Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

Št.332-45/2008/3 Ob-6284/09 , Stran 2355
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za kontrolo zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil (certificiranje), ki zagotavlja skladnost z zahtevami iz specifikacij. Kot zaščiteni kmetijski pridelki ali živila se štejejo kmetijski pridelki ali živila, ki imajo zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnost ter višjo kakovost v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov ali živil. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil«, je v letu 2009 do višine 35.000 eurov, v letu 2010 do višine 7.000 eurov. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6631 Varnost in kakovost hrane in krme Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. II. Vlagatelji Vlagatelji so skupine proizvajalcev, ne glede na pravno obliko ali sestavo, ki kandidirajo za pridobitev sredstev po tem razpisu in združujejo proizvajalce, vključene v eno od shem kakovosti Evropske skupnosti ali nacionalno shemo kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke ali živila (zaščitena geografska označba in zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost ter višja kakovost) s sedežem v Republiki Sloveniji. Upravičenec je skupina proizvajalcev, ki so ji odobrena sredstva po tem razpisu. Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je za izvedene dejavnosti prejel sredstva po tem razpisu. Vlagatelji za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo proizvode iz upravičenih shem kakovosti proizvajati, tržiti in na proizvodih uporabljati pripadajoč zaščitni znak oziroma simbol kakovosti. III. Predmet podpore Predmet podpore je delno pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi kontrol (certificiranja) zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil. Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Najvišja stopnja pomoči znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov v letu 2009. Podpora se upravičencu dodeli letno v enkratnem izplačilu na podlagi vloge. Cilj je spodbuditi skupine proizvajalcev k aktivnemu sodelovanju v shemah kakovosti in s tem izboljšati kakovost kmetijske proizvodnje in proizvodov, kar bo prispevalo k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu in ponudbe certificiranih proizvodov na trgu. IV. Pogoji za dodelitev sredstev Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob predložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu določeno drugače. Splošni pogoji za vse skupine proizvajalcev: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta razpis, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) mora vlagatelj uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. 2. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge. 3. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, priloženih dokazilih, potrdilih in izjavah morajo biti skladni. 4. Skupina proizvajalcev mora biti registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije. 5. Skupina proizvajalcev mora združevati proizvajalce ene od shem kakovosti Evropske skupnosti ali nacionalne sheme kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke ali živila. 6. Skupina proizvajalcev mora imeti vsaj tri člane. 7. Skupina proizvajalcev mora navesti, za kateri kmetijski pridelek ali živilo se želi certificirati. 8. Skupina proizvajalcev mora predložiti kopijo certifikata ali potrdilo o pozitivno opravljeni predhodni kontroli (certificiranju). 9. Vlagatelj mora predložiti dokazilo, ki dokazuje, da se proizvod trži ter dokazilo o uporabi zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti. 10. Skupine proizvajalcev, ki jim je bila dodeljena podpora za namen iz tega razpisa morajo biti vključeni v sheme kakovosti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 11. Za iste upravičene stroške, za katere je že bila dodeljena druga pomoč, ne bo dodeljena tudi pomoč de minimis, če bi bile s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči. Skupna pomoč de minimis, odobrena skupini proizvajalcev, ne sme presegati 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 12. Zahtevku je treba priložiti vse originalne račune, z originalnim potrdilom o plačilu, ki dokazujejo upravičene stroške. 13. Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 14. Sredstva se ne dodeljujejo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije. 15. Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani Ministrstva in Agencije. V. Upravičeni stroški Za proizvodnjo zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil (sheme Evropske skupnosti) in proizvodov višje kakovosti (nacionalna shema) se kot upravičeni stroški nadaljnjih kontrol (certificiranja) upoštevajo: – stroški pristojbin certifikacijskega organa – stroški zunanje kontrole, – stroški analiz vzorcev (stroški vzorčenja ter stroški laboratorijskih analiz potrebnih glede na plan zunanje kontrole). Upravičeni stroški so stroški nastali v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009. Davek na dodano vrednost ni opravičljiv strošek. VI. Merila za izbor Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančnejša merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. V primeru, da posamezno merilo ne bo opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem delu vloga ocenila z 0 točkami. Na podlagi ocenitve vloge z merili za izbor, bo vloga dosegla določeno število točk. Sredstva bodo dobile vloge, ki bodo dosegle najmanj 55. točk. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Delež dodeljenih sredstev za dejavnost certificiranja, znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Zgornja višina upravičenih stroškov za skupino proizvajalcev po tem razpisu je 5.000 EUR. Sredstva se izplačajo prejemniku sredstev za že izvedene aktivnosti na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora prejemnik sredstev priložiti originalne račune in originalno dokazilo o njihovem plačilu ter kopijo certifikata, kot dokazilo o opravljeni kontroli ter poročilo o poteku dela z navedbo certificiranih količin. Sredstva se dodeljujejo na podlagi zaprtega javnega razpisa. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za ta javni razpis za kontrolo zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor upravičencev; – Merila za izbor; – Stroškovnik sodelovanja v shemah kakovosti hrane; – Seznam kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do podpore znotraj ukrepa – Vsebina vloge: – Prijavni obrazec za ukrep Kontrola kmetijskih pridelkov ali živil; – Seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh Ministrstva in Agencije. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si. IX. Rok in način prijave Vlogo je treba poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.189, 1001 Ljubljana, do vključno 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od 9. do 12. ure. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloga mora biti poslana oziroma oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil« na hrbtni strani ovojnice pa točen naslov vlagatelja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. Prepozno prispele vloge se zavržejo. X. Obravnava vlog in postopek odobritve Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi oceni. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po roku, pri odločanju ne upošteva. Po prejetju na Agencijo se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril določenih z javnim razpisom. Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk. Če skupna višina zaprošenih sredstev presega razpoložljiva sredstva, določena za posamezen ukrep iz te uredbe, se sredstva na posameznega upravičenca proporcionalno znižajo, na podlagi ponderiranja popolnih vlog. Sredstva se upravičencu oziroma prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije. Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani Ministrstva. Vse dejavnosti morajo biti končane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev, če: 1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici do sredstev ali 2. je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav. V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin: 1. smrt prejemnika sredstev, 2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, 3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti, 4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, 5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, 6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del, 7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline. O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. Prejemniki sredstev in Agencija morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem razpisu hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči. Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če Agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu. Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun upravičenca se šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.