, št. 103/06 in 14/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08), Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 70/06) (v nadaljnjem besedilu: Zakon) in Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Ur. l. RS, št. 73/08) (v nadaljnjem besedilu: Resolucija). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letih 2009 in 2010 v skladu z Resolucijo in na podlagi Zakona. Upravičeni so projekti v partnerskih državah, ki so bile z Resolucijo določene kot geografska prednostna področja za slovensko uradno razvojno pomoč, in sicer so to Makedonija, Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija, Kosovo, Moldova, Ukrajina in najmanj razvite države afriške celine. Prednost bodo imeli projekti usmerjeni v države, s katerimi ima Slovenija že sklenjene in ratificirane dvostranske sporazume o razvojnem sodelovanju. Upravičeni so projekti tehnične pomoči na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja, katerih osnovni namen je krepiti znanje in usposobljenost partnerskih držav s ciljem zmanjševanja revščine v kontekstu trajnostnega razvoja. V ta okvir je mogoče uvrstiti razne oblike tehnične pomoči administracijam partnerskih držav in nevladnim institucijam na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Aktivnosti tehnične pomoči lahko obsegajo prenos izkušenj na področju: – priprave regionalnih razvojnih programov, – vzpostavljanja in usposabljanja regionalnih razvojnih agencij in drugih institucij za spodbujanje regionalnega razvoja na nacionalni in regionalni ravni, – izmenjave izkušenj na področju politične decentralizacije, fiskalne decentralizacije, javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju izvajanja javnih služb in sodelovanja prebivalcev pri odločanju o lokalnih javnih zadevah, – usposobitve administracij za približevanje EU, – črpanja sredstev iz EU programov pomoči, – sodelovanja v programih čezmejnega sodelovanja. Upravičeni so projekti prenosa znanj in izkušenj s spodbujanjem razvoja ter projekti prenosa uspešnih regionalnih projektov in pristopov, t. i. dobrih praks. Upravičeni so projekti, ki so usmerjeni v vsebinsko/tematske prednostne naloge, za katere pri partnerski državi obstaja povpraševanje in so izražene v nacionalnih strategijah odpravljanja revščine oziroma v strategijah razvoja. Izvedba projektnih aktivnosti mora potekati v tesnem sodelovanju z ustreznimi institucijami v partnerski državi in v koordinaciji z ostalimi relevantnimi donatorji. Prijavitelj lahko prijavi en sam projekt bilateralne mednarodne razvojne pomoči. Prijavitelji morajo pri pripravi projekta upoštevati aktivnosti ostalih donatorjev na področjih, ki so vključena v prijavo in usmeritve Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 4. Upravičenci in prijavitelji za dodelitev sredstev Upravičenci in prijavitelji do sredstev sofinanciranja so: – subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in imajo pooblastilo oziroma sklep Sveta regije; – območna razvojna partnerstva (ORP), ki so bila na osnovi sklepov občinskih svetov ustanovljena s pogodbo in potrjena s strani Svetov regij; Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za izplačilo so subjekti. Plačila za naloge, ki jih opravijo ORP, se izvedejo neposredno na njihov račun. 5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev Upravičeni stroški: – morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je del obrazca za prijavo na razpis; – morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta; – morajo biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti; – mora jih ustvariti prijavitelj in jih evidentirati v svojih računskih izkazih v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijaviti v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje; – morajo biti opredeljivi in preverljivi; – notranji računovodski in revizijski postopki prijavitelja morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov in prihodkov, prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo; – morajo nastati v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo. V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku in so nastali v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2010: – stroški dela, potrebnega za izvedbo projekta; – potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem področju; – produkcijski stroški (npr. nakup opreme, najem prostorov, tiskanje gradiv ipd); – posredni stroški (največ 7%). Upravičeni stroški so sofinancirani do 90%. Dokazujejo se z vmesnim poročilom (obrazec št. 5) in s končnim poročilom (obrazec št. 6) o izvedbi projekta, z izdelki in drugimi dokazili o izvedbi. Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja mora biti nepridobitno. Kot nepridobitno se šteje izvajanje projekta z zaključeno finančno konstrukcijo, iz katere je nedvoumno razvidno, da izvajalec iz naslova projekta ne pridobiva dobička, ali pa dobiček nedvoumno usmerja v druge programe ali projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja. Merila za izbor projektov so: – Razvojni pomen projekta: vsebinska kakovost projekta, usklajenost vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa, usklajenost vsebine in ciljev projekta s potrebami države oziroma lokalne skupnosti države prejemnice, trajnost rezultatov, podpisan dvostranski sporazum o razvojnem sodelovanju med RS in državo prejemnico (50 točk). – Stroškovnik projekta: racionalnost porabe finančnih sredstev in sofinanciranje prijavitelja (25 točk). – Načrt samo-ovrednotenja rezultatov projekta (5 točk). – Reference organizacije in vodje projekta pri podobnih projektih, izobrazbena struktura zaposlenih, ki delajo na projektu (10 točk). – Sodelovanje nevladnih organizacij, občin in reprezentativnih združenj občin v projektu (10 točk). Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi ovrednotenja meril iz 5. točke razpisa dobili vsaj 70% možnih točk. V primeru, da je projektov, ki izpolnjujejo ta pogoj, več, si SVLR pridržuje možnost, da sofinancira projekte z največ doseženimi točkami oziroma da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta. 6. Obseg sofinanciranja Za namen bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja: skupaj 300.000 EUR, od tega 80.000 EUR v letu 2009 in 220.000 EUR v letu 2010. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki PP 1106. V skladu s proračunskimi možnostmi lahko strokovna komisija za izvedbo postopka tega javnega razpisa predvidena sredstva v okviru skupne kvote (300.000 EUR) spremeni tako, da se zviša kvota za leto 2009 iz predvidene kvote za leto 2010. Indikativna razdelitev sredstev Projekti, sofinancirani na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 90% celotne vrednosti projekta. Vrednost sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša do največ 40.000 evrov. SVLR si pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne aktivnosti projekta. 7. Roki za porabo sredstev Skrajni rok za posredovanje vmesnega zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo za leto 2009 na osnovi prvega vmesnega poročila (obrazec št. 5) je do vključno 27. 11. 2009. Skrajni rok za posredovanje končnega zahtevka (obrazec št. 4) za izplačilo za leto 2010 na podlagi drugega vmesnega in končnega poročila (obrazca št. 5 in št. 6) je do vključno 30. 9. 2010. Ob končnih zahtevkih morata biti posredovana vmesno in končno poročilo v tiskani in elektronski obliki. Predloženi morajo biti tudi izdelki in druga dokazila o izvedbi projekta. Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se sredstva kakorkoli odtujila, ima SVLR pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 8. Način prijave in razpisni rok Kot pravočasne bodo upoštevane vse vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno – soba 421, do 14. oktobra 2009, v zaprti ovojnici, z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis za sofinanciranje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja« na sprednji strani in z jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V obrazcu št. 7 je osnutek ovojnice, ki ga lahko le izpolnite in prilepite na ovojnico, ali pa njegovo vsebino točno izpišite. Vloga poslana po pošti se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig 14. oktober 2009). Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo poslane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene prijavitelju neodprte. V primeru, da na ovojnici ne bo naslova pošiljatelja, bo komisija najprej odprla vlogo in bo nato vrnjena na naslov pošiljatelja (prijavitelja). Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih (EUR). 9. Popolna vloga Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži: a) izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 1), b) izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2), c) parafiran in podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 3), d) pismo podpore projektu s strani ustrezne institucije v partnerski državi. V primeru, da so v projekt vključene tudi nevladne organizacije in občine ter reprezentativna združenja občin, morajo biti vlogi priložene podpisane izjave le-teh o sodelovanju, e) pisno potrdilo sveta regije, da se lahko razvojna institucija prijavi na razpis v primeru, da prijavitelj ni subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni. 10. Odpiranje vlog Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana z odločbo št. 4300-59/2009/1, z dne 5. 9. 2009. Javno odpiranje vlog bo 19. 10. 2009, ob 9. uri, v sejni sobi Rožnik SVLR/5. nadstropje. Kadar se ob preverjanju vloge pojavi dvom o namenu oziroma kadar so navedbe nejasne in dvoumne, se lahko prijavitelja pozove k dodatnim obrazložitvam. 11. Dopolnitev vlog: strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v osmih dneh. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 12. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek Sklep o dodelitvi sredstev izda ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zoper sklep je možna pritožba. Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08). Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. SVLR bo z izbranimi izvajalci sklenila ustrezne pogodbe. Izbrani izvajalci se morajo na poziv SVLR k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. 13. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo informacije. Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot navodilo, je od objave razpisa na razpolago na spletnih straneh Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si. Za dodatne informacije je na razpolago vsak dan med 10. in 12. uro, do roka za oddajanje vlog v SVLR: Maja Humar, tel. 01/478-33-54, e-mail: maja.humar@gov.si. Vsa vprašanja je treba nasloviti pisno na naveden e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani SVLR v roku 2 dni od prejema vprašanja. Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen. Vsebina razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani SVLR: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1), 2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2), 3. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3), 4. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 4), 5. Obvezna oblika vmesnega poročila (obrazec št. 5), 6. Obvezna oblika končnega poročila (obrazec št. 6), 7. Pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 7).