Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 1153-6/2009 Ob-5718/09 , Stran 2198
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega povabila, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 2. Nameni in cilji javnega povabila Namen javnega povabila je izboljšanje splošne izobraženosti odraslih in dvig izobrazbene ravni do 12 let uspešno končanega šolanja, kar povečuje zaposlitvene možnosti posameznika. Cilj javnega povabila je s sofinanciranjem šolnin spodbuditi najmanj 5000 odraslih oseb k dokončanju programov formalnega izobraževanja do srednješolske ravni izobrazbe (do 5. stopnje izobrazbe) in s tem k dvigu njihovega izobrazbenega nivoja. Ciljna skupina so udeleženci formalnega izobraževanja oziroma usposabljanja v starosti od 25 do 64 let. 3. Predmet javnega povabila V okviru javnega povabila se sofinancirajo stroški šolnin, kar predstavlja izvajanje prednostne usmeritve 3.2. »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« znotraj 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«. Programska in vsebinska osnova, ki jo določa vsebina javnega povabila je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04) in je v skladu z Operativnim programom razvoja človeških virov 2007–2013. Predmet javnega povabila je: A) sofinanciranje izobraževanja odraslih v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 za zaključen en ali več letnikov po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) ali z zaključnim izpitom do naslednje višine: – za naravoslovno tehnične programe: do 850 EUR na posameznika za uspešno opravljene obveznosti v enem šolskem letu, – za druge programe: do 600 EUR na posameznika za uspešno opravljene obveznosti v enem šolskem letu, – za zaključni izpit in poklicno maturo – do 100 EUR za posameznika, – za splošno maturo do 70 EUR za posameznika. B) sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, do 1000 EUR za celoten program. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem povabilu Na javno povabilo se lahko prijavijo fizične osebe, ki: – so državljani Republike Slovenije, – so v času vpisa v letnik izobraževanja, za katerega uveljavljajo sofinanciranje stroškov izobraževanja, stari od 25 do 64 let, – nimajo v obdobju, za katerega uveljavljajo stroške, dokončane srednješolske ravni izobrazbe (5. stopnje izobrazbe), – z izobraževanjem pridobijo višjo raven izobrazbe v okviru srednješolskega izobraževanja, – niso prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma če so prijavljeni, s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje dokažejo, da v obdobju, za katerega uveljavljajo stroške šolnine, niso vključeni v izobraževanje po 53.b oziroma 53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06), – niso nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo ali lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov in so sofinancirani na podlagi Javnega razpisa za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, – s spričevalom dokažejo, da so v obdobju določenem z javnim povabilom, uspešno zaključili enega ali več letnikov po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali zaključili izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno), z zaključnim izpitom ali opravili zaključni izpit, splošno ali poklicno maturo, delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, – iz lastnih sredstev plačajo šolnino za izobraževanje v obdobju šolskih let 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010. Višina prejetih sredstev ne sme preseči skupnih stroškov za isti letnik oziroma za iste opravljene predpisane obveznosti. Izpolnjevanje pogojev vlagatelj potrdi z izjavo, ki je del Navodil k prijavi na javno povabilo, v primeru, da je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba, pa tudi z izjavo tega zavoda, da v obdobju, za katerega uveljavlja stroške šolnine, ni bil vključen v izobraževanje po 53.b oziroma 53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS št. 107/06). Vlagatelje opozarjamo, da navajanje napačnih podatkov pomeni razlog za razveljavitev sklepa in v primeru že nakazanih sredstev obveznost vračila le-teh. Vlagatelj je za podajanje napačnih oziroma neresničnih podatkov kazensko in materialno odgovoren po 211. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08). 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javno povabilo Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Javno povabilo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, znotraj 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 3.2. prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Skupna okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 je 6.209.940,00 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev Skupna okvirna vrednost predvidenih sredstev, ki bodo dodeljena v okviru javnega povabila, znaša 6.209.940,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2009: 2.996.200,00 EUR od tega: – 2.546.770,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba (85,00%) in – 449.430,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2010: 3.213.740,00 EUR od tega: – 2.731.679,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba (85,00%) in – 482.061,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba (15,00%), Sredstva se bodo dodelila vlagateljem po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe vseh razpoložljivih sredstev predvidenih za izplačilo v posameznem proračunskem letu. Izplačilo bo izvedeno najkasneje v 120 dneh od prejetja popolne vloge vlagatelja. V kolikor bo pri posameznem odpiranju v letu 2009 prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev za to leto, se prispele popolne vloge prenesejo na prvo naslednje odpiranje, kjer se obravnavajo prednostno. Rok za izplačilo teh vlog prične teči z datumom prvega naslednjega odpiranja. Del sredstev iz javnega povabila lahko ostane nerazporejen, kolikor ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00% Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00% 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški in delež sofinanciranja Stroški vlagatelja, upravičeni za sofinanciranje v okviru tega javnega povabila, so šolnine. Kot šolnina za posamezno šolsko leto se razumejo stroški vpisa za posamezno šolsko leto, organiziranega izobraževanja in enkratnega opravljanja posameznega izpita. Kolikor stroški izpitov pri zaključnem izpitu, pri poklicni in splošni maturi niso všteti v šolnino, se lahko uveljavljajo posebej. Če se stroški šolnine uveljavljajo po opravljenih izpitih, so za eno šolsko leto upravičeni le stroški vpisnine in enkratnega opravljanja izpita. Šolnine, do višine navedene v predmetu javnega povabila, ki so upravičene do sofinanciranja: – za posamezno šolsko leto morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 1. 9. do 31. 8. posameznega šolskega leta (2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010), – pri delovodskih, poslovodskih in mojstrskih izpitih morajo stroški nastati in biti plačani za obdobje od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2010 za v celoti opravljen izpit. Sredstva bodo vlagateljem izplačana na podlagi dokazil o upravičenih stroških, ki jih vlagatelj priloži vlogi. Dokazila za upravičene stroške so: – potrdilo o uspešno opravljenem letniku oziroma letnikih (spričevalo oziroma več spričeval) in/ali potrdilo o zaključku izobraževanja (spričevalo); – fotokopija računa za izobraževanje; – dokazilo o plačilu šolnine, – v primeru, da je vlagatelj prijavljen kot brezposelna oseba, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da v obdobju, za katerega uveljavlja stroške šolnine, vlagatelj ni bil vključen v izobraževanje po 53.b oziroma 53.c členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06). Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da višina prejetih sredstev ne bo presegla skupnih stroškov šolnine. Kršitev tega načela pomeni dvojno financiranje. Kolikor se ugotovi, da je izbrani vlagatelj prejel sredstva za isti namen tudi iz drugih virov financiranja, je ta dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva. Sredstva je potrebno vrniti tudi, če se ugotovi, da niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov. Kolikor sklad, kljub pozivu za dopolnitev vloge, do 20. 9. 2010 ne bo prejel popolne vloge, sklad sredstev na bo izplačal. Da lahko vlagatelji uveljavljajo povrnitev stroškov, morajo obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem: – stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programa zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, – stroški so dokazljivi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, – stroški so v skladu z določbami Uredb 1828/2006/ES, 1081/2006/ES in 1083/2006/ES. 10. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 11. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do najkasneje do vključno 31. 8. 2010. Obvestilo o porabi sredstev oziroma zaprtje javnega povabila bo objavljeno na spletnih straneh sklada. Vloga mora vsebovati: I. Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (točka III. Navodil k prijavi) II. Izjava – izpolnjena in podpisana (točka IV. Navodil k prijavi) III. Dokazila za upravičene stroške Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s podatki o vlagatelju ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–10«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga, s podatki o vlagatelju ter vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007–10«. Vlogo lahko vlagatelj odda osebno v vložišču sklada v času uradnih ur ali priporočeno po pošti ali z navadno poštno pošiljko na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do zadnjega dne roka, ki je naveden za prijavo. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo ustrezno označene in bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov (pred zaprtjem javnega povabila oziroma končnim datumom). Vloge, ki ne bodo predložene do vključno 31. 8. 2010, ali bodo nepravilno označene, bo sklad vrnil vlagatelju. Sklad ne prevzema odgovornosti za vloge poslane po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica, ipd.). 12. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Prvo odpiranje vlog bo 8. 9. 2009, naslednje pa vsak prvi torek v mesecu, do porabe razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih letih. Zadnje predvideno odpiranje vlog bo 2. 9. 2010. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje ne bo javno. Na posameznem roku za odpiranje se bodo obravnavale vloge, ki so bile oddane priporočeno na pošti oziroma bodo dospele v vložišče sklada vsaj 1 dan pred predvidenim rokom za odpiranje oziroma do 31. 8. 2010 za zadnje predvideno odpiranje. Sklad bo obravnaval vse prejete popolne vloge po uri in datumu prejema vloge, v primerih dopolnitev pa po uri in datumu prejema dopolnitve. Svetujemo vlagateljem, da si pri oddaji vloge ali dopolnitve vloge zagotovijo s strani poštnega urada na pošiljki navedbo ure in datuma oddaje te pošiljke, saj bo sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno razvidno štel, da je vloga prispela kot zadnja v dnevu dospetja. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev vloge bo 5 dni (tek rokov določa Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07 in 65/08). Izbrane bodo vse popolne vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevale pogoje javnega povabila, do porabe sredstev oziroma zaprtja javnega povabila. 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega povabila Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega povabila najkasneje v roku 60 dni od prejema popolne vloge. Rezultati povabila so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada. Izbranim vlagateljem sklad posreduje sklepe o izboru in dodelitvi sredstev. Vlagatelje s popolnimi vlogami, ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor sklada, na osnovi predloga strokovne komisije. Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi odloča stvarno pristojni organ. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o odločitvi. 14. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo dokumentacijo javnega povabila Dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si. Dokumentacijo je mogoče dvigniti do preteka roka za prijavo in po predhodnem dogovoru na vložišču sklada v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 9. ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure). Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje do vključno 25. 8. 2010. Zahtevo mora posredovati na spletni naslov: martina.bandelj@sklad-kadri.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si. 15. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem povabilu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, izbrani vlagatelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja v višini, ki bi presegala celotne stroške šolnine za posamezno šolsko leto (prepoved dvojnega financiranja). Če bo sklad ugotovil, da je vlagatelj za stroške izobraževanja opredeljene v vlogi prejel sredstva tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, bo vlagatelj dolžan skladu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

AAA Zlata odličnost