Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

Št. 09/0372 Ob-6104/09 , Stran 2319
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 2. Predmet prodaje: – parc. št. 542, njiva v izmeri 2801 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci, – parc. št. 987/276, travnik v izmeri 960 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci, – parc. št. 113.S, dvorišče v izmeri 500m2, stavbišče v izmeri 119 m2 in njiva v izmeri 52 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci. Parcela št. 542, k.o. Bukovci, leži v območju kmetijskih zemljišč, parcela št. 987/276, k.o. Bukovci, leži v območju gozda, parcela št. 113.S, k.o. Bukovci, pa v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota, vendar je objavljena tudi javna prodaja kmetijskih zemljišč (parceli številka 542, njiva v izmeri 2801 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci in parc. št. 987/276, travnik v izmeri 960 m2, vl. št. 213, k.o. (415) Bukovci) pri Upravni enoti Ptuj in bo postopek prodaje kmetijskih zemljišč izveden v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja navedene nepremičnine. V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnin, ki se kupujejo kot celota, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki); oziroma sklep o vpisu v poslovni register, – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 12. 2009. 5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 36.500,00 €. 6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu vidno-kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 8. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 9. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 1. 10. 2009 do 12. ure na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine k.o. Bukovci – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto. 13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si.

AAA Zlata odličnost