Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2009 z dne 21. 8. 2009

Kazalo

Št. 478-56/2009 (1716-05) Ob-5716/09 , Stran 2198
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta oddaje: neopremljen poslovni prostor za opravljanje dejavnosti fotokopiranja na Policijski akademiji, Rocenska 56, Ljubljana, velikosti 7,2 m2, ki se nahaja v kletnih prostorih šole. 3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila: najemnik bo mesečno najemnino poravnaval v 8 dneh od izstavitve računa, ki ga bo najemodajalec izstavil do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. 5. Varščina Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer št. 28 17116-2990008-399064-09. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled premičnin Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Markom Fricem na tel. 01/514-70-40, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki se oddaja v najem. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov lilijana.kodric@gov.si. 7. Oblika ponudbe Ponudnik mora ponuditi znesek najemnine, ki jo je pripravljen plačevati mesečno. Ponujena cena mora biti fiksna in izražena v EUR. Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za najem prostora« Številka zadeve: 478-56/2009 Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem poslovnega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji znesek za najem prostora na mesec. 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 7. 9. 2009 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 11. Drugi pogoji Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem: – izbrani ponudnik bo nudil storitve fotokopiranja v poslovnem prostoru od ponedeljka do petka med 9.30 in 14. uro; – ponudnik se zavezuje, da bo svoje storitve nudil 12 mesecev na leto, ne glede na šolske počitnice; – izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostorov, predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti; – izbrani ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti; – izbrani ponudnik je dolžan zaloge blage in stroje, potrebne za opravljanje storitev zavarovati. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izboru. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 13. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost