Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

Ob-6099/09 , Stran 2315
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 2. Opis predmeta prodaje: nezasedeno trisobno stanovanje št. 14, v večstanovanjskem objektu, na Cesti OF 8, Cerkno, parc. št. 217/1 k.o. Cerkno, v skupni izmeri 76,81 m2. Stanovanje obsega: – tri sobe v izmeri 16,49 m2, 14,45 m2 in 13,14 m2, – kuhinjo v izmeri 12,14 m2, – kopalnico in WC v izmeri 5,09 m2, – predsobo v izmeri 8,40 m2, – ložo v izmeri 3,02 m2 in – klet v izmeri 4,08 m2. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje je 70.000 €. Najnižji znesek višanja je 500 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 30. 9. 2009, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi ter izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 7.000 EUR na TRR Občine Cerkno št. 01214-0100014833, sklic: »00 ddmmll« (kjer je »ddmmll« datum nakazila varščine). Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe: ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru z Marjeto Simonič, tel. 05/ 373-46-47, e.naslov: marjeta.simonic@cerkno.si. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri mag. Martinu Raspetu, tel. 05/373-46-42, e-naslov: tajnik@cerkno.si. 10. Ustavitev postopka: Občina Cerkno lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, na da bi za to navedla razloge. 11. Drugi pogoji: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane; – na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno; – dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ceno; – nepremičnina je zemljiškoknjižno in etažno neurejena; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z Občino Cerkno kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačano varščino pa obdrži Občina Cerkno; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) plača kupec.

AAA Zlata odličnost