Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

SV 644/09 Ob-5695/09 , Stran 2205
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 644/09 z dne 11. 8. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje št. 14, v izmeri 39,62 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka (identifikacijska številka stavbe 1732-392), na naslovu Jakčeva ulica 38, Ljubljana, ki je zgrajen na parc. št. 738/5, vložek številka 1309, k.o. Štepanja vas, in je v lasti Nemanje Lubarde, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15 (matična številka 2211254000), za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri trimesečni Euribor, s pribitkom v višini 2,800% letno za čas od črpanja kredita do plačila, s plačilom v 240. zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega petnajstega dne v mesecu tako, da prva zapade v plačilo dne 15. 9. 2009, zadnja pa dne 15. 8. 2029, s predčasno zapadlostjo določeno v pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu, št. 5067/0065122-00 z dne 7. 8. 2009, ki se izkaže z upnikovo pisno izjavo dolžniku, da je terjatev zapadla, z navedbo dneva zapadlosti in z dokazilom o vročitvi te izjave dolžniku.

AAA Zlata odličnost